Tekninen lautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Maauimalan puiden kaadot 2022

PRIDno-2022-624

Valmistelija

  • Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Porin Isonmäen maauimala on kesäkaudella uimarien suosikki. Uimareiden lisäksi aluetta käyttää ympäri vuoden ulkoilijat ja urheilijat sekä kausittain erilaiset tapahtumat. Kohde on tärkeä osa Porin kansallista kaupunkipuistoa.

Maauimalan ja Isonmäen alueelle on tehty puiden kuntokartoitus. Sen pohjalta Infran kunnossapito esittää kaadettavaksi 35 puuta, lähinnä isoja mäntyjä (oheinen karttaliite). Tuossa luvussa on muutama puu, joiden latvuksesta tuleva neulasputoama haittaa ratkaisevasti uima-altaan vedenpuhdistusjärjestelmän toimintaa sekä talvikauden hiihtotoimintaa.

Koska kulttuurihistoriallisesti arvokkaalta alueelta joudutaan nyt poistamaan merkittävä puumäärä, alueelle tulisi laatia istutusten kehittämisen yleissuunnitelma. Maauimalan ympäristössä on tulevien vuosien aikana monia muutostarpeita ja niiden yhteydessä tulee tarkastella ja ottaa huomioon sekä yhteensovittaa 
monia eri tarpeita ja näkökohtia kokonaisvaltaisesti. Urheilukeskuksen alue on myös yksi nimetyistä kaupungin kehittämisen kärkikohteista. On perusteltua, että maauimalan alueelle laaditaan tarkennettu yleissuunnitelma, aikataulutavoitteineen ja kustannuslaskelmineen.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta oikeuttaa Infran kunnossapidon esittämät kartoitettujen puiden kaadot. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että TEK teettää maauimalan alueelle istutusten tarkennetun yleissuunnitelman kustannusarvioineen ja aikatailuineen, Yleissuunnitelmassa otetaan huomioon ja yhteensovitetaan alueen monia eri tarpeita ja näkökohtia kokonaisvaltaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti äänin 10 - 3 hyväksyä päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen ehdotti Riikka Siivosen kannattamana, ettei aidan sisällä olevia puita kaadeta.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu päätösehdotuksesta/pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten on äänestettävä. 

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta painavat JAA -näppäintä ja ne, jotka kannattavat Markku Tanttisen tekemää ehdotusta painavat EI -näppäintä. 

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Mikko Pakkasela, Johanna Rantanen, Christa Lahto, Jarno Joensuu, Sami Viitasaari, Jari Haapaniemi, Raija Koskiranta, Mikael Ropo, Antti Lehtonen ja Helvi Walli. Markku Tanttisen tekemää ehdotusta kannattivat Riikka Siivonen, Saana Hannula ja Markku Tanttinen.

Lautakunta päätti äänin 10 - 3 hyväksyä päätösehdotuksen.

Äänestystulokset

  • Jaa 10 kpl 77%

    Mikko Pakkasela, Johanna Rantanen, Christa Lahto, Jarno Joensuu, Sami Viitasaari, Jari Haapaniemi, Raija Koskiranta, Mikael Ropo, Antti Lehtonen, Helvi Walli

  • Ei 3 kpl 23%

    Riikka Siivonen, Saana Hannula, Markku Tanttinen

Tiedoksi

infrankunnossapito@pori.fi

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi