Ympäristöterveysjaosto, kokous 1.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Toimielin käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

  • Vastaus aluehallintoviraston tekemään selvityspyyntöön koskien terveystarkastajien tekemiä asunnontarkastuksia, Julkisuuslaki (621/1999) § 24  mom. 1. kohta 25

  • Aluehallintoviraston päätökset liittyen suureläinpäivystyksestä tehtyihin kanteluihin, Julkisuuslaki (621/1999) § 24  mom. 1. kohta 32

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Toimielin päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.