Ympäristöterveysjaosto, kokous 30.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Oikaisuvaatimus terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta, iDare

PRIDno-2022-2221

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Toiminimi iDare (y-tunnus 2910234-2) on 3.4.2024 tehnyt oikaisuvaatimuksen terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesta valvonnan perusmaksusta.

Terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta säädetään terveydensuojelulain 50 §:ssä. Sen mukaan kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun terveydensuojelulain liitteessä luetellun toimipaikan tai toiminnon toiminnanharjoittajalta. Perusmaksu peritään pääsääntöisesti suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevilta, ilmoitusvelvollisilta toiminnoilta. Maksuvelvollisuudesta on poikkeuksia, ja perusmaksusta vapautetut toiminnot on merkitty terveydensuojelulain liitteeseen. 

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Terveydensuojelulain 50 §:ssä tarkoitettuun valvonnan perusmaksuun saa vaatia oikaisua kunnalta, jos:

1) perusmaksu on peritty aiheettomasti;

2) perusmaksu on maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt määräämättä.

Kyseessä oleva oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen mukaan lasku on aiheeton, koska toimintaa on vain kesäaikana ja se on pienimuotoista.

Terveydensuojelulain liitteen mukaan lomakeskun ja leirintäalueen majoitushuoneiston sisältävällä toiminnalla on velvollisuus suorittaa valvonnan perusmaksu. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Jaosto päättää hylätä iDaren (y-tunnus 2910234-2) oikaisuvaatimuksen terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta aiheettomana. Yrityksen toimintaa koskee terveydensuojelulain mukainen valvonnan perusmaksuvelvollisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksentekijä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen Porin kaupungin ympäristöterveysjaostolle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueen (Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Eurajoki) jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse-män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoit-tamana aikana. Yhteistoiminta-alueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä, joka osoitetaan Porin kaupungin ympäristöterveysjaostolle, on ilmoitettava päätös, johon oi-kaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen teki-jän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Toimitusosoite

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa Porin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121, 28101 Porin kaupunki
käyntiosoite: Porin yhteinen palvelupiste, Yrjönkatu 6 (maanantai 10-16, tiistai-torstai 8-16, perjantai 8-15)
puhelin (02) 621 1100
faksi (02) 634 9417
sähköpostiosoite:kirjaamo@pori.fi