Ympäristöterveysjaosto, kokous 30.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Oikaisuvaatimus terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta, Somo Oy

PRIDno-2022-3559

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Somo Oy (y-tunnus 2734873-6) on 25.3.2024 tehnyt oikaisuvaatimuksen terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesta valvonnan perusmaksusta.

Terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta säädetään terveydensuojelulain 50 §:ssä. Sen mukaan kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun terveydensuojelulain liitteessä luetellun toimipaikan tai toiminnon toiminnanharjoittajalta. Perusmaksu peritään pääsääntöisesti suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevilta, ilmoitusvelvollisilta toiminnoilta. Maksuvelvollisuudesta on poikkeuksia, ja perusmaksusta vapautetut toiminnot on merkitty terveydensuojelulain liitteeseen. 

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Terveydensuojelulain 50 §:ssä tarkoitettuun valvonnan perusmaksuun saa vaatia oikaisua kunnalta, jos:

1) perusmaksu on peritty aiheettomasti;

2) perusmaksu on maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt määräämättä.

Kyseessä oleva oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen mukaan lasku on aiheeton, koska koska yrityksen toiminta on päättynyt 31.8.2023.

Hotelli, hostelli (retkeilymaja, retkeilyhotelli, kesähotelli ja muut vastaavat), huoneistohotelli, motelli ja matkustajakoti ovat terveydensuojelulain liitteen mukaan perusmaksuvelvollisia toimintoja. Somo Oy on ilmoittanut toiminnan päättymisestä 25.3.2024. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Jaosto päättää hylätä Somo Oy:n (y-tunnus 2734873-6) oikaisuvaatimuksen terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta aiheettomana. Yrityksen toimintaa on koskenut terveydensuojelulain mukainen perusmaksuvelvollisuus, ja ilmoitus toiminnan päättymisestä on toimitettu myöhässä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksentekijä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon viraston aukioloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 029 56 42400
kirjaamo 029 56 42410
fax 029 56 42414
sähköposti turku.hao@oikeus.fi