Ympäristöterveysjaosto, kokous 30.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Porin seudun uimarannat 2024

PRIDno-2021-1667

Valmistelija

  • Heidi Rosenblad, johtava terveysinsinööri, heidi.rosenblad@pori.fi

Perustelut

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisten uimarantojen veden laatua. Vedestä mitataan kesäisin uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia,​ jotka osoittavat uimaveden mahdollista ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta havainnoidaan syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä. Uimaveden ulosteperäinen saastuminen, ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle,​ esimerkiksi pahoinvointia sekä vatsa-​ ja iho-​oireita.

Uimakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa,​ jolloin yleisillä uimarannoilla käy huomattava määrä uimareita. Se on määritelty lainsäädännössä siten,​ että suurimmassa osassa Suomea uimakausi alkaa 15.6. ja päättyy 31.8. Ennen uimakauden alkua kunnan terveydensuojeluviranomaisen on julkaistava luettelo kunnan yleisistä uimarannoista. Luettelosta on tiedotettava esimerkiksi julkaisemalla se paikallisessa lehdessä tai kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi luettelo on oltava nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Tiedottamisen tarkoituksena on se,​ että uimarantojen käyttäjillä olisi mahdollisuus vaikuttaa säännöllisesti valvottavien uimarantojen määrään. Uimakauden aikana kunnan terveydensuojeluviranomaisen on tiedotettava monista asioista sekä verkkosivuilla että uimarannalla. Tiedotettavia asioita ovat esimerkiksi rannan laatuluokka,​ ns. uimavesiprofiili (eli kuvaus uimaveden ja ympäristön ominaisuuksista) sekä veden laadun tutkimustulokset. Luettelo suurimmista uimarannoista ja tulokset niiden uimavedestä otetuista näytteistä toimitetaan vuosittain Euroopan komissiolle. Suuria uimarantoja ovat sellaiset rannat,​ joilla odotetaan uivan huomattava määrä ihmisiä. Ympäristöterveydenhuolto antaa sosiaali-​ ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 10 §:n sekä sosiaali-​ ja terveysministeriön asetuksen (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 7 §:n mukaisesti yleisölle mahdollisuuden saada tietoa uimarantaluettelosta sekä tehdä sitä koskevia ehdotuksia ja huomautuksia.

Uimarantaluettelo on julkaistu Porin kaupungin internetsivustolla (www.pori.fi) 10.4.2024 ja luettelo on lähetetty uimarannan kunnossapidosta vastaaville sähköpostitse kommentoitavaksi samana päivänä. Kuntalaiset ovat voineet tehdä ympäristöterveydenhuollolle ehdotuksia ja huomautuksia tulevana uimakautena valvottavien uimarantojen luetteloon. Ehdotus luettelosta on ollut nähtävillä Porinassa sekä Porin kaupungin internetsivuilla 13.5.2024 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä tiedoksi uimavesien näytteenottokalenterin sekä valvottavien uimarantojen luettelon 2024.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.