Ympäristöterveysjaosto, kokous 30.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tupakkalain 105 §:n mukaisen uhkasakon asettaminen, Piitti Oy

PRIDno-2023-2504

Valmistelija

  • Niina Kukkonen, terveystarkastaja, niina.kukkonen@pori.fi

Perustelut

Porin terveysvalvonta sai 26.6.2023 yhteydenoton, joka koski Piitti Oy:n nikotiinipussien myyntipistettä porilaisessa kauppakeskuksessa. Yhteydenoton perusteella nikotiinipussien tuotepakkaukset ovat esillä myyntipisteessä ja yritys markkinoi myyntipaikkaa sosiaalisessa mediassa. Myyntipisteeseen tehtiin saman päivän aikana valvontakäynti. Valvontakäynnillä todettiin puutteita tupakkalain (549/2016) säännösten noudattamisessa, kuten tuotteiden esilläpitoa hyllyillä siten, että ne näkyivät mainonnallisesti kauppakeskuksessa asioiville. Myyntipisteessä ei ollut ikärajavalvonnan alaisten tuotteiden myyntikieltoilmoitusta. Tuotteita markkinoitiin sosiaalisessa mediassa tarjouskaupalla. Toiminnanharjoittajalle annettiin ohjeistusta ja neuvontaa saattaa toiminta tupakkalain säännösten mukaiseksi.  

Terveysvalvonta tarkasti Piitti Oy:n nikotiinipussien myynnin ja markkinoinnin uudelleen 14.8.2023. Toiminnassa todettiin annetusta ohjeistuksesta huolimatta tupakkalain vastaista tuotteiden esilläpitoa ja markkinointia myynnin edistämiseksi sekä puutteita tupakkalain alaisten tuotteiden omavalvonnan toteuttamisessa. Tuotteita esiteltiin asiakkaille myyntitilanteessa ja tuotteiden esillepanossa ja myynnin markkinoinnissa havaittiin uusia mainonnallisia elementtejä, kuten yksittäisen tuotteen korostamista myyntivitriinissä sekä kauppakeskuksen ulkopuolelle sijoitettu mainosteline. Myyntipaikan eteen oli hankittu sermi, jota ei voitu katsoa riittäväksi rakenteeksi sallimaan tuotteiden pitoa esillä huomioiden, että Piitti Oy:n myyntipaikka sijaitsee keskeisellä paikalla kaupunkia ja kauppakeskuksessa, jossa liikkuu paljon nuoria ja lapsia. Tupakkalain alaisten tuotteiden esilläpito on hyvin tehokas ja lain tarkoituksen vastainen markkinointikeino. Tupakan vastikkeiden siirtäminen pois näkyviltä lain tarkoitusta noudattaen on myyntipaikassa varsin helposti toteutettavissa. 

28.9.2023 Piitti Oy:lle annettiin tupakkalain 96 § nojalla kielto pitää tupakkalain alaisia tuotteita esillä myyntipaikassa ja markkinoida tupakkalain alaisia tuotteita mainostelineissä ja toiminnanharjoittajan käyttämissä markkinointikanavissa sekä edistää markkinoinnillaan tupakkalain alaisten tuotteiden myyntiä (johtavan terveystarkastajan päätös PRIDno-2023-2504). Päätös on lainvoimainen.

Kiellon noudattamista valvottiin kieltopäätöksen antamisen jälkeen tarkastuksilla 2.11.2023 ja 14.12.2023, jolloin todettiin markkinoinnin ja tupakkalain vastaisen esilläpidon jatkuvan. Tilaan ei ollut tehty rakenteellisia muutoksia. Marraskuun tarkastuksen yhteydessä jouduttiin puuttumaan toimintaan, jossa tuotteita tarjottiin asiakkaille kokeiltavaksi myyntipisteessä tupakkalain vastaisesti. Joulukuun tarkastuksen yhteydessä Piitti Oy:n todettiin tehneen myyntipisteessä osittain korjauksia esilläpidon osalta, tupakkalain alaisten tuotteiden myynnin omavalvonnan toteutuksen ollen edelleen puutteellista. 

31.1.2024 ja 2.2.2024 tehdyillä uusintatarkastuksilla todettiin, että annettua esilläpito- ja markkinointikieltoa ei ole noudatettu. Koska Piitti Oy oli kieltopäätöksestä huolimatta jatkanut tuotteiden esilläpitoa ja tuotemyynnin edistämistä myyntipaikassa, internetissä ja sosiaalisessa mediassa, toiminnanharjoittajaa on kuultu uhkasakon asettamisesta kieltopäätöksen tehosteeksi. 

8.4.2024 toimittamassaan vastineessa Piitti Oy kertoo korjanneensa markkinointia siten, että kaikki tuotteet ovat liikehuoneistossa tummennetun lasivitriinin alla tai jääkaapissa, huomiota herättävä seinäjuliste on poistettu ja tuotevalikoima poistettu yrityksen verkkosivustolta. Piitti Oy toteaa lisäksi, että yrityksen sosiaalisen median kanavien arvonnoissa ei arvota tupakkalain alaisia tuotteita ja arvontoihin osallistuminen ei edellytä tuotteiden ostamista, joten näin ollen ei tapahdu myynnin edistämistäkään. Yritys kieltää tekevänsä someyhteistyötä ja ilmoittaa jättävänsä nyt julkaisematta päivityksiä, joita asiakkaat ovat lisänneet yrityksestä tai tuotteista sosiaaliseen mediaan. 

Tuotteiden esilläpidon osalta Piitti Oy toteaa, että yritys on toteuttanut liiketilan siten, että tuotteet eivät ole nähtävillä ohikulkijoille ja täten huomioineet tupakkalain tarkoituksen pyrkiä vähentämään tuotteiden käyttöä. Porin terveysvalvonta on päätöksessään todennut esilläpidon osalta, että myyntipaikka ei täytä tupakkalain 71 § 2 momentin mukaisen erikoisliikkeen määritelmää.  Yritys toteaa vastineessaan, että laki ei erikseen määritä mikä on erillinen sisäänkäynti ja Porin terveysvalvonta on laajentanut lakia määrittäen, että liiketilassa on oltava seinä ja erillinen ovi. Yritys viittaa HE 108/2008 vp. S. 37, jossa todetaan, että tupakkatuotteiden esilläpidon edellytyksenä erillisessä tilassa olisi, että pakkaukset ja tuotemerkit eivät olisi nähtävissä myyntipaikan ja sen sisäänkäynnin ulkopuolelta, mikä yrityksen osalta toteutuu. Piitti Oy viittaa vastineessaan liiketilaansa Lahden ostoskeskus Triossa, missä terveysviranomainen on hyväksynyt vastaavan tilan erikoisliikkeen määritelmällä. Kaikki tuotteet saavat olla esillä liiketilassa, sillä viranomainen katsoo riittäväksi, että tuotteet eivät näy liikehuoneistosta ohi meneville ihmisille. Lopuksi yrityksen Piitti Oy toiminnanharjoittaja kertoo olettavansa, että yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti säännökset ovat samankaltaiset ympäri Suomea. 

Markkinointi ja esilläpito on tarkastettu 17.5.2024 toiminnanharjoittajan kuulemisen jälkeen. Sosiaalisen median markkinointia on korjattu ja internetsivustolla näkynyt yrityksen tuotevalikoima on poistettu. Myyntipisteessä oleva myyntiä edistävä juliste on poistettu ja korvattu yrityksen nimellä. Tupakan vastikkeet ovat esillä myyntikalusteessa ja hyllyllä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää seuraavaa: 

VELVOITTEEN JA UHKASAKON ASETTAMINEN 

Velvoitettava:  Piitti Oy, y-tunnus 3368961-7 

Velvoite: Myyntipaikassa ei saa pitää esillä tupakkalain alaisia tuotteita (johtavan terveystarkastajan päätös PRIDno-2023-2504).

Uhkasakon asettaminen: Velvoitteen tehosteeksi ympäristöterveysjaosto päättää asettaa tupakkalain 105 §:n nojalla velvoitettavalle 5 000 euron kiinteän uhkasakon. 

PERUSTELUT 
Toimija ei ole noudattanut tupakkalain säännöksiä tupakkalain alaisten tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa. Tupakkalain 96 §:n mukaan, jos kunta valvontatehtävässään havaitsee alueellaan tupakkalain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaista toimintaa, kunta voi kieltää tällaisen toiminnan tai määrätä toiminnan korjattavaksi tämän lain mukaiseksi. Kunta voi tupakkalain 105 §:n mukaan asettaa tämän lain säännösten perusteella antamansa kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon. Porin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan ympäristöterveysjaosto päättää tupakkalain mukaisesti kunnan päätettäväksi kuuluvista asioista.

Piitti Oy myy toimipaikassaan nikotiinipusseja, jotka ovat tupakkalain 2.1 §:n kohdan 14 mukaisia tupakan vastikkeita. Myyntipaikka sijaitsee keskeisellä paikalla kaupunkia ja kauppakeskuksessa, jossa liikkuu paljon nuoria ja lapsia. Tupakkalain alaisten tuotteiden esilläpito on hyvin tehokas ja lain tarkoituksen vastainen markkinointikeino. Tupakan vastikkeiden siirtäminen pois näkyviltä lain tarkoitusta noudattaen on myyntipaikassa varsin helposti toteutettavissa.  

Toimintaa on tarkasteltu huomioiden olemassa olevat ohjeistukset tupakan vastikkeiden myynnistä ja markkinoinnista. Päätös on annettu huomioiden yrityksen valvonnan tarve ja tarve puuttua toimintaan riittävin, mutta kohtuullisin keinoin. 

Tupakan vastikkeita myyviä myyntipaikkoja (myymälät, kioskit) koskee tuotteiden esilläpitokielto. Tuotteiden myynti tulee toteuttaa siten, että tuotteet eivät ole esillä ja ne luovutetaan asiakkaalle pyynnöstä. Esilläpitokiellon toteutumista valvotaan keskusviranomaisen antamien valtakunnallisten ohjeistusten ja toiminnan arviointikriteerien mukaisesti. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Tupakkalaki (549/2016) 2 §, 8 §, 68 §, 71 §, 72 §, 96 §,108 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 1 §, 4 §, 6-8 §, 10 §, 12 §, 22-24 § 
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §, 43-45 §, 47 §, 60 §  

MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen voi hakea tupakkalain 106 §:n mukaista muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Piitti Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon viraston aukioloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 029 56 42400
kirjaamo 029 56 42410
fax 029 56 42414
sähköposti turku.hao@oikeus.fi