Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

PRIDno-2022-3511

Valmistelija

 • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 13.6.2022 tehnyt päätöksen talousarvion 2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvioesityksessä esitetään myös suunnitelmavuodet 2024 ja 2025. Työllisyyden hoidon TE24-uudistuksen vaikutuksia suunnitelmavuosille ei tässä vaiheessa vielä esitetä johtuen uudistuksen valmistelun keskeneräisyydestä ministeriötasolla.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Kehystaulukossa on eritelty toimialakohtaisesti palkankorotuksiin ja palvelujen sekä tarvikkeiden hinnankorotuksiin tehdyt varaukset. Palvelujen ostoissa tulee huomioida voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset.

Kunta-alalla 8.6.2022 saavutettu palkkasopimusratkaisu tulee huomioida toimialojen esityksissä. Sopimuskorotusten lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esimerkiksi kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan. Palkkojen tämänhetkiset sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2022 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään tarvittaessa viimeisimpien arvioiden mukaisiksi yksiköiden kustannuspaikkakohtaisten käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Eläkemenoperusteinen maksu poistuu vuoden 2023 alussa. Vuonna 2023 tulee voimaan tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin vuoden 2022 toteutuvien palkkasummien suhteessa. Kuntien eläkevakuutus (Keva) on 2.5.2022 antanut budjetointiohjeen, minkä mukaan Porin kaupungin arvioitu osuus tasausmaksusta on noin 4,8 miljoonaa euroa. Koska tasausmaksu jaetaan kunnille ja hyvinvointialueille laskennallisesti palkkasummien suhteessa, ei se ole eläkemenoperusteisen maksun tapaan kohdistettavissa aiheuttamisperiaatteella mihinkään tiettyyn toimintoon. Kehyksessä tasausmaksun määrä on jaettu toimialoittain huhtikuun 2022 palkkamenojen suhteessa. Kirjanpidollisesti tasausmaksua tullaan jakamaan vuonna 2023 toteutuvien palkkamenojen suhteessa kuukausittain.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Toimialalla laaditusta tilannekuvasta esitetään talousarviossa pääkohdat, jotka kuvaavat toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa kuvataan erityisesti talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Toimiala esittää tässä yhteydessä myös strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteensa, jotka eivät kohdistu mihinkään toimialalta erikseen esitettäviin prosessikuvauksiin.

 

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviota tehdään nyt kolmatta kertaa. Organisaatiomuutoksessa 1.9.2020 yhdistettiin osa konsernihallinnon elinvoimayksiköstä ja viestintäyksiköstä sekä ICT-yksikkö kokonaisuudessaan ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaan. Samalla Visit Pori Oy:n henkilöstö ja osa toiminnasta siirtyi liikkeenluovutuksessa toimialalle. Elinvoima- ja ympäristötoimiala kokoaa kaupungin keskeiset elinvoimaisuutta palvelevat toiminnot yhteen.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttötalouden määrärahakehys vuodelle 2023 on -26.233.000 euroa. Kehys on muodostettu vuoden 2022 kehyksen pohjalle, johon on lisätty palkankorotusvaraus 420.000 euroa sekä varaus kustannustason nousuun 605.000 euroa. Kehyksessä on huomioitu myös työllisyydenhoidosta hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö noin 0,3 miljoonalla eurolla sekä perusturvan ja pelastuslaitoksen käyttämien järjestelmien ja laitteiden lisenssi- ja käyttökustannukset 150.000 eurolla.

Lisäksi kehykseen tehtiin seuraavat muutokset vuodesta 2022:

 • siirto KH:n myöntämistä avustuksista konsernipalveluista matkailu- ja markkinointiyksikköön 220.000 euroa strategisiin tapahtumakumppanuuksiin
 • 330.000 euroa kaupunkimittauksen ilmakuvaus- ja laserkeilausaineiston päivittämiseen
 • kaupunkikehityksen käyttötalousmäärärahaksi 50.000 euroa
 • Yyterin yksityisteiden kunnossapitoon 30.000 euroa
 • ICT-yksikön käyttötalouteen 100.000 euron lisäys cyberuhkiin varautumiseksi
 • Kaupunkisuunnittelun asiantuntijapalveluihin 100.000 euron lisäys
 • Työllisyyspalveluiden MAINE-maahanmuuttajahankkeen jatkon omarahoitusosuus 35.000 euroa
 • Suunnittelu- ja kehittämisyksikön EU-rahoitteisen Circwaste-hankkeen kolmannen vaiheen omarahoitusosuus 35.000 euroa
 • Työllisyyspalveluihin määräaikaisen TE24-projektityöntekijän palkkaus 50.000 euroa
 • Ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön uuden ympäristötarkastajan viran perustaminen 37.000 euroa (osa rahoituksesta muilta kunnilta)
 • Rakennusvalvontaan poikkeuslupien käsittelyyn yksi lupainsinööri lisää, samoin kaupunkisuunnitteluun yksi kaavoitusarkkitehti lisää, yhteensä 137.000 euroa

Lisäksi seuraavat siirrot on toteutettu 13.6.2022 jälkeen siten, että elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintakate nousee ja konsernipalveluiden toimintakate vastaavasti laskee, joten kaupungin kokonaiskehys ei muutu:

 • 1 htv:n siirto ICT-yksikköön (73.000 euroa)
 • Porin kaupunkikeskusta ry:n sopimuksen muuttaminen kumppanuussopimuksesta ostopalvelusopimukseksi (83.000 euroa).

Huomioitavaa on, että kehyksen vahvistamisen jälkeen aluehallintoviraston tarkastuksessa on käynyt ilmi, että ICT-yksikön henkilöstölisäyksiin on pakottava tarve (130.000 euroa). Tähän ei ole varattu määrärahoja esityksessä. Myös joukkoliikenteen toimintatuottojen arvion laskemiselle nykyisestä 2.200.000 euron budjetoidusta tuotosta on perustetta, sillä lipunmyyntitulot tullevat asettumaan noin 1.700.000-1.800.000 euron vuositasolle, ellei uusilla maksutavoilla ja markkinoinnilla saada houkuteltua uusia kerta- ja aikalippumatkustajia. Joukkoliikenteen toimintatuottoihin vuodelle 2023 voikin enimmillään sisältyä 500.000 euron huomattava riski, jota ei olla huomioitu talousarvioesityksessä.

Talousarvioehdotuksesta on ympäristöterveydenhuollon, jätehuoltoviranomaisen ja joukkoliikenneviranomaisen osalta pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta. Saapuneet lausunnot ovat pykälän liitteenä.

 

Investoinnit 2023

Toimialan investointimääräraha vuonna 2023 on yhteensä 1.655.000 euroa. Toimialan merkittävimmät investointitarpeet liittyvät ICT-hankintoihin ja Yyterin kehittämiseen. ICT-yksikön sovellus- ja laitehankintoihin esitetään varattavaksi 875.000 euroa sekä digitalisaatioon 300.000 euroa.

Elinkeinoelämää tukevien investointien kokonaisuus Yyterissä on 0,4 M euroa vuonna 2023. Näistä merkittävimmät toimenpiteet liittyvät Yyterin aukion yleissuunnitelman toteuttamiseen sekä Yyterin alueen infran kehittämiseen.

Työllisyyspalveluiden luontopajatoimintojen aineellisiin hyödykkeisiin ja kalustoon esitetään varattavaksi 40.000 euroa sekä työpajatoiminnan koneisiin ja kalustoon 20.000 euroa. Toimialan irtaimiston hankintaan esitetään varattavaksi 20.000 euroa.

 

Toimialaan liittyvät prosessit

Talousarvion 2021 ja 2022 tapaan toimialat ovat yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-tiimin kanssa valmistelleet prosessikuvaukset toimintakatteeltaan suurimmista kaupunkitasoisista prosesseista. Perusturvan siirtyminen hyvinvointialueelle muokkaa myös suurimpia kaupunkitason prosesseja. Elinvoima- ja ympäristötoimialalta on valittu uusiksi prosesseiksi joukkoliikenne sekä työllisyyden hoito. Esityksen liitteenä on prosessien tilannekuvat, toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet, toimenpiteet niihin pääsemiseksi ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat mittarit.

Huomioitavaa on, että joukkoliikenteen prosessikuvauksessa Ylivertaiset asuinympäristöt ja keskustan kehittäminen-tavoitteessa kuvatun toimenpiteen summat eivät sisälly toimialan kehykseen eikä talousarvioesitykseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn oheisten liitteiden mukaisesti:

 • toimialan käyttötalousarvio vuodelle 2023
 • toimialan investoinnit vuodelle 2023
 • toimialan tilannekuva ja riskiarviot sekä toiminnalliset tavoitteet
 • toimialaan liittyvien prosessien kuvaukset (joukkoliikenne ja työllisyyden hoito).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.