Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Poikkeaminen, Lavia / oikaisuvaatimus

PRIDno-2021-2717

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja on 7.6.2022 (§ 42) päättänyt, että Karhijärven rannalla sijaitsevalle lomarakennuspaikkana olevalle kiinteistölle [peitetty] haettua poikkeamista 30 k-m²:n suuruisen varaston rakentamiseksi ei myönnetä. Päätös on annettu 14.6.2022.

Poikkeamisluvan hakija on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen 27.6.2022. Päätös on tehty oikaisuvaatimusaikana ja sen on tehnyt asianosainen, joten se tulee tutkia.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kielteisen päätöksen kumoamista, asian uudelleen valmistelua ja myönteisen päätöksen antamista enintään 30 k-m²:n suuruiselle varastorakennukselle. Oikaisuvaatimuksen perustelujen mukaan kielteisen päätöksen perusteena ollut maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n erityisten syiden puuttuminen on tulkinnanvarainen asia, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa ei määritellä mitä erityisillä syillä tarkoitetaan. Oikaisuvaatimuksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslaissa ei myöskään ole kohtaa, joka estäisi poikkeuksen myöntämisen.

Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että hakemuksen yhteydessä on annettu poikkeusluvan edellytyksenä olevia erityisiä syitä lisävarastotilan rakentamiseksi. Loma-asunnon käyttötarkoitus ja lomailutavat ovat muuttuneet, jonka vuoksi vuotuinen käyttöaika sekä varusteiden määrä on lisääntynyt. Lisäksi piha-alueen siisteyden ja varusteiden kunnossa pysymisen kannalta on tärkeää, että tavarat voi varastoida asianmukaisesti.

Perusteluissa on myös katsottu, että rakennusjärjestyksen mukaisen rakennusoikeuden ylittyminen kevytrakenteisen kylmävaraston rakentamisen myötä noin kahdellakymmenellä neliöllä voitaneen kokonaisuus huomioon ottaen katsoa maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaiseksi vähäiseksi poikkeamiseksi. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan asian liitteenä.

Asian harkinta

Asiassa on kysymys 30 k-m²:n suuruisen varastorakennuksen rakentamisesta Karhijärven rannalla sijaitsevalle kiinteistölle [peitetty] [peitetty]. Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 0,4500 hehtaaria. Kiinteistöllä sijaitsee ennestään 81,5 k-m²:n loma-asunto, 15 k-m²:n saunarakennus, 26 k-m²:n vierasmaja sekä 25 k-m²:n varastorakennus. Yhteensä kiinteistölle on rakennettu 147,5 k-m². Suunnitellun varaston rakentamisen jälkeen rakennuspaikalle olisi rakennettu yhteensä 177,5 k-m²:ä.

Rakennuspaikan alueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa eikä sellaista yleiskaavaa, jota voitaisiin käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakennuspaikkaan sovelletaan siten muun ohella pinta-alan ja rakentamisen määrän osalta voimassa olevaa rakennusjärjestystä, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2020. Rakennusjärjestyksen 19 §:n mukaan rakennuspaikan tulee olla vähintään 0,5 hehtaaria. Rakennusjärjestyksen 20 §:n mukaan rakennettaessa rantavyöhykkeelle rakentamisen kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 155 k-m².

Poikkeuslupahakemuksen mukaisen varaston rakentamisen myötä rakennuspaikan rakennusoikeus ylittyisi 22,5 k-m²:ä eli noin 14,5 prosenttia.

Oikaisuvaatimuksessa on katsottu, että kevytrakenteisen kylmävaraston rakentaminen voitaisiin myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaisena vähäisenä poikkeamisena. Oikeuskäytännössä on katsottu, että useimmiten yli kymmenen prosentin ylitystä rakennusoikeudesta ei voida pitää vähäisenä. Varaston rakentamista ei siten ole voitu katsoa vähäiseksi poikkeamiseksi rakennusjärjestyksestä.

Ennen rakennusluvan hakemista on siten tullut hakea maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista edellä mainituista rakennusjärjestyksen määräyksistä.

Kunta voi maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan erityisestä syystä myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n perusteella poikkeusluvan. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamista koskevassa viranhaltijapäätöksessä on katsottu, että hankkeelle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisia erityisiä syitä, jonka vuoksi poikkeamista ei ole myönnetty.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ilmaista, mitä erityisellä syyllä tarkoitetaan, vaan erityisen syyn merkityssisältö on muotoutunut oikeus- ja lupakäytännössä tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Erityisten syyt eivät voi olla puhtaasti henkilöön liittyviä syitä, vaan jollain tavoin maankäytön ja maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteisiin liittyviä syitä, joille voidaan antaa merkitys myös kaavoituksen yhteydessä. Lähtökohtaisesti erityisen syyn tulee olla siinä määrin yksilöllinen, jota kuka tahansa ei voi esittää ilman, että vastaava syy muodostaa samalla perusteen myöntää myös sama poikkeus myös muille rakennuspaikoille.

Hakemuksen esitetyt erityiset syyt ovat loma-asunnon käyttötarkoituksen ja lomailutapojen muutokset vuotuisen käyttöajan lisääntyessä, jolloin myös muun muassa työkalujen ja muiden varusteiden tarve on lisääntynyt. Edelleen erityisenä syynä on piha-alueen siisteys ja varusteiden kunnossa pysyminen.

Ainakin ympäristön siistinä pitämisen tavoitetta voidaan sinänsä pitää maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteisiin nähden perusteltuna. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus on ympäristöineen pidettävä sellaisessa kunnossa, että se ei muun ohella rumenna ympäristöä.

Perustetta ei kuitenkaan voida katsoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi erityiseksi syyksi. Kyseessä on pinta-alaltaan hieman rakennusjärjestyksen määräystä pienempi lomarakennuspaikka, jossa uudisrakentamisen myötä rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus ylitettäisiin noin 14 prosentilla. Hakemuksen mukaiset perusteet, eivät ole sellaisia lähtökohtaisesti kyseiseen rakennuspaikkaan ja hankkeeseen liittyviä syitä, jotka voitaisiin katsoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti erityisiksi. Ympäristön siistinä pitämisen voidaan katsoa olevan sellainen peruste, joka loisi perusteen myöntää muille vastaaville lomarakennuspaikoille poikkeamisen rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä.

Edellä mainituin perustein katsotaan, että poikkeuslupahakemus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisia edellytyksiä ja oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus päätöksestä on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen sekä viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää yllämainitusta päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                 

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4                                                               
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet