Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Pori Film Festival 2022

PRIDno-2022-4665

Valmistelija

  • Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi

Perustelut

Tapahtuman kuvaus
Porin elokuvafestivaali / Pori Film Festival on tapahtuma, jossa elokuvataiteen kansainvälinen A-luokan avantgarde ja huippuasiantuntijat kohtaavat alueellisen kulttuurin ja audiovisuaalisen taiteen sen elävässä ja paikallisesti merkityksellisessä monipuolisuudessa. Ulkomaisten elokuvien lisäksi ohjelmistossa on uutta ja vanhaa suomalaista elokuvaa sekä Porin seudun marginaali- ja kulttielokuvan historiaa ja nykyhetkeä.

Tavoitteena on ylläpitää elävää kulttuuria ja monipuolista taidetta Porissa ja Satakunnassa sekä tukea ja  kehittää elokuva- ja mediataidetta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhteistyössä Porin kaupungin ja muiden alueen toimijoiden kanssa haluamme pitää huolen siitä, että tulevaisuudessakin Pori tunnetaan elävänä, mielenkiintoisena ja kokeellisena taide- ja kulttuurikaupunkina. Erilaisten yhteistyön muotojen, kutsuvieraiden ja yleisötyön kautta rakentamiemme verkostojen sekä viestintämme avulla luomme pohjaa Porin veto-, pito- ja elinvoimalle. Olemme omalla toiminnallamme innostaneet uusia ihmisiä elokuvan pariin niin katsojana kuin tekijänäkin.

Pori Film Festival järjestetään 8. kertaa 24.11.—27.11.2022. Festivaalin pääasiallinen tapahtumapaikka on viime vuoden tapaan kauppakeskus IsoKarhun alakerrassa, minkä lisäksi elokuvanäytöksiä järjestetään kävelykadun toisella puolella Finnkino Promenadissa. Päätapahtuman lisäksi järjestämme Radiosilmä-nimeä kantavan ennakkotapahtuman 16.–18.9.2022 Itä-Porin vanhalla- lyhytaaltoasemalla.

Festivaalin hajauttaminen toiseen tapahtumaan on reaktio korona-ajan tuomaan epävarmuuteen, mutta samalla se tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden uudenlaisille ympäristösidonnaisille tapahtuma- ja ohjelmistokokeiluille sekä historian ja kulttuuriympäristön elävöittämiselle. Vuoden 2022 festivaalikokonaisuuden teema on “Teollisuus, teknologia ja tietoisuus”, mikä ennakkotapahtuman kohdalla tarkoittaa sitä, että sukellamme radioaaltojen ihmeelliseen maailmaan. Ennakkotapahtuman ohjelmistosuunnittelu perustuu lyhytaaltoaseman historiaan, mikä avaa kiehtovia taiteellisia mahdollisuuksia elokuva- ja äänitaiteen sekä valo- ja installaatiotaiteen yhdistämiselle ainutlaatuisessa rakennuksessa ja sen ympäristössä. Festivaali haluaa omalla toiminnallaan lisätä kaupungin elokuvatarjontaa sekä laajentaa yleisesti näkymää itse kaupunkikuvaan hyödyntämällä Porin tyhjiä tiloja ja tuoda esiin niiden potentiaalia.

Festivaalin ohjelmisto koostuu tuttuun tapaan laadukkaasta ja genrerajat ylittävästä elokuvatarjonnasta, jossa on nähtävillä paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen näkökulma. Tapahtuma nostaa näytille Porissa ja lähialueilla tehtyjä elokuvia kuin myös muita mielenkiintoisia kotimaisia elokuvia ja tuo yhteen niiden tekijöitä ja yleisöä. Kansainvälinen tarjonta koostuu niin kokeellisesta videotaiteesta kuin isoilla festivaaleilla palkituista kokoillan elokuvista. Lyhyiden ja pitkien elokuvien lisäksi ohjelmisto sisältää erilaisia esityksiä ja installaatioita.

Pori Film Festivalin järjestää Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry.

Avustuksen käytön kuvaus
Haemme avustusta Porissa kahdeksatta kertaa järjestettävän monitaiteisen elokuvafestivaalin ja ennakkotapahtuman tuotanto- ja henkilöstökustannuksiin. Festivaalin päätapahtuma järjestetään
28.11. —4.12.2022, minkä lisäksi järjestämme pienemmän ennakkotapahtuman 16.–18.9.2022 Itä-Porin vanhalla lyhytaaltoasemalla.

Haemme kymmenen tuhannen euron tapahtuma-avustusta Pori Film Festivalin tapahtumakokonaisuuden henkilöstö- ja tuotantokuluihin.
-Videokuvaaja / dokumentointi 700€
-Tuotantopäällikkö/viestintävastaava 900€
-Tuottaja 500€
-Tekninen tuottaja 500€
-Tapahtumatilan näyttelyn kuratointi ja teoskorvaukset 1000€
-Ääni-, valo- ja videotekniikka ja teknikko 1500€
-Kuraattoripalkkiot neljälle lyhytelokuvasarjan kuraattorille yhteensä 800€
-Valokuvaaja / dokumentointi 200€
-Järjestyksenvalvonta 400€
-Catering 500€
-Esiintymispalkkiot 1000€
-Elokuvien linsenssit 1000€
-Tekijävieraiden majoitukset 600€
-Luvat, vakuutukset, teostomaksut 400€

Työryhmä esittää elinvoima- ja ympäristölautakunnalle, että tapahtumanjärjestäjälle maksetaan tapahtuma-avustusta 3000 € hakusumman ollessa 10000 € hakemuksen täyttäessä avustuksille määritellyt kriteerit

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. 
Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys, tai yritys tai useita toimijoita yhdessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Pori Film Festival -tapahtumalle 3000 € hakemuksen täyttäessä hakemuksille määritellyt kriteerit.

Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti.

Kaupunki voi teettää tapahtuma-avustuksiin liittyen vaikuttavuustutkimuksen, johon tapahtumatyöryhmä valitsee arvioitavat tapahtumat. Tapahtumajärjestäjä sitoutuu antamaan tutkimukseen tarvittavat tiedot.

Tapahtuman peruuntuessa yhdistyksellä on velvollisuus maksaa saamansa avustus takaisin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tapahtuma-avustuksen hakija, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, varainhallinta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.