Joukkoliikennejaosto, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Joukkoliikenneviranomaisen talousraportti tammi-huhtikuu 2022

PRIDno-2022-601

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi
Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen uudistus astui voimaan 7.6.2021, kun liikennöinnissä siirryttiin käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että paitsi lipunmyyntituotot, myös taloudellinen riski siirtyi liikennöitsijältä joukkoliikenneviranomaiselle eli Porin kaupungille. Joukkoliikenne ja liikkuminen- toimintayksikön kustannuspaikalle ei ole vielä helmikuun loppuun mennessä kirjautunut lainkaan lipputuottoja; vuoden ensimmäinen hankintasopimuksen mukainen tasaus (tammikuulta) on tullut maaliskuussa ja myös helmikuun osalta raportointi on valmistunut. Kuukausitasolla tammi-helmikuun lipputuotot olivat yhteensä noin 340 000 euroa, joka on ajankohtaan nähden huomattavasti odotettua (420 000 euroa) vähemmän. Tammi-helmikuussa lipputulojen olisi kuulunut kuukausitasolla olla lähempänä vuoden 2021 marraskuun 245 000 euroa. Koronatilanne heikkeni alkuvuodesta ja se vaikutti heti lipputuloihin vähentävästi. Vaikka matkoja on alkuvuonna (viikot 1–11) tehty 11 % enemmän (293 000) kuin vastaavana aikana 2021 (278 000), ovat lipputulot pienemmät.

Tammi-helmikuun matkustukseen vaikutti erityisesti Covid-19-taudin leviäminen koululaisten joukossa, mikä vähensi säännöllisten matkustajien matkojen määrää. Yleinen tietoisuus tautitilanteesta vähensi myös asiointimatkoja, mikä heikensi lipputuloja. Joukkoliikenteen uudistusta enemmän matkustukseen vaikuttavat Covid-19-tautitilanne, siihen liittyvät rajoitukset ja etäopetus, sekä pyöräilyä suosivat sääolot.

Vuoden 2022 valtionavustuksiin on budjetoitu 790 000 euroa. Viime vuonna joukkoliikenne sai budjetoimatonta valtionapua yhteensä yli 1 M euron arvosta. Tässä vaiheessa vuotta mahdollisista ylimääräisistä valtionavustusosuuksista ja niiden suuruudesta ei voida antaa luotettavaa arviota.

Joukkoliikenteen valtionapujen ennustaminen on erittäin vaikeaa. Traficom on maaliskuussa tiedustellut kaikilta joukkoliikennettä järjestäviltä kaupungeilta niiden odotuksia matkustuksen kehittymisestä ja lipputuloista vuosina 2021-25. Ennustukset vaihtelevat merkittävästi eri kaupungeissa ja tilannekuva on epäselvä. Traficom tiedusteli myös, miten polttoaineen hintojen korotusten vaikutukset näkyvät kaupungeissa. Todennäköisesti seudullisissa yhteishankinnoissa, joissa indeksitarkistus tehdään vain kerran vuodessa, sopimuksista käydään polttoaineen hinnan takia neuvotteluja ja epävarmuus vaikuttaa uusiin kilpailutuksiin. Myös Porin Linjat Oy on tiedustellut mahdollisuutta tehdä indeksitarkistus liikennöintikorvauksen laskuttamisessa kerran kuukaudessa. Nykyisen sopimuksen mukaan tarkistus tehdään 3 kk välein.

Palvelujen ostoihin on kirjattu liikennöinnin oston ennakkomaksut Porin Linjat Oy:lle tammi-helmikuulta. Polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa liikenteen ostokustannuksiin. Joulukuun indeksitarkistuksen jälkeen liikenteen osto on 2,6 % eli vuositasolla yli 170 000 € kalliimpaa kuin sopimuksen tekohetkellä. Seuraava indeksitarkastus tehdään maaliskuussa.

Henkilöstökulut ovat tavallista pienemmät, koska vapaaksi jäänyttä suunnittelijan työsuhdetta ei ole vielä täytetty.

Polttoaineen hinnannousu saattaa aiheuttaa siirtymää henkilöautomatkoista joukkoliikenteeseen. Jos siirtymä kohdentuu ruuhka-ajan liikenteeseen samanaikaisesti, kun Covid-19-taudin takia joudutaan miettimään matkustajamäärien mahdollista rajoittamista tai aluehallintoviraston määräyksestä tartuntojen ehkäisemiseksi, ei nykyisillä määrärahoilla ole mahdollista ostaa lisävuoroja ruuhkan hallitsemiseksi. Riski ei kuitenkaan toteutune ennen kesää.

Traficom käy kevään aikana neuvotteluja kaupunkien kanssa joukkoliikenteen valtionavuista ja mahdolliset lisäykset tukiin lipputulomenetysten tai polttoaineen hinnankorotusten takia selvinnevät vasta kesällä tai sen jälkeen, riippuen valtion lisätalousarvioiden aikatauluista. Perusrahoituksen osalta (n. 800 000 euroa) päätös myönnettävästä tuesta vuodelle 2022 tehtäneen ennen kesälomakauden alkua. Joukkoliikenneviranomainen seuraa valtionavustusten tilannetta sekä lipunmyyntituottojen kehitystä tarkasti.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi
  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen uudistus astui voimaan 7.6.2021, kun liikennöinnissä siirryttiin käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että paitsi lipunmyyntituotot, myös taloudellinen riski siirtyi liikennöitsijältä joukkoliikenneviranomaiselle eli Porin kaupungille. Joukkoliikenne ja liikkuminen- toimintayksikön kustannuspaikalle on nyt huhtikuun loppuun mennessä kirjautunut tammi-maaliskuun lipputuotot; 570.000 euroa. Joukkoliikenteen lipputulokehitys on tässä vaiheessa vuotta heikompaa kuin on arvioitu, vaikka matkustajamäärät ovatkin kasvussa. 

Joukkoliikenteessä tehdään arkipäivinä noin 500 matkaa enemmän kuin keväällä 2021. Lipputulot eivät kuitenkaan ole kasvaneet, osin syynä on lipputuoteuudistuksessa toteutetut lasten ja nuorten lipputuotteiden muutokset. Aiemminkin vahvasti omakustanteiseen matkustukseen painottuneet reitit ovat edelleen sellaisia (mm. 2, 3, 4, 6, 12), mutta erityisesti nuoret matkustajat ovat siirtyneet käyttämään sarjalippujen sijaan kausilippua. Muutos lisää matkojen määrää reiteillä, samanaikaisesti kun lipputulot ovat heikommat.

Joukkoliikenteen valtionapuhakemus vuodelle 2022 jätetään 6.6.2022 mennessä. Anottavan perusrahoituksen lisäksi valtionapua jaetaan ilmastoperusteisesti CO2-päästöjen vähentämiseksi, mutta jakoperusteet ovat suhteelliset muiden joukkoliikennekaupunkien ilmastotoimiin, eli Porin uusiutuvan polttoaineen johdosta maksettavan tuen osuutta ei voi ennakoida. Lisäksi Traficom kysyy joukkoliikennekaupungeilta ennakkotietoja koronatilanteen johdosta tarvittavaan lipputulotukeen. Tuen määrään vaikuttaa lopulliset vuoden 2022 aikana toteutuneet lipputulot. Vuoden 2022 joukkoliikenteen valtionavustuksiin on budjetoitu 790.000 euroa.

Asiakaspalvelujen ostoissa näkyy joukkoliikenteen ostojen lisääntyminen 880.000 eurolla tammi-maaliskuulta. Tämä johtuu uudesta sopimusmallista. Polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa liikenteen ostokustannuksiin. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi on noussut edellisestä tarkistuksesta 4,8 yksikköä (4,4 %), mikä vastaa vuositasolla 300 000 euron lisäkulua sopimusliikenteeseen. Kustannusindeksin seuraava tarkistus on kesäkuussa.

Kesän ja kouluvuoden 2022-23 liikennöintisuunnitelma toteutunee noin 2 % linjakilometrien lisäyksellä, koska

  • Meri-Porin yhtenäiskoulun oppilaiden odotusaikojen lyhentäminen edellytti lisävuoron ajamista muille matkustajille aamuruuhkassa

  • Noormarkun yhtenäiskoulun kuljetusten takia yksi siirtoajo on korvattu linjan 66 vuorona, josta aiheutuu hieman lisäkustannuksia

  • yläkoululaisten keskittäminen keskustassa Lyseo-kortteliin tarkoitti myös opetuksen alkamis- ja päättymiaikojen uudelleen järjestämistä, mikä vaikuttaa erityisesti Toejoen, Tuulikylän, Ruosniemen ja Hyvelän alueilla asuvien oppilaiden kuljetuksiin ja sitä kautta vuorotarjonnan lisäämiseen linjalla 2.

Koulujen takia tarkistettu vuorotarjonta nostaa kustannuksia kuitenkin vähemmän, kuin polttoaineen hinnannousu ja sitä kautta kasvavat liikennöintikorvaukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.