Joukkoliikennejaosto, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Myöhäisvuorot Pori Jazz -tapahtuman aikana 14.-16. heinäkuuta 2022

PRIDno-2022-2788

Valmistelija

 • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Pori Jazz -tapahtuman organisaatio on esittänyt, että tapahtuman runsaan yleisömäärän takia kaupungissa on tarvetta joukkoliikenteen myöhäisvuoroille. Pori Jazz -tapahtuman runsaimmat yleisöodotukset osuvat heinäkuun 14.-16. päiviin, jolloin Kirjurinluodolla on ohjelmaa myöhäiseen iltaan.

Avoimen joukkoliikenteen asiakaspalautteessa on toivottu myöhäisiä vuoroja ajettavan yhtä laajasti kuin ennen Covid-19 -tautiepidemiaa. Myöhäisvuorojen tarjonnasta on tehty alustavaa tarkastelua kustannuksineen joukkoliikennejaostolle (25.1.2022 § 8). Tehty myöhäisvuorosuunnitelma oli tarkoitettu jatkuvaksi, ympärivuotiseksi perjantai- ja lauantai-iltojen myöhäisvuorojen tarjonnaksi, ei suurtapahtuman tarpeisiin sovitetuksi.

Säännöllisessä kesän 2022 joukkoliikenteessä myöhäisimmät vuorot lähtevät kauppatorilta asuinalueille arkisin klo 21-22 aikoihin, lauantaisin aiemmin. Koska myöhäisvuoroja ei säännöllisessä joukkoliikenteessä ole, ei myöskään Porin Linjat Oy ole suunnitellut kuljettajien määrää ja työvuorojärjestelyjä myöhäisvuorojen toteuttamista tukevalla tavalla. Satunnaisten tapahtumien takia lisättävä liikenne voi olla tuotannollis-taloudellisesti haastava toteuttaa, etenkin kesällä kuljettajien loma-aikana.

Porin Jazzin aikaisia myöhäisvuorojen tarjoamisen mahdollisuutta on tutkittu seuraavien suunnitteluohjeiden ja -rajoitteiden avulla

 • Pori Jazz -tapahtuman aikaisten myöhäisvuorojen liikennöintiin ei ole osoitettu erillistä määrärahaa
 • Ulvilan kaupungin kanssa ei ole neuvoteltu reittien 80 ja 90 myöhäisvuorojen kustannusten jakamisesta, joten reittejä ei ole sisällytetty suunnitelmaan
 • Porin Linjat Oy:n kanssa tehdyssä hankintasopimuksessa on mahdollista sopia vuorotarjonnan lisäämisestä ja vähentämisestä noin 10% vuosittain linjakilometreissä laskettuna sopimuksen mukaisilla autopäivä-, linjakilometri- ja linjatuntiyksikkökustannuksilla.
 • myöhäisvuoroilla käyvät nykyiset joukkoliikennejaoston päättämät lipputuotteet, keskimäärin lipputulo per matka on 1,70 € (alv. 0 %)
 • myöhäisvuoroja tarjotaan reiteillä, joilla yksi vuoro on ajettavissa kauppatorilta reitin päähän ja takaisin kauppatorille 60-90 minuutissa
 • kaikille asuinalueille ei voida tarjota myöhäisvuoroja
 • myöhäisvuorojen lähtöaikoja ei ole sovitettu Pori Jazz -tapahtuman aikataulujen kanssa yhteen, vaan vuorot on tarkoitettu kaikille keskustasta asuinalueille lähteville matkustajille
 • myöhäisvuorojen matkustajamäärä on suurin viimeisillä lähdöillä kauppatorilta asuinalueille, sitä ennen vuorot ovat puolityhjiä

 

Myöhäisvuorojen reitit ja aikataulut

Pori Jazz -tapahtuman aikaisten myöhäisvuorojen toteuttamista on suunniteltu reiteillä

 • 3 kauppatori - Vähärauma - Leppäkorpi - Tuorsniemi
 • 6H kauppatori - Koivula - Sampola - Koivistonluoto - Harmaalinna
 • 34 kauppatori - Karjaranta - Uusiniitty - Kyläsaari - Pihlava - Kaanaa - Yyteri
 • 66 kauppatori - Ruosniemi - Noormarkku

Perusteina reittivalinnoille on kustannustehokas liikennöinti, kouluvuoden 2022 aikana toteutunut matkustus ja suhteellisen tiheä väestöpohja reitin varrella. Kirjurinluodolta kävellen tai pyöräillen saavutettaville lähimmille asuinalueille ei ole suunniteltu vuoroja.
 

Myöhäisvuorojen lipputulo-odotukset

Ennen Covid-19 -tautiepidemiaa Porin joukkoliikenteessä ajettujen ilta- ja yövuorojen suurimmat matkustajamäärät olivat kauppatorilta viimeisinä lähteneissä vuoroissa. Sitä aiemmissa vuoroissa oli hyvin tilaa. Lipputulo-odotukset on laskettu oletuksella, että yhdessä vuorossa on keskimäärin noin 20 matkustajaa. 

Joukkoliikennejaoston lipputuotevalikoimasta tekemän päätöksen mukaisesti kallein kertalipun hinta aikuiselta on 3,50 € (sis. alv 10%). Keväällä 2022 avoimessa joukkoliikenteessä käytetyistä lipputuotteista vain 11 % oli kertalippuja, eli suurin osa matkoista tehdään sitä edullisemmilla lipputuotteilla. Keskimäärin lipputulo per matka vaihteli tammi-huhtikuussa 1,54 € - 1,70 € (alv. 0 %). Myöhäisvuorojen lipputulo-odotukset on laskettu 1,70 € per lippu mukaisesti eli yhteensä 1600 € (alv. 0 %). Myöhäisvuorojen tarjoaminen on joukkoliikennejaoston kustannuspaikalle tappiollista toimintaa.

Esityslistan liitteestä löytyy Pori Jazz -tapahtuman aikaisten myöhäisvuorojen 14.-17.7.2022 tarkempi suunnitelma, jossa ovat reitit, aikataululuonnos ja kustannuslaskelma.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että

 • esitetyn suunnitelman pohjalta tarkennettavien aikataulujen mukaiset myöhäisvuorot reiteille 3, 6H, 34 ja 66 ajalla 14.-16.7.2022 tilataan Porin Linjat Oy:ltä liikennöintisopimuksen mukaisin yksikkökustannuksin
 • kustannuskatto myöhäisvuorojen hankinnalle on 6000 € alv 0% huomioimatta lipputuloja 
 • myöhäisvuorojen hankinta raukeaa, mikäli neuvotteluissa Porin Linjat Oy toteaa, että tuotannollis-taloudelliset syyt estävät myöhäisvuorojen toteuttamisen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy, Pori Jazz Festival -tapahtumaorganisaatio

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.