Joukkoliikennejaosto, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Reittimuutos linjakokonaisuuteen 10, Kauppatori–Tiedepuisto–Ulasoori-ruuhkavuorot

PRIDno-2022-2713

Valmistelija

  • Antti Salminen, joukkoliikennesuunnittelija, antti.salminen@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaostolle esitetään, että keskustan, Tiedepuiston ja Ulasoorin väliseen liikenteeseen tehdään asiakastarpeisiin perustuvia liikennöintimuutoksia.

Vilkkaimpina päivinä keskustan ja Tiedepuiston (Winnova) välillä kulkee useita satoja matkustajia. Porin keskustan ja Tiedepuiston ja/tai Ulasoorin välillä liikennöivät linjat 3W, 7, 7V, 27W, 34, 34W, 35, 40M ja 43.

Linja 10W liikennöidään kouluvuoden aikaisina arkipäivinä ruuhka-ajan lisävuoroina Kauppatorin ja Tiedepuiston välillä, kun muut säännöllisesti ajettavat reitit eivät tuo riittävän tiheää vuorotarjontaa. Winnovan opiskelijoiden ruuhkalinjan aikataulut ja reitit on perusteltua sovittaa joka lukuvuodeksi erikseen muu linjastokokonaisuus ja siinä tapahtuvat muutokset huomioiden.

Joukkoliikenneviranomainen on neuvotellut joukkoliikenteen kehittämistarpeista Winnovan kanssa 22.4.2022. Nykymuotoinen vuorotarjonta pääosin tyydyttää Winnovan opiskelijoiden matkustustarpeita. Neuvottelun pohjalta esitetään, että aamuruuhkan aikaan ajetaan hieman enemmän vuoroja Kauppatorilta Ulasooriin ja aamuvuoroja hajotetaan kulkemaan ajallisesti tasaisemmin. Lisäksi muutama 34-linjan vuoro muutetaan 34W-vuoroksi (ajaa sekä Tiedepuiston että Ulasoorin kautta).

Talvikaudeksi 2022–2023 esitetään, että perusopetuksen koulupäivinä ruuhkavuoroja Tiedepuistoon ajetaan seuraavasti:

  • Linja 10W, Kauppatori–Karjaranta–Tiedepuisto.
  • Uusi linja 10U, Kauppatori–Käppärä–Tiedepuisto–Ulasoori.

Linja 10W muutettaisiin kulkemaan molempiin suuntiin yhdenmukaisesti linjan 34 kanssa. Reitti kulkisi keskustassa molempiin suuntiin Valtakatua pitkin ja Karjarannantien loppupään sijaan Hevoshaankatua pitkin. Linjan 10U ajoreitti taas olisi yhtenäinen linjan 7 reitin kanssa Kauppatori–Ulasoori-välillä.

Reittikartat ja reittiselosteet sekä liikenteen tämänhetkinen aikataululuonnos ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä uuden reitin 10U perustamisen ja reitin 10W muutosehdotuksen. Muutokset astuvat voimaan 11.8.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.