Joukkoliikennejaosto, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Reittimuutos linjalle 6H, Harmaalinna–Koivistonluoto–Sampola–Kauppatori

PRIDno-2022-2712

Valmistelija

  • Antti Salminen, joukkoliikennesuunnittelija, antti.salminen@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaostolle esitetään, että linja 6H (Harmaalinna–Väinölän koulu–Sampola–Koivula–Uimahalli–Kauppatori) alkaa liikennöidä Koivistonluodon kautta, reittiä Kummuntie–Koivistonluodontie–Luodontie. Lisävuoroja tulee Koivistonluodosta Sampolan kautta keskustaan arkiaamuisin ja takaisin arki-iltapäivisin. Linja 6H liikennöi nykyiseen tapaan kouluvuoden aikana.

6H-reitin päätarkoitus on kuljettaa Harmaalinnan ja Kartanon alueella asuvat peruskoululaiset Väinölän alakouluun ja Itätuulen yläkouluun. Myös Koivistonluodon alue kuuluu Itätuulen yläkoulun oppilaaksiottoalueeseen, joten 6H-reittimuutos mahdollistaisi omakustanteisten matkojen tekemisen joukkoliikenteellä Koivistonluodosta Itätuuleen.

Kuluvan talviliikennekauden ajan linjoilla 2, 3 ja 4 on liikennöity arkisin ruuhka-aikaan 30 minuutin välein, arkisin hiljaiseen aikaan tunnin välein ja viikonloppuisin tunnin välein. Tarjonnan kasvun myötä myös matkustajamäärän kehitys on ollut nousujohteista. Linjan 8 (Kauppatori–Koivistonluoto) liikennöintialue on linjojen 2, 3 ja 4 kanssa samantyyppinen esimerkiksi väestömäärän ja pientalovaltainen yhdyskuntarakenteen kanssa, joten Koivistonluodon vuorotarjonnan lisäämisellä on odotettavissa matkustajamäärän kasvua. Linjaa 8 ajetaan arkisin tunnin välein ja viikonloppuisin kahden tunnin välein. Ehdotettava ratkaisu lisää vuorotarjontaa Koivistonluodon ja keskustan välillä edullisin lisäkustannuksin.

Reittimuutoksen haittapuolina osa Harmaalinnasta ja Kartanosta Väinölään ja Sampolaan tulevien koululaisten bussiyhteyksistä hidastuu muutaman minuutin verran. Reitin 6H pidentäminen saattaa aiheuttaa pientä muutostarvetta linjakokonaisuuden 6/12 (Sampola+Pormestarinluoto) aikatauluihin.

Reittikartat ja reittiselosteet sekä liikenteen tämänhetkinen aikataululuonnos ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä reitin 6H muutosehdotuksen. Muutos astuu voimaan 11.8.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.