Joukkoliikennejaosto, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kilpailutus yhteysvälille Pori-Kokemäki ja Pori-Eura

Varsinais-Suomen ELY-keskus on julkaissut kilpailutuksen otsikolla Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2022/1, Kokemäki-Pori, Eura-Pori 12.3.2022. Tarjousten jättämisen määräaika oli 19.4.2022 mennessä. Hyväksyttyjä tarjouksia jätettiin kaksi, joista molemmat ylittivät joukkoliikennejaoston hyväksymän kustannnusarvion. 

ELY-keskus teki 27.2.2022 päätöksen hankintamenettelyn keskeyttämisestä, koska hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä: saadut tarjoukset osoittautuivat liian kalliiksi tilaajan hankintaan budjetoimiin varoihin nähden.

ELY-keskus on julkaissut 8.5.2022 uuden kilpailutuksen otsikolla Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2022/5, Kokemäki-Pori, Eura-Pori. Edelliseen julkaisuun verrattuna hankinnan sisältöä on muutettu, jotta kustannuksia saadaan kevennettyä ja tilaajan budjetti paremmin riittäisi mahdollisten tarjousten mukaiseen kustannustasoon. Muutoksia olivat mm. indeksitarkistuksen tiivistäminen kahdesta kerrasta vuodessa neljään kertaan, ja Eura-Pori -työmatkayhteyden poistaminen heinäkuuksi. Tarjousten määräaika on 13.6.2022.

Valtionavustushakemuksen jättäminen 6. kesäkuuta mennessä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käynnistää julkisen henkilöliikenteen valtionavustushaun 2022 keskisuurille kaupunkiseuduille. Traficom myöntää keskisuurille kaupunkiseuduille joukkoliikenteen valtionavustusta valtion talousarvion momentin 31.20.55 perusteella. Valtionavustuksen myöntämistä säätelee valtionavustuslaki (688/2001) sekä valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista (509/2018). 

Oikaisuvaatimus näkövammaisen ja hänen saattajansa maksuttomista matkoista

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt joukkoliikennejaoston 29.3.2022 tekemän päätöksen oikaisuvaatimusta 24.5.2022. Lautakunnan päätös asiassa oli oikaisuvaatimuksen hylkääminen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.