Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Etäosallistuminen Porin kaupungin toimielinten kokouksissa, valtuustoaloite

PRIDno-2021-5387

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Viliina Välimäki jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite

Etäosallistuminen Porin kaupungin toimielinten kokouksissa

Etäosallistumisesta ja hybridikokouksista on tullut uutta normaalia koronapandemian ravistellessa vanhoja tapoja toimia niin työnteossa kuin luottamustehtävien hoidossakin. Etäosallistumisesta on tullut luonteva tapa toimia ja jokaisella luottamushenkilöllä on laitteet, jotka etäosallistumisen myös mahdollistavat.

Etäosallistumismahdollisuuden kehittämisellä tuettaisiin työn ja muun elämän yhteensovittamista. Hybridimallilla mahdollistettaisiin myös varsinaisen jäsenen osallistuminen esimerkiksi lievästi sairastaessa oman jaksamisen niin salliessa.

Esitän, että Porissa selvitetään mahdollisuutta etäosallistumisen laajentamiseksi luottamuselinten kokouksissa ainakin lautakuntien, jaostojen, yhtiöiden sekä liikelaitosten osalta sekä muutetaan hallintosääntöä tämän mahdollistamiseksi.

15.11.2021, Porissa

Viliina Välimäki"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Viliina Välimäki jätti valtuuston kokouksessa 15.11.2021 § 245 valtuustoaloitteen koskien etäosallistumista Porin kaupungin toimielinten kokouksissa. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 22.11.2021 § 833 aloitteesta kaupunginlakimiehen ja talous- ja hallintoyksikön lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa. Annetut lausunnot ovat liitteenä.

Kaupunginhallituksen antaman evästyksen pohjalta on valmisteltu hallintosäännön muutos, joka mahdollistaa ns. hybridikokoukset kaupungin toimielimissä lukuun ottamatta kaupunginvaltuuston kokousta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 133 § muutetaan seuraavasti:

"133 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Ns. hybridikokous on mahdollinen siten, että osa kokoukseen osallistuvista henkilöistä on läsnä kokouspaikalla ja osa osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla kaupungin järjestämillä laitteilla, joilla yhdenvertaiset näkö- ja ääniyhteydet toteutuvat.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.”

Samalla kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää todeta tekemällään päätöksellä valtuustoaloitteen käsittelyn päättyneeksi.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

______________________

Merkitään, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asia § 171.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.