Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Hankintaoikaisu pelastusjohtajan hankintapäätökseen 25.1.2022 (4§), nostolava-auton hankinta Rauman paloasemalle 2022

PRIDno-2021-5154

Valmistelija

  • Jyri Leppäkoski, jyri.leppakoski@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuspäällikkö Jyri Leppäkoski ja vt. kalustomestari Markku Rintala

Satakunnan pelastuslaitos on kilpailuttanut vuonna 2021 Porin kaupungin hankintapalvelujen kautta avoimena tarjouspyyntönä nostolava-​auton Rauman paloasemalle. Hankinta perustuu Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymään investointisuunnitelmaan vuodelle 2022.

Tarjouksia määräaikaan 12.1.2022 kello 12.00 mennessä tuli kolme kappaletta. Bronto Skylift Oy (Bronto Skylift F42RPXER),​ Bronto Skylift Oy (Bronto Skylift F44RPXER käytetty nostolava) ja Vema Lift Oy (Vema 42F).

Bronto Skylift Oy hankintaoikaisuvaatimus ja perustelut hankintaoikaisuvaatimukselle

Satakunnan pelastuslaitoksen hankintayksikkö on ottanut asian uudelleen käsiteltäväksi Bronto Skylift Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen vuoksi. "Bronto Skylift Oy katsoo, että tarjousten vertailussa suoritettu pisteytys on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397, ”hankintalaki”) vastainen vääntömomenttia koskevilta osin. Vääntömomentin virheellinen pisteytys on johtanut virheelliseen hankintapäätökseen. Bronto vaatii hankintayksikköä oikaisemaan 25.1.2022 tehdyn hankintapäätöksen § 4 ja poistamaan virheellisen päätöksen. Tarjousvertailu on suoritettava uudelleen ja Bronto on valittava toimittajaksi, koska sen tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin." 

Hankintayksikkö on suorittanut uudelleen tarjouksien vertailun ja toteaa, että Bronto Skylift Oy:n havaitsema virhe ajoneuvojen vääntömomenteista on ollut aiheellinen. Samassa yhteydessä tarjoukset tarkastettiin kokonaan uudelleen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397, 79 §) mukaisesti. Tarjousten vartailussa huomattiin, että Bronto Skylift Oy (Bronto Skylift F42RPXER),​ Bronto Skylift Oy (Bronto Skylift F44RPXER käytetty nostolava) eivät täytä kaikkia tarjouspyynnössä vaadittua vähimmäisvaatimuksia. 

Hankinnan kohdetta on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä (liitteet 1 ja 2).

- Liite 1, nostolava-auton rakenne-erittely, jossa toimitettavan auton vähimmäisvaatimukset.

- Liite 2, kaluston ohjeellinen sijoitus, kalustokaappien sijoituksen, määrän ja numeroinnin ohjeellinen kuvaus. Kaappien määrä ja numerointi sovitaan tarkemmin rakennepalaverissa valitun toimittajan kanssa.

Mikäli tarjottava ajoneuvo poikkeaa liitteen 1 rakenne-erittelystä, tulee liitteen poikkeamat tarjouksessa selkeästi ilmoittaa (poikkeamia koskevat tiedot selvitettävä erillisessä asiakirjassa, joka ladataan tarjouksen loppuun). Ilmoitetut poikkeamat tulee kuitenkin täyttää liite 1 (rakenne-erittelyssä) ilmoitetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouksien vaatimuksenmukaisuutta koskeva arviointi

Tarjouspyynnössä 3.12.2021 s. 2 kuvatulla tavalla tarjottavan ajoneuvon tulee täyttää rakenne-erittelyssä ilmoitetut vähimmäisvaatimukset. Tarjouksia uudelleen arvioitaessa on käynyt ilmi, että Bronto Skylift Oy (Bronto Skylift F42RPXER), sekä Bronto Skylift Oy (Bronto Skylift F44RPXER käytetty nostolava) osalta kummankaan tarjouksen mukainen maksimiulottuma takasektorilla ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta, (tarjouspyyntö 3.12.2021, liite 1. s. 10) sekä  Bronto Skylift Oy (Bronto Skylift F44RPXER käytetty nostolava) tarjouksessa tarjouspyynnön mukainen vähimmäisvaatimus takuuehdosta ei täyty Volvo-alustan takuun osalta.  (tarjouspyyntö 3.12.2021, liite 1. s.2)

Asetetut määreet ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka tarjotun tuotteen tulee täyttää. Määreet täyttävät tarjoukset vertaillaan. Hankittavan nostolava-auton tärkein ominaisuus operaatiokäytössä on mahdollisimman hyvä ulottuvuus työskentelyalueella.

Hankintaoikaisun ratkaisu

Hankintayksikön omasta aloitteesta havaitsemansa virheen vuoksi tarjoukset arvioitiin uudelleen vähimmäisvaatimusten arviointia koskevilta osin. (29.12.2016/1397, 132§)

Bronto Skylift Oy (Bronto Skylift F42RPXER)

1. Tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.
Maksimiulottuma takasektorilla ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta.

​Bronto Skylift Oy (Bronto Skylift F44RPXER käytetty nostolava)

1. Tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.
Maksimiulottuma takasektorilla ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta.

2. Tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.
Vaadittu takuuehto ei täyty alustan osalta.

Vema Lift Oy (Vema 42F)

1. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Hankintayksikkö toteaa hankintalain (1397/2016 132 §) perusteella suorittamansa nostolava-auton hankintaan liittyvän tarjousten uudelleenarvioinnin ja vertailun (1397/2016 79 §) perusteella, että saaduista tarjouksista vain Vema Lift Oy:n (Vema 42F) tarjous täyttää tarjouspyynnössä ja hankinta-asiakirjoissa esitetyt vähimmäisvaatimukset. 

Liitteet
Tarjouspyyntö Nostolava-auton kankinta Rauman paloasemalle 2022
Liite 1 Nostolava-auton rakenne-erittely 2022
Liite 2 Irtokalusto ja kaapistorakenne 2022
Hankintaoikaisuvaatimus Bronto Skylift

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä Bronto Skylif Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen, koska vaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen  ja päättää hankintalain 132 §:n mukaisen hankintaoikaisuoikeuden perusteella hylätä Bronto Skylift Oy:n tarjoukset (Bronto Skylift F42RPXER ja Bronto Skylift F44RPXER käytetty nostolava) , koska tarjoukset eivät täytä tarjouspyynnön mukaisia vähimmäisvaatimuksia , ja valita Satakunnan pelastuslaitoksen nostolava-auton toimittajaksi Rauman paloasemalle 2022 Vema Lift Oy:ltä hintaan 600 000 € (alv 0%).

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii vt. kalustomestari Markku Rintala, ​jonka kanssa sovitaan mahdollisista lisätöistä ja muutoksista. Tilaaja ja toimittaja laativat hankintasopimukset tämän hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Markku Rintala valtuutetaan allekirjoittamaan nostolava-​auton hankintaan ja rekisteröintiin liittyvät asiakirjat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vema Lift Oy, Bronto Skylift, SPEL: vt. kalustomestari Markku Rintala, kalustoesimies Jarkko Ylinen, pelastuspäällikkö Jyri Leppäkoski, hallintopäällikkö Petri Ekberg, taloussuunnittelija Eija Heikkilä, controller Kari Nummi, Porin kaupungin hankintatoimi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

  1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

  2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

  3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi