Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Jätehuollon yhtiöittämiseen liittyvän lisäselvityksen hankinta

PRIDno-2021-2592

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2020 § 643 käynnistää toimenpiteet,​ joiden tarkoituksena on perustaa jätehuollon palvelutehtävien hoitamiseksi kuntaomisteinen jätehuoltoyhtiö, johon tarjotaan osakkuutta jätehuollon yhteistyössä oleville yhteistyökunnille asukasluvun mukaisella osuudella. Yhtiöittämisen tavoiteaikatauluksi määriteltiin tuolloin, että yhtiön toiminta alkaa vuoden 2022 alusta. Yhtiöittämisen valmistelua ja neuvotteluita varten rekrytoitiin sisäisellä haulla projektipäällikkö, joka on laatinut yhtiöittämiselle projektisuunnitelmaa ja -aikataulua. Ohjausryhmän määrittelemä uusi realistinen tavoite jätehuollon toimintojen siirtymiselle yhtiöön on 1.7.2022.

Yhtiöittämishanke toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään yhtiöittämisselvitys, jonka tavoitteena on tuottaa kattavasti tietoa jätehuollon yhtiöittämistä koskevan päätöksen tekemistä varten. Selvityksessä tuotetaan ehdotus yhtiöön siirtyvistä tehtävistä ja omaisuuseristä, kertyneen ylijäämän käsittelystä, perustettavan yhtiön taloudellisesta mallista, nykyisten sopimusten riittävyydestä tulossa olevien lakimuutosten suhteen sekä yhtiöittämisen vaikutuksista. 

Toisen vaiheen käynnistyminen edellyttää kaupunginhallituksen tekemää myönteistä periaatepäätöstä yhtiöittämisestä. Hankesuunnitelman mukainen aikataulu päätöksenteolle on marraskuu 2021. Toisen vaiheen lopputuloksena syntyy ehdotus yhtiön toiminnalliseksi rakenteeksi ja taloudellisia ennusteita yhtiön ensimmäisille vuosille sekä lopulliset yhtiön perustamis- ja sopimusasiakirjat, joiden perusteella yhtiö on perustettavissa.  

Yhtiöittämishankkeen sujuvoittamiseksi ja yhtiön parhaiden toimintaedellytysten varmistamiseksi hankkeessa on tarpeen käyttää konsulttipalveluita. Näin toimittiin myös Porin Satamaa yhtiöitettäessä vuonna 2015. Kokonaistaloudellisen ratkaisun ja julkisten hankintojen sääntelyn noudattamisen takaamiseksi hankinta tullaan kilpailuttamaan kansallisen hankintalain mukaisesti. Tarjouspyyntö julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavassa.

Hankinta käsittää Porin kaupungin jätehuoltotoiminnan yhtiöittämishankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtävän yhtiöittämisselvityksen tekemisen. Lisäksi hankintaan sisältyy optiomahdollisuutena hankkeen toisessa vaiheessa yhtiön perustamiseen ja liiketoiminnan siirtämiseen liittyviä käytännön toimenpiteitä tukevia asiantuntijatehtäviä. 

Hankinnassa arvioidaan kokonaistaloudellista edullisuutta. Hankinnan toiminnallisina ominaisuuksina arvioidaan tarjoajan esittämää hankesuunnitelmaa sekä nimetyn tiimin kokemusta tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Asiantuntijan kokemusta ja osaamista koskevana vaatimuksena on, että tarjoajalla on kokemusta kunnan liiketoiminnan siirtämisestä kuntaomisteisen yhtiön tehtäväksi ja liiketoiminnan luovuttamiseen liittyvästä suunnittelusta, tarvittavien selvitysten ja taloudellisten laskelmien tekemisestä, sopimusten, suunnitelmien ja muiden asiakirjojen laatimisesta sekä liiketoimintasiirron toteuttamisesta käytännössä.  

Tarjouksen valmistelu, viimeistely ja julkaisu tehdään kesäkuun aikana, ja päätöksen konsultin valinnasta tekee kaupunginhallitus elokuussa. Kaupunginhallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti valmistelukustannukset katetaan jätehuollon määrärahoista. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy jätehuollon yhtiöittämiseen liittyvien konsulttipalveluiden kilpailutuksen käynnistämisen esitetyillä periaatteilla ja valtuuttaa nimeämänsä (23.11.2020 § 643) jätehuollon yhtiöittämisen ohjausryhmän määrittelemään tarjouspyynnön tarkemman sisällön. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli projektipäällikkö Tiina M. Toivosen tilannekatsauksen jätehuollon yhtiöittämisestä klo 13.06 - 13.35.

Mari Kaunistola saapui kokoukseen klo 13.08.
Diana Bergroth-Lampinen poistui kokouksesta klo 13.20. Hänen sijaansa kokoukseen saapui Sinikka Alenius klo 13.20.
Puheenjohtajana Bergroth-Lampisen sijaan jatkoi  Anne Liinamaa.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi
Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön perustamista Porin seudulle valmistelevan, marraskuussa 2020 käynnistetyn hankkeen tavoitteena on jätehuollon toimintojen siirtyminen uuteen perustettavaan yhtiöön 1.7.2022. Yhtiöittämishankkeen sujuvoittamiseksi ja yhtiön parhaiden toimintaedellytysten varmistamiseksi kaupunginhallitus päätti 7.6.2021 § 434 konsulttipalveluiden kilpailuttamisesta.

Tarjouspyyntö Porin kaupungin tuottamien jätehuoltopalveluiden yhtiöittämisselvityksen tekemisestä ja mahdollisen yhtiöittämisen toteuttamisesta julkaistiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sähköisessä julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavassa 23.6.2021. Tarjousaika päättyi 22.7.2021 klo 12:00.  

Hankintamenettely oli avoin, osatarjouksia ei hyväksytty ja tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. 

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: 

 • BDO Oy, kokonaishinta 34 600 euroa
 • KPMG Oy Ab, kokonaishinta 50 400 euroa

Hanke, kuten myös em. hankinta, toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään konsulttityönä yhtiöittämisselvitys, jonka tavoitteena on tuottaa kattavasti tietoa jätehuollon yhtiöittämistä koskevan päätöksen tekemistä varten.

Toisen vaiheen käynnistyminen edellyttää kaupunginhallituksen tekemää myönteistä periaatepäätöstä yhtiöittämisestä. Alustava aikataulu päätöksenteolle on marraskuu 2021. Toinen vaihe käsittää yhtiön perustamiseen ja liiketoiminnan siirtämiseen liittyvät käytännön toimenpiteet, joissa konsultti toimii asiantuntijana ja hankeorganisaation tukena.

Mainittu kokonaishinta käsittää molempien vaiheiden toteuttamisen.

Soveltuvuusvaatimukset 

Hankintaan liittyy useita soveltuvuusvaatimuksia; suuresta määrästä johtuen ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa (VE_ jätehuoltopalveluiden yhtiöittämisselvitys.pdf). 

Kelpoisuusarvioinnin perusteella todettiin, että kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. 

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit 

Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan tarjouksessa annettavien tietojen perusteella, seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 

1. Toiminnalliset ominaisuudet, vastaavuus tilaajan tarpeisiin 

 • Projektitiimi: kokoonpano, erityisosaaminen ja kokemus vastaavista toimeksiannoista 

 • Projektisuunnitelma: esitetyn kokonaisuuden soveltuvuus ja selkeys tilaajan tarpeisiin 

 • Selvitysprojektin eteneminen, vaiheistaminen, resursointi ja työmäärien jakautuminen 

 • Metodien kuvaaminen ja hyödyntäminen, laadun ja aikataulun varmistaminen 

 • Kehittämis-/innovaationäkemys. 

2. Hinnoittelu: 

 • eri vaiheiden hinnat sekä yhteenlaskettu kokonaishinta 

 • mahdollisten lisätoimeksiantojen/asiantuntijapalvelujen hinta. 

Tarjousten arviointi ja vertailu 

Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko. 

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että jätehuollon yhtiöittämiseen liittyvien konsulttipalveluiden toimittajaksi valitaan KPMG Oy Ab.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui kokoukseen ja hänen varajäsenensä Petri Lahtinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 13:17.

Valmistelija

 • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Joulukuussa 2021 valmistuneen, konsulttityönä tehdyn yhtiöittämisselvityksen suosituksena oli jätehuoltoliiketoiminnan siirtäminen perustettavalle kuntien omistamalle osakeyhtiölle veroneutraalina liiketoimintasiirtona. Kaupunki on hakenut Verohallinnolta järjestelyn tuloverotusta koskevaa ennakkoratkaisua.  

Yhtiöittämisen toteuttaminen liiketoimintakaupalla on vaihtoehto liiketoimintasiirrolle. Kokonaisvaltaisesti edullisimman ja toimivimman yhtiöittämistavan löytämiseksi ja liiketoimintasiirron soveltumattomuuden varalta on tarpeen tarkastella vielä lähemmin liiketoimintakauppa-vaihtoehdon toteuttamismahdollisuuksia. Liiketoimintakaupassa kaupunki myisi käyvästä arvosta jätehuoltoliiketoiminnan ja siihen liittyvät omaisuuserät perustettavalle yhtiölle, joka suorittaisi kauppahinnan rahana. 

Liiketoimintakauppaan liittyvässä lisäselvityksessä kartoitetaan, millaisilla eri toteutusvaihtoehdoilla liiketoimintakauppa voidaan tehdä. Tarkastelussa huomioidaan ylijäämän mahdollisimman tehokas käyttö, tuloutus Porin kaupungille, perustettavan jätehuoltoyhtiön omistusosuuksien jakautuminen ja liiketoimintakaupan taloudelliset vaikutukset yhtiöön. Selvitys voidaan tilata yhtiöittämisselvityksen tehneeltä KPMG Oy Ab:lta palvelusopimukseen kirjatulla lisätoimeksiantojen tuntihinnalla. Kustannusarvio on 9 600 euroa (alv 0%). Kustannukset katetaan jätehuollon kustannuspaikalta 14170004 Kierrätyskeskus. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hankkia liiketoimintakauppaa koskevan lisäselvityksen KPMG Oy Ab:lta voimassa olevaan palvelusopimukseen kirjatulla tuntihinnalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

KPMG Oy Ab, hankintapalvelut, Jussi Lehtonen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi