Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Kesäajan ruokailun järjestäminen lapsille ja nuorille vuonna 2022

PRIDno-2019-5951

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti valtuutettu Rami Virtasen tekemän valtuustoaloitteen pohjalta toteuttaa kesäruokailutoiminnan kokeilun kesällä 2019. Asian liitteenä on kaupunginvaltuuston päätös, josta selviää aloitteen käsittely eri toimielimissä.

Me-talo Pori järjesti 3.6.–7.8.2019 välisenä aikana maksuttoman ruokailun 7–18-vuotiaille lapsille. Kokeilun kustannukset (20 000 euroa) katettiin kaupunginhallituksen määrärahoista. Kokeilusta saadut kokemukset ja palaute olivat rohkaisevia ja toiminta näyttäytyi tarpeellisena. Kesän aikana tavoitettiin päivittäin noin 30–60 lasta ja nuorta  ja he saivat joka arkipäivä ravitsevan ja maittavan lounaan. Lisäksi lapsilla oli mahdollisuus viettää aikaa ohjatun toiminnan parissa. Suurin osa kävijöistä oli 7–12 vuotiaita. 

Hyvinvointiryhmä on käsitellyt asiaa ja todennut, että ruokailu olisi tarpeen järjestää myös kesällä 2020 kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Mahdollisuus maksuttomaan ruokailuun tulisi tarjota eri puolilla kaupunkia ja ruokailun kohderyhmää tulisi laajentaa huono-osaisiin aikuisiin. Koulujen ylijäämäruokaa jaetaan lukuvuoden aikana useissa pisteissä ympäri kaupunkia. Ruokajakelun keskeytyminen koulujen kesälomien ajaksi poistaa monilta ainoan mahdollisuuden päivittäiseen lämpimään ateriaan. Lisäksi ruokajakelu tarjoaa tilaisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vertaistukeen.

Kaupunginhallituksen käyttöön on talousarviossa varattu 50 000 euroa erikseen päätettäviin avustuskohteisiin. Määräraha kesäruokailun järjestämiseen osoitetaan avustuksiin varatuista määrärahoista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää osoittaa yhteensä 40 000 euroa kesäajan ruokailun järjestämiseen vuonna 2020 ja määrää talousyksikön valmistelemaan ruokailun järjestämistä niin, että ruokailupaikkoja on myös Porin keskustan ulkopuolella ja että ruokailun kohderyhmää laajennetaan lasten ohella huono-osaisiin aikuisiin. Kaupunginhallitus antaa hyvinvointiryhmälle oikeuden päättää määrärahan käyttämisestä ja kesäruokailun käytännön järjestelyistä ja velvoittaa tuomaan kesäruokailun toteutuksen, kustannukset ja kokemukset kaupunginhallituksen tiedoksi syksyllä 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 691 osoittaa 40 000 euron määrärahan maksuttoman kesäajan ruokailun järjestämiseen porilaisille lapsille ja nuorille kesällä 2020 siten, että ruokailupaikkoja on myös Porin keskustan ulkopuolella ja että ruokailun kohderyhmää laajennetaan lasten ohella huono-​osaisiin aikuisiin. Kaupunginhallitus määräsi talousyksikön huolehtimaan ruokailun valmistelusta ja oikeutti hyvinvointiryhmän päättämään ruokailun käytännön järjestelyistä ja määrärahan käyttämisestä. 

Hyvinvointiryhmä hyväksyi kesäruokailun toimintasuunnitelman ja talousarvion 11.5.-13.5.2020 järjestetyssä sähköisessä kokouksessa. Hyvinvointiryhmä päätti antaa kesäruokailun käytännön järjestelyt Satakunnan yhteisökeskuksen koordinoitavaksi kaupungin ja Satakunnan yhteisöt ry:n välisen kumppanuussopimuksen nojalla ja kulukorvausta vastaan, koska yhdistyksellä on tehtävässä tarvittavaa osaamista ja valmiit verkostot.

Ruokailu osoitti tarpeellisuutensa samalla tavalla kuin kokeilun ensimmäisenä vuotena 2019. Koulujen kesäloman aikana lapsille ja nuorille tarjottavalla maksuttomalla ruualla ja ohjatulla toiminnalla on suuri merkitys perheille sekä henkisesti että taloudellisesti. Koronapandemia on vaikeuttanut monien ennestään huonossa asemassa olleiden perheiden tilannetta ja tuonut uusia perheitä tuen tarpeen piiriin. Vuonna 2020 kokeilu laajentui keskustan ulkopuolelle kolmelle asuinalueelle, kun mukaan toteutukseen saatiin uusia kumppaneita. Ruokailu järjestettiin keskustan lisäksi Sampolassa, Pihlavassa ja Ahlaisissa. Raportti kesäruokailun toteutumisesta on liitteenä. 

Kesäruokailu esitetään järjestettäväksi jälleen vuonna 2021. Viime kesänä toiminnassa mukana olleet yhteistyötahot ovat ilmoittaneet halukkuutensa kesäruokailun järjestämiseen myös tulevana kesänä. Satakunnan yhteisökeskus on lupautunut koordinoimaan toimintaa. Toimintaan haetaan mukaan uusia kumppaneita, joiden avulla ruokailua voitaisiin laajentaa edelleen uusille alueille ja siten uusien perheiden ulottuville. Tämän vuoksi kesäajan ruokailuun varattavaa määrärahaa esitetään korotettavaksi. Talousarvioon ei ole varattu erikseen määrärahaa tarkoitukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin kesäruokailun toteuttamisesta vuonna 2020.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää osoittaa käyttöönsä varatusta määrärahasta 50 000 euroa kesäruokailun järjestämiseen kesällä 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Satakunnan yhteisökeskus on järjestänyt porilaisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden maksuttomaan ruokailuun koulujen kesäloman aikana jo kolmena kesänä Porin kaupungin myöntämän avustuksen tukemana. Yhdistyksen monipuolisen osaamisen ja laajojen yhteistyöverkostojen avulla ruokailua on voitu laajentaa vuosittain uusille alueille ja näin tarjoamaan ruokailumahdollisuutta alati laajenevalle joukolle. Kesäruokailun kautta on pystytty tavoittamaan porilaisia lapsiperheitä ja tukemaan niiden hyvinvointia. 

Kesäruokailun toteuttamiseen on saatu vuosittain uusia toimijoita mukaan. Kesäruokailun alueellisen toteuttamisen edellytyksenä onkin alueelta löytyvä aktiivinen toimija. Kesällä 2021 ruokailun toteuttamisesta vastasivat useiden järjestöjen ja seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset. Lisäksi toteutukseen osallistui sivistystoimialan työntekijöitä. Raportti vuoden 2021 kesäruokailun toteuttamisesta on liitteenä.

  • Kesällä 2019 ruokailu järjestettiin Porin keskustassa ja päivittäin tavoitettiin noin 30–60 lasta ja nuorta, avustus 20 000 euroa
  • Kesällä 2020 ruokailua laajennettiin keskustan ulkopuolelle Sampolaan, Pihlavaan ja Ahlaisiin, jaetut ruoka-annokset 4 800 kpl, avustus 40 000 euroa
  • Kesällä 2021 ruokailu järjestettiin edellisten lisäksi (ei Pihlavassa) myös Pormestarinluodossa, Noormarkussa, Länsi-Porissa ja Reposaaressa, jaetut ruoka-annokset 9 270 kpl, avustus 50 000 euroa

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu 50 000 euron määräraha kesäruokailun toteuttamiseen. Suunnitelma kesäruokailun toteuttamiseksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Satakunnan yhteisökeskukselle 50 000 euron avustuksen kesäajan ruokailun toteuttamiseen tulevana kesänä. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 14112041.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää yhteyskoordinaattori Sirkka-Liisa Varjuksen toimimaan kaupungin yhteyshenkilönä kesäruokailua koskevissa asioissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan yhteisöt ry, Sirkka-Liisa Varjus, talouspalvelut/Pia Markkanen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi