Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Lausuntopyyntö: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

PRIDno-2022-1112

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16a §:ään lisätään uusi 4 momentti, jossa säädettäisiin opiskelua koskevien työvoimapoliittisten lausuntojen antamisesta. Keskitetysti työttömyysturvatehtäviä hoitavan Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston lisäksi kukin työ- ja elinkeinotoimisto voisi antaa omalla toimialueellaan työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain tarkoittamasta opiskelusta, jos työnhakijalla ei ole opiskeluaikaista työssäoloa tai yritystoimintaa, sekä sellaisista työttömyysturvalain tarkoittamista opinnoista, joiden laajuus on kokonaisuudessaan  vähemmän kuin kyseisissä kohdissa säädetty opintojen päätoimisuutta osoittava laajuus.

Näissä tilanteissa ei ole työvoimapoliittista harkintaa. Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä ja turvata käsittelyn viivytyksettömyyttä.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan työllisyysyksikkö on antanut lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa työ- ja elinkeinoministeriölle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annnetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta elinvoima- ja ympäristötoimialan työllisyysyksikön valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Työ- ja elinkeinoministeriö / lausuntopalvelu.fi / 22.3.2022

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.