Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

PRIDno-2022-396

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö on pirstaleista ja osin vanhentunutta. Lakien soveltaminen ja yhteensovittaminen on muodostunut haasteelliseksi. Teknologian kehittyminen ja sen tuomat uudet mahdollisuudet ovat tuoneet myös uudenlaisia sääntelyn tarpeita. Nykytilassa puuttuu kokonaan sääntely toimintansa päättäneiden yksityisten palveluntuottajien asiakirjojen säilyttämisen vastuista.

Tavoitteena on muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä yhtenäinen laki, joka vastaisi perustuslain ja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia sekä tukisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja palveluiden kehittämistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Ehdotus sisältää säädökset mm. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyn edellytyksistä, salassapidosta ja asiakastietojen luovutuksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasasiakirjoista. Tietojärjestelmiä koskeva sääntelyehdotus sisältää säädökset sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyssä käytettävistä tietojärjestelmistä. 

Talous- ja hallintoyksikön hallintopäällikkö ja elinvoima- ja ympäristötoimialan ICT-yksikön päällikkö ovat antaneet lausunnon asiassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä ym. talous- ja hallintoyksikön hallintopäällikön ja ICT-yksikön päällikön valmistelun mukaiset lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö / lausuntopalvelu.fi / 18.3.2022

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.