Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

PRIDno-2022-678

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta.

Työöllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana oleville kunnille siirrettäisiin lisää toimivaltaa antaa työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja. Lisäksi kunnat antaisivat työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle ilmoituksia työnhakijan lähtemisestä EU: sosiaaliturva-asetuksessa tarkoitettuun työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto voisi antaa em. kuntien asiakkaita koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja käsiteltävänä olevasta asiasta riippumatta hoitaessaan omaan toimivaltaansa kuuluvia valtakunnallisesti keskitettyjä työttömyysturvatehtäviä. Asetukseen esitetään lisättäväksi työ- ja elinleinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivallasta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla hallituksen esitys työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimassa olon jatkamisesta 31.12.2024 asti. Tavoittena on edistää kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan henkilön työttömyysturva-asioiden käsittelyn viivytyksettömyyttä ja sujuvuutta. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa kuntien roolia työttömyysturva-asioissa.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan työllisyysyksikkö on antanut lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta elinvoima- ja ympäristötoimialan työllisyysyksikön valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Työ- ja elinkeinoministeriö / lausuntopalvelu.fi / 16.3.2022

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.