Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Sitoutuminen Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

PRIDno-2020-2701

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Satasoten palvelurakenneryhmän johdolla on valmisteltu ja Satasoten johtoryhmän sekä ohjausryhmän kirjallisen menettelyn jälkeen toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle 30.4.2020 päättyneen hakuajan kuluessa Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankehakemus ja Satakunnan sote-rakenneuudistusta tukevaa valmistelua koskeva hankehakemus. Hakemukset on tehty valmistelualustana toimivan Satakuntaliiton nimiin.

Satasoten johtoryhmän toimesta on laadittu Satakunnan kunnille ja sotekuntayhtymille lisäinformaatioksi kokonaiskuva siitä, miten sosiaali- ja terveysministeriön hakehakuun toimitetut hankehakemukset edistävät Satasote -kokonaisuuden valmistelua. Satasoten johtoryhmän toimesta laadittu kokonaiskuva käsiteltiin myös 14.5.2020 järjestetyssä Satakunnan kuntajohtajakokouksessa.

Satakunnan kunnille ja sote-kuntayhtymille on toimitettu Satakunnan soterakenneuudistusta tukevaa valmistelua koskevan hankehakemuksen mukainen kuntarahoitusosuuden laskennallinen määrä ja kunnittainen jakautuma. Kuntia ja sote-kuntayhtymiä pyydetään kuitenkin ottamaan huomioon, että kyse on laskennallisesta kuntaosuudesta, joka on tarkoitus kattaa mahdollisimman täysimääräisesti kuntien omalla ja kuntien omistamien sote-kuntayhtymien työnpanoksella. Lisäksi halutaan muistuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriön hankehaun toinen hankekokonaisuus eli tulevaisuuden sote-keskus -hanke ei edellytä kuntien omarahoitusosuutta, vaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke rahoitetaan täysimääräisesti valtion rahoituksella.

Satakuntaliitto pyytää Satakunnan kuntia ja sote-kuntayhtymiä käsittelemään sitoutumisensa sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun hakuajan kuluessa Satakunnasta toimitettuihin tulevaisuuden sote-keskus -hankehakemukseen ja Satakunnan sote-rakenneuudistusta tukevaa valmistelua koskevaan hankehakemukseen siten, että sitoutumispäätökset voidaan toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 29.5.2020.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 6 570 000 euroa, josta omarahoitusosuus on 20 % eli 1 314 000 euroa. Kustannukset jakautuvat vuosille 2020 – 2021. Omarahoitusosuus on jaettu kuntakohtaisesti asukasluvun mukaisesti. Arvio sisältää myös kuntayhtymien kautta ohjautuvan omarahoitusosuuden. Omarahoitusosuus katetaan ensisijaisesti kunnan tai kuntayhtymän omalla työpanoksella. Arvio perustuu Satakunnan sote-rakenneuudistuksen hankehakemukseen. Porin kaupungin laskennallinen maksuosuus on 167 208 euroa vuonna 2020 ja 171 483 euroa vuonna 2021 eli yhteensä 338 692 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki sitoutuu sosiaali-ja terveysministeriön hankehakuun hakuajan kuluessa Satakunnasta toimitettuihin tulevaisuuden sote-keskus -hankehakemukseen ja Satakunnan sote-rakenneuudistusta tukevaa valmistelua koskevaan hankehakemukseen kaupungin laskennallisen maksuosuuden mukaisena. Porin kaupungin laskennallinen maksuosuus on 167 208 euroa vuonna 2020 ja 171 483 euroa vuonna 2021 eli yhteensä 338 692 euroa. Laskennalliset kustannukset katetaan perusturvan määrärahoista pääasiassa työpanoksella.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

 

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti (25.5.2020 § 307) Porin kaupungin sitoutumisesta Satakunnasta toimitettuihin tulevaisuuden sote-keskus -hankehakemukseen ja Satakunnan sote-rakenneuudistusta tukevaa valmistelua koskevaan hankehakemukseen vuosille 2020-2021. Satakuntaliiton alkuperäinen sitoutumispyyntö ja hankehakemukset sekä kustannusarviot ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 15.10.2021 päättyen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman täydentävän valtionavustuksen haun vuonna 2020 myönnetyille valtionavustushankkeille. Avustuksella on tarkoitus jatkaa ja laajentaa käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti. Täydentävässä valtionavustushaussa painotettiin erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset vuoden 2021 lopussa. Hankeaika jatkuu tässä vaiheessa vuoden 2023 loppuun. Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaista valtioavustusta ja näin ollen hakijana Satakunnan osalta toimi Satakuntaliitto.

Satakuntaliiton nimissä jätettiin maakunnan sote-toimijoiden laajassa yhteistyössä valmistelema ja Satasoten palvelurakenneryhmän sekä Satasoten johtoryhmän 28.10.2021 käsittelemä hakemus Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen täydentävästä valtionavustuksesta 15.10.2021. Vuoden 2023 alussa hanke siirtyy Satakuntaliitolta Satakunnan hyvinvointialueen hallinnoitavaksi. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman rahoitus tulee täysimääräisesti valtiolta. Rahoituksessa ei siis edellytetä kunnilta tai kuntayhtymiltä omarahoitusosuutta. Satakunnan mahdollinen osuus kansallisesta kokonaisrahoituksesta on 4,38 % eli noin 6,1 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää hankehakuun menneiden hankehakemusten osalta alueen kuntien ja sote-kuntayhtymien sitoutumista. Satakuntaliitto on lähestynyt Satakunnan kuntia 5.11.2021 päivätyllä jatkositoumuspyynnöllä ja pyytää kuntien sitoutumispäätöksiä niin että ne voidaan toimittaa Sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 30.11.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki sitoutuu Sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun Satakunnasta toimitetun Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen jatkorahoitushakemuksen kautta.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

 

Esteellisyys

Mari Kaunistola

Kokouskäsittely

Merkitään, että Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Satasoten johtoryhmän esityksestä Satakunnan maakuntahallitus on päättänyt, että Satakuntaliitto toimii hakijana Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) ensimmäisessä haussa. Satakunnan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin VATE on osaltaan hyväksynyt hankehaun 15.2.2022. RRF-haku edellyttää kerättäväksi kaikilta Satakunnan kunnilta ja sote-kuntayhtymiltä sitoutumisvahvistukset hankkeeseen.

Asian liitteenä on 18.2.2022 Sosiaali- ja terveysministeriöön lähetetty Satakunnan RRF -haun ensimmäisen vaiheen hakemus liitteineen.

Satakuntaliitto pyytää kuntien ja sote-kuntayhtymien sitoutumista hankkeeseen 16.3.2022 mennessä. Sitoutuminen ei edellytä Porin kaupungilta taloudellista panosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki sitoutuu Sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun Satakunnasta toimitetun Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) hankehakemuksen kautta.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Esteellisyys

  • Bia Kaski, Mari Kaunistola, Sampsa Kataja, Petri Huru

Kokouskäsittely

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi poistuivat esteellisinä Bia Kaski (palvelussuhdejäävi, 2M-IT Oy) ja Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan Sairaanhoitopiiri, yhtymähallituksen jäsen) ja Sampsa Kataja, (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja) ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Satakunnan Hyvinvointialue, aluevaltuusto).

Tiedoksi

Satakuntaliitto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi