Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta koskeva osayleiskaava, uusi kaavaprosessi

PRIDno-2022-1285

Valmistelija

  • Juha Mäkelä, juha.makela@pori.fi

Perustelut

Suomen Hyötytuuli Oy on jättänyt 9.3.2022 Porin kaupungille aloitteen Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta koskevan osayleiskaavan laadinnasta, aiemman prosessin keskeyttämispäätöksen vuoksi.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 43 yksikköteholtaan noin 11-20 MW tuulivoimalaa Porin Tahkoluodon edustalle, tuotannossa jo olevan Tahkoluodon merituulipuiston luoteispuolelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä. Hankkeen arvioitu kokonaisteho on 300-500 MW ja suunnittelualueen pinta-ala noin 135 km2. Tuulivoimapuisto sijoittuu Suomen valtion yleiselle vesialueelle, jota hallinnoi Metsähallitus. Osayleiskaava-alueen rajausta tarkennetaan tarvittaessa kaavaprosessin aikana. Alue on Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu osittain tuulivoimarakentamiselle varattuna alueena. Myös merialuesuunnitelma tukee osin tavoitteita.

Hankkeen YVA-lain (252/2017) mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely on toteutettu 2020–2021 ja yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista 21.6.2021 (VARELY/1886/2020).

Suomen Hyötytuuli Oy on saanut Porin kaupungilta tiedon kaavan aiemmassa hallinnollisessa käsittelyssä tapahtuneista menettelyvirheistä. Kaavaprosessin keskeytyessä päätöksenteossa tapahtuneiden menettelyvirheiden vuoksi Suomen Hyötytuuli Oy esittää Porin kaupungille, että kaupunki käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella.

Suomen Hyötytuuli Oy on tehnyt sopimuksen AFRY Finland Oy:n kanssa hankkeen kaavoituksesta. Suomen Hyötytuuli Oy vastaa osayleiskaavan laadinnan ja tarvittavien selvitysten suunnittelukustannuksista.

Kaavoitusaloite liitekarttoineen on esityslistan liitteenä.

Porin kaupunki on valmistellut yhdessä Suomen Hyötytuuli Oy:n kanssa sopimusluonnoksen Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan valmistelun edellyttämästä yhteistyöstä.

Tässä kaavoitussopimuksessa todetaan kaavoitusaloitteen mukainen tavoite enintään 43 tuulivoimalan osayleiskaavoituksesta, todetaan hankesuunnittelusta vastaava konsultti AFRY Finland Oy, sovitaan tiedonvaihdosta ja hallinnollisista menettelyistä lain ja asetusten edellyttämällä tavalla, Suomen Hyötytuuli Oy:n vastaamista kaikista kaavoituskustannuksista sekä sopimuksen voimaantulosta, sitovuudesta ja raukeamisesta.

Hankkeen aikataulu esitetään erikseen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Kaavoitussopimuksen luonnos on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. käynnistää osayleiskaavan laadinnan kaavoitusaloitteen liitekartassa esitetylle alueelle,
  2. hyväksyy osaltaan kaavanlaadintaa koskevan sopimusluonnoksen Suomen Hyötytuuli Oy:n kanssa ja valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään yhdyshenkilön sopimuksen tekniseen viimeistelyyn ja hankkeen ohjaukseen.
  3. valtuuttaa edellä mainitun nimetyn yhdyshenkiön allekirjoittamaan kaavoitussopimuksen sekä kokoamaan tarvittaessa ohjausryhmän kaavatyön tueksi sekä
  4. antaa kaupunkisuunnittelun tehtäväksi kuuluttaa osayleiskaavan laadinta vireille sekä huolehtia kaikista kaavoituksen edellyttämistä käytännön järjestelyistä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Esteellisyys

  • Arto Nurmi, Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Merkitään, että Juha Mäkelä oli kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa ja poistui tämän asian käsittelyn jälkeen kello 15.34.

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi poistuivat esteellisinä Arto Nurmi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Tiedoksi

Erillisen toimeenpano-ohjeen mukaisesti.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.