Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Porin Vesi

PRIDno-2021-2086

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:


Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.


Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.


Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.


Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.


Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Käyttöinsinööri, vakinainen työsuhde, talousveden tuotanto, Harjakankaan tekopohjavesilaitos PORI-08-9-22
  • Porin Vesi, liikelaitoksen talousveden tuotantoyksikköön kuuluvat vesilaitokset; Harjakankaan tekopohjavesilaitos ja Lukkarinsannan, Ahlaisten ja Kankaan varavesilaitokset, vesijohtoverkoston paineenkorotusasemat; Vähärauma, Niittymaa, Ämttöö ja Harjakangas ja vesitornit; Keskusta ja Kaanaa.
  • Käyttöinsinööri toimii talousveden tuotannon esimiehenä ja on Porin Veden johtoryhmän jäsen. Työn pääasiallinen suorituspaikka on Harjakankaan tekopohjavesilaitos Noormarkussa. Kelpoisuusehtona on insinöörin (AMK) koulutus soveltuvalta alalta, työkokemusta esimiestyöstä ja prosessiteollisuuden tai vesihuollon insinööritehtävistä sekä b-ajokortti.
  • Talousveden tuotannon nykyinen käyttöinsinööri siirtyy pysyvästi toiseen tehtävään 1.5.2022 alkaen.
  • Edellä kuvattujen vesihuoltojärjestelmien toimintakuntoisina pitämiseksi, kehittämiseksi, työturvallisuuden varmistamiseksi ja keskeytymättömän talousveden tuotannon ja jakelun turvaamiseksi Porin Vesi, liikelaitokselle tulisi myöntää sisäinen täyttölupa käyttöinsinöörin tehtävään. 
  • Tehtävän rahoitus on Porin Veden budjetissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • Käyttöinsinööri, vakinainen työsuhde, talousveden tuotanto, Harjakankaan tekopohjavesilaitos PORI-08-9-22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, Porin Vesi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.