Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala

PRIDno-2020-6094

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:


Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.


Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.


Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.


Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.


Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (historia ja yhteiskuntaoppi), vakituinen virkasuhde, Opetusyksikkö, PORI-03-47-22
  • Haetaan täyttölupaa perusopetuksen päätoimiselle tuntiopettajalle, historia ja yhteiskuntaoppi

  • Opetustoimen lainsäädäntö edellyttää tarpeellisten opettajavirkojen ja –määrien ylläpitämistä opetuksen järjestämisen turvaamiseksi. Koulut ja lukiot ovat tehneet esityksiä opettajavirkojen tarpeesta opetusyksikön päällikölle 1.8.2022 alkaen. 
   Sivistystoimialalla jokaista esitystä on tarkasteltu ottaen huomioon sivistystoimialan taloudellinen tilanne ja opetuksen järjestäminen jatkossa. Virat, joiden tuntimäärien jatkuvuus nykyisellään on epävarmaa, on suunniteltu täytettäväksi vakinaisina päätoimisen tuntiopettajan tai tuntiopettajan virkasuhteina. Virkoja tarkasteltaessa on käytetty apuna henkilöstösuunnitelmaa sekä otettu huomioon oppilasmäärien muutokset. Virat täytetään julkisella haulla.
   Sivistystoimen henkilöstömäärä ei kasva ko. toimenpiteiden vuoksi, koska suurin osa virkojen täytöistä johtuu opetushenkilöstön eläköitymisistä tai siitä, että virkoja on hoidettu määräaikaisina.

  • Viranhaltija irtisanoutunut virasta (2063) 31.12.2019, mistä alkaen tehtävää hoidettu määräaikaisesti. Määräaikaisuudelle ei ole enää perustetta.

 • Alttoviulun soittaja, vakituinen työsuhde, Pori Sinfonietta PORI-03-73-22

  • Pori Sinfoniettan alttoviulun soittaja jäi eläkkeelle 1.9.2021 alkaen. Vapautunut alttoviulun soittajan tehtävä on keskeinen orkesterin toiminnassa ja tehtävän täyttäminen on välttämätöntä orkesterin toiminnan ja kehittämisen kannalta. Tehtävä on ollut avoinna koronatilanteesta johtuen.

 • Fagotin varaäänenjohtaja, vakituinen työsuhde, Pori Sinfonietta PORI-03-74-22

  • Pori Sinfoniettan fagotin varaäänenjohtaja jäi eläkkeelle 1.2.2020 alkaen. Fagotin varaäänenjohtajan (kontrafagotin soittovelvollisuus) tehtävä on keskeinen orkesterin toiminnassa ja tehtävän täyttäminen on välttämätöntä orkesterin toiminnan ja kehittämisen kannalta. Tehtävä on ollut avoinna koronatilanteesta johtuen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (historia ja yhteiskuntaoppi), vakituinen virkasuhde, Opetusyksikkö, PORI-03-47-22
 • Alttoviulun soittaja, vakituinen työsuhde, Pori Sinfonietta PORI-03-73-22

 • Fagotin varaäänenjohtaja, vakituinen työsuhde, Pori Sinfonietta PORI-03-74-22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, sivistystoimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.