Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 714 Koronvaihtosopimukset ja strukturoidut sopimukset

PRIDno-2022-5562

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymän konsernipalvelujen toimintasäännön mukaan korkosuojausten tai strukturoitujen sopimusten hyväksynnästä päättää rahoitusjohtaja kaupunginhallituksen erikseen myöntämien valtuuksien puitteissa.

Johdannaissopimuksilla hallitaan lainoihin liittyvää korkoriskiä kääntämällä vaihtuvaa korkoa kiinteäksi tavoitteena korkotason muutosten vaikutusten tasaaminen, kassavirtojen parempi ennakoitavuus sekä korkokustannusten alentaminen pitkällä aikavälillä.

Näiden johdannaissopimusten tarkoituksena on lukita korkotasoa kaupungin kustannuskehityksen kannalta pitkäaikaiseen ennalta laskettuun kestävään tasoon sekä parantaa korkotason ennakoitavuutta. Näin ollen johdannaiset ovat vakuutuksen tyyppisiä tuotteita ja siten niiden ainoa tarkoitus on suojata kaupunkia korkotason nousulta yli kaupungin pitkäaikaisesti sietämän tason. Koronvaihtosopimukset ja korkotason nousun hillintään vaikuttavat strukturoidut sopimukset aiheuttavat kuitenkin kustannuksia, jotka on katsottava vakauspyrkimykseen liittyväksi vakuutusmaksun kaltaiseksi maksuksi. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2023 talousarviossa oleva kaupungin pitkäaikaisen lainakannan määrä on 342 M€. Lisäksi talousarvion mukaisesti pitkäaikaisen uuden velan nettomääräksi on ennakoitu esim. vuodelle 2024 27 M€.  Markkinakorot ovat nousseet erityisesti vuonna 2022 voimakkaasti heijastellen odotuksia keskuspankkien rahapolitiikan kiristymisestä edelleen. Samoin hyvinvointialueen aloitus vuonna 2023 aiheuttaa kaupungin tulevien kassavirtojen merkittävän pienemisen (verotulot ja valtionosuudet) kaikkien nykyisten lainojen kuitenkin jäädessä kaupungin taseeseen. Kaupungin velkamäärän pysyessä tulevaisuudessakin merkittävänä ja korkotason kehitykseen liittyvän suuren epävarmuuden jatkuessa on syytä päivittää käytettävien korkosuojausten tai strukturoitujen sopimusten valtuutusta.

Pitkät korot ovatkin nousseet merkittävästi ja korkosuojausten hinta määräytyy näiden pitkien korkojen tasojen perusteella. Täsmällinen ajallinen ja määrällinen nousutahti on kuitenkin vaikeasti ennustettavissa yleistalouteen ja rahamarkkinoihin kohdistuvien paineiden johdosta. Kaupungin tehtävänä on varsinaista korkonäkemystä ottamatta varmistua lainakantansa korkotasapainosta ja mahdollisimman suuresta vakaudesta kaikissa tilanteissa.

Kaupunki suojaa lainasalkkuaan eikä yksittäisiä lainoja. Kaikkien suojausten tarkoitus on suojata korkotason nousulta keskipitkällä ja/tai pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä kaupungin yksittäisten johdannaissopimusten kestot ulottuvat pisimmälleen vuoteen 2045. Omistajaohjauksen arvion mukaan kaupungin lainasalkku tulee pysymään vähintäänkin kohtuullisella tasolla vielä vuosikymmentenkin päästä. Siksi tulevaisuudessakin lainaa on tuon arvion mukaan vähintäänkin sen verran kuin on pitkällä tulevaisuudessa erääntyvien yksittäisten suojausten pääoma.  Kaupunki esittää kaikkien johdannaissopimusten tiedot tilinpäätöksen liitetiedoissa, koska ne kaikki ovat korkotason nousulta suojaavia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää konsernipalvelujen toimintasäännön mukaisesti rahoitusjohtajalle valtuudet tehdä kaupungin korkosuojauksia tai strukturoituja sopimuksia siten, että niiden maksimi yhteismäärä kaikilla hetkillä voi olla nimellisarvoltaan enintään 230,0 miljoonaa euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Merkitään, että Sinikka Alenius saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.16.

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.