Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 717 Kuntalaisaloite, Harjunpäänkadun avaus Haikaranpolulle

PRIDno-2022-6053

Valmistelija

  • Otto Arponen, Asemakaava-arkkitehti, otto.arponen@pori.fi

Perustelut

Aloitteen tekijä on lähestynyt kaupunkia Harjunpäänkadun liikenteen avaamiseksi Haikaranpolulle. Harjunpäänkatu sijaitsee Isosannan kaupunginosassa ja Isosannanpuistokadulta Harjunpäänkadulle kuljetaan Neitsytpolkua pitkin. Harjunpäänkadun ja sen länsipuolella sijaitsevan Haikarapolun välillä sijaitsee Haikaranpuisto.

Asiasta on vuonna 2019 tehty vetoomus tekniselle lautakunnalle. Vetoomuksessa mainittiin, että Neitsytpolkua käyttää 11 kerrostaloa sekä omakotiasukkaat ja näkemä Neitsytpolulta Isosannanpuistokadulle tultaessa on heikko. Kulku Haikaranpolun kautta olisi vetoomuksen mukaan turvallisempaa. Anomuksessa oli yli 80 allekirjoittajaa.

Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 6.8.2019. Infrajohtaminen tutki tuolloin aloitteen ja osoitti toimenpiteitä kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Myös Neitsytpolun ja Harjunpäänkadun liikennemääriä tutkittiin. Tuolloin todettiin, että liikenteen avaaminen Haikaranpolulle ei paranna tai huononna Isosannanpuistokadun turvallisuutta mutta tasaa jossain määrin kyseisten katujen liikennemäärää. Lisäksi todettiin, että liikennejärjestelyiden muuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta ja muutoshakemus tulee osoittaa kaupunkisuunnittelulle.

Aloitteen tekijä on toimittanut kaupungille, 28.10.2019 päivätyn, vetoomuksen täydennyksen. Vetoomuksen täydennyksessä pyydetään asian uudelleen käsittelyä ja vedotaan liikennemääriin sekä koettuun turvallisuuden heikentymiseen. Neitsytpolkua pidetään ahtaana ja näkemiltään Isosannanpuistokadulle suppeana. Erityisen huolestuneita ollaan tilanteesta, jossa Harjunpäänkadulla tapahtuisi tulipalo. Harjunpäänkadulta poistumisen katsotaan helpottuvan kadun avaamisella Haikaranpolulle. Samalla katsotaan myös kevyen liikenteen turvallisuuden parantuvan. Muutos nähdään kaikkien Harjunpäänkatua käyttävien eduksi ja samalla yleisesti liikenneturvallisuuden parannukseksi. Alueen liikennemäärien nähdään vilkastuneen Puuvillan kauppakeskuksen myötä. Täydennyksessä kaupunkisuunnittelulle oli 7 allekirjoittajaa.

Voimassa olevassa asemakaavassa Harjunpäänkadun ja Haikaranpolun välillä sijaitsee puistoalue, joka mahdollistaa kevyen liikenteen läpikulun. Ajoneuvojen liikenneyhteyden avaaminen vaatisi puistoalueen osan muuttamisen katualueeksi. Kaupunkisuunnittelu ei pidä asemakaavan muuttamista kyseisessä kohdassa tarkoituksenmukaisena. Kadun avaamista koskevan asemakaavan muutoksen ei katsota ratkaisevasti vaikuttavan ongelmiin vaan aiheuttavan Haikaranpolulle liikenteen lisääntymistä. Nykyinen asemakaava ei estä liittymän rakentamista kiinteistöltä 609-8-13-7 Haikaranpolulle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Harjunpäänkadun avaamista Haikaranpolulle koskevaan asemakaavan muutokseen ei ryhdytä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, asiakirjahallinnon päällikkö Maija Hiihto, liikenneinsinööri Eija Riihimäki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.