Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 716 Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

PRIDno-2022-6315

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
 

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. 

Hyvinvointialueesta annetulla lailla ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetulla lailla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle HE 84/2022 vp esitettiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettuun lakiin tehtäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymisestä johtuvat muutokset. Eduskunta on hyväksynyt lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Asetukseen tehtäisiin mainitusta lakimuutoksesta johtuvat muutokset.

Asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023 samanaikaisesti työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muutoksen kanssa.

Työllisyyspalvelut on todennut, että heillä ei ole lausuttavaa asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että ei anna lausuntoa asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.