Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 712 Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-lokakuu 2022

PRIDno-2022-1543

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 9.5.2022 § 319.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tammi-maaliskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Muilta osin konsernipalveluissa ei toistaiseksi ennusteta poikkeamia.

Perusturvalautakunnan 14.6.2022 käsittelemän ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon ostopalveluihin sairaanhoitopiiriltä kohdistuu merkittävä ylitysuhka. Perusturvan ylitysennusteeksi on kesän aikana tarkentunut noin 5 miljoonaa euroa. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella, minkä lisäksi määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset.

Sivistystoimialan talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspoissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja, ja palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on sen sijaan edelleen jonkin verran laskenut lasten määrän vähentyessä. Mikäli toimintakulujen kehitys jatkuu nykyisellään, sivistystoimialan määrärahat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittymään noin 2,6 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala ennustaa ylittävänsä talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla. Joukkoliikenteen lipputulovajauksen arvioidaan jäävän noin 0,2 miljoonaan euroon. Lisäksi Rauma-Pori -liikennöinnin sopimuskorvauksen nousu 10 prosentilla 1.6.2022 alkaen, polttoaineliikennöinti-indeksin nousu ja Kokemäen liikenteen sopimuskorvauksen nousu lisäävät kustannuksia lähes 0,6 miljoonalla eurolla.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.5. myöntänyt teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovaan erään eli toimintamenoihin 450 000 euron lisämäärärahan. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Satakunnan Pelastuslaitos ennustaa ylittävänsä talousarvion sitovan erän (toimintakate) noin 0,3 miljoonalla eurolla. Mikäli pelastuslaitoksen palvelutasoa nostetaan vielä vuoden 2022 aikana, voi ylitys olla merkittävästi tätä suurempi.

Palveluliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut osoittavat selkeää heikennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti elintarvikkeiden hinnannousun seurauksena. Mikäli tilanteessa ei tapahdu muutoksia, liikelaitoksen tuloksen arvioidaan jäävän talousarviosta selvästi, vähintään 0,5 miljoonalla eurolla.

Porin Vesi ei toistaiseksi ennusta talousarviopoikkeamia. 

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kuukausittaiset maksut eivät ole muuttuneet olennaisesti viime vuodesta, joten ylitys talousarvioon tulee olemaan 1-2 miljoonan euron luokkaa.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Raportointijärjestelmän käyttöönotto on myöhästynyt Sarastia Oy:n jatkuvista ongelmista johtuen. Lisäksi viivästykset laskutuksissa ja kirjauksissa heikentävät tuloslaskelman vertailukelpoisuutta edelliseen vuoteen.

Henkilöstö

Kesäkuussa koko henkilöstön määrä on 6455. Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut 5023:een, joka on 50 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden aikana vakituisten määrä on kasvanut erityisesti Porin Palveluliikelaitoksella sekä konsernipalveluissa. Määräaikaisten määrä on samalla tasolla vuodentakaiseen verrattuna. Yhteensä määräaikaisia on 1227, joista sijaisia 597. Sijaisten lukumäärä vaihtelee lähinnä sairauspoissaolojen ja vuosilomien määriä myötäillen. Työllistettyjä on 195 henkilöä, lähes saman verran kuin vuosi sitten. Kesällä sivuvirkaisia tai -toimisia ei juuri ole, vain 9 henkilöä.

Henkilötyövuosien kertymä kuvaa parhaiten keskimääräistä henkilöstömäärää ja mahdollistaa vertailun edeltävään vuoteen. Koko henkilöstön palkallisten henkilötyövuosien kertymä on kasvanut 1,6 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Vakituisten ja määräaikaisten henkilötyövuosikertymiä ei voida raportoida erikseen HR raportointijärjestelmässä yhä olevien teknisten ongelmien vuoksi. Alkuvuoden perusteella, vuoden 2022 kokonaiskertymä tulee päätymään edeltävää vuotta suuremmaksi, vaikkakin ero on kaventunut viime kuukausien aikana. Kasvaneet poissaolot ovat aiheuttaneet myös htv3 -mittarin laskun -1,1 prosenttiin. Toisin sanoen, vaikka henkilöstömäärä on keskimäärin viimevuoteen verrattuna suurempi, on henkilöstön työpanos pienentynyt. Työpanoksen pienentyminen johtuu kuluvan vuoden korkeasta poissaolomäärästä.

Päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita ei raportointijärjestelmän teknisten ongelmien vuoksi pystytä kesäkuun osalta raportoimaan.

Ylityömäärä on edeltävään vuoteen verrattuna reilusti kasvanut. Alkuvuonna ylitöitä tehtiin runsaasti, mutta kesää kohden ylitöiden tekeminen on selvästi vähentynyt. Ero viimevuoteen verrattuna on +41 prosenttia. Ylitöitä tehdään erityisesti perusturvassa terveys- ja sairaalapalveluissa, mutta myös muilla perusturvan palvelualueilla.

Terveysperusteiset poissaolot ovat olleet alkuvuonna erittäin korkealla ja ovat kesäkuussa 36 prosenttia edeltävää vuotta korkeammalla. Poissaolot kääntyivät laskuun maaliskuussa, ollen kuitenkin edeltävää vuotta korkeammalla. Kesäkuussa poissaoloja oli enää vain vähän enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Poissaoloprosentti on 6,5 ja poissaolopäivät 23,5 päivää henkilötyövuotta kohden. Kuluneen puolen vuoden aikana vain viidennes henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan poissa työstä sairauden vuoksi, mikä on 25 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Terveysprosentti on kasvanut toisen kvartaalin aikana. Kesäkuussa 80 %:lla henkilöstöstä ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja, mikä vastaa edellisen vuoden kesäkuun terveysprosenttia (83 %). Koronavirustartunnoista aiheutuvat poissaolot ovat vähentyneet, joskin ne selittävät muiden infektiosairauksien rinnalla poissaolojen määrää. 62 % kaikista poissaoloista on kestoltaan 1-10 päivää, ja valtaosa näistä on esihenkilön myöntämiä poissaoloja. Tuki- ja liikuntaelinoireista (-13 %) ja mielenterveyden häiriöistä (-3%) johtuvien poissaolojen vähentyminen on jatkunut edelleen kesäkuuhun tultaessa.

Investoinnit

Tekninen toimiala on arvioinut, että tänä vuonna investointimäärärahaa jää käyttämättä seuraavista kohteista: Pohjois-Porin monitoimitalo 2,5-3,5 miljoonaa euroa, Palloiluhalli 3,5 miljoonaa euroa ja Noormarkun yhtenäiskoulu 1,0 miljoonaa euroa.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa ja ryhmäosuudet on päivitetty heinäkuussa. Heinäkuun muutos laski kuntien saamaa osuutta merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensaationa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 M€.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on heinäkuun lopussa kertynyt 62,4 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 62,7 % koko vuoden kertymästä. Merkittävin tekijä kertymälle on yhteisöverojen hyvä kertymä. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvion mukaisina eli 349,8 M€, mikä on 2,2 % enemmän kuin vuoden 2021 toteutuma.

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Alkuperäisten valtionosuuspäätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa.  Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Merkittävin muutos on veromenetysten kompensaation lisäys 101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta. Peruspalvelujen valtionosuuteen tuli koko maan tasolla noin 8,6 miljoonan lisäys, kun kuntaliitosavustuksiin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien kuntien kesken. Vaikutukset näkyvät kuntien valtionosuustilityksissä elokuusta alkaen. Uusi päätös lisää Porin kaupungin vuoden 2022 valtionosuuksia 1,37 miljoonalla eurolla.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Päivitetyn arvion mukaan Porin Satama Oy pystyy tekemään kaupungille talousarvion mukaisen 1,5 miljoonan euron tuloutuksen täysimääräisenä, joten rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti aiemmin ennustetun miljoonan euron vajauksen sijaan. Poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta 10,7 miljoonalla eurolla ja uusi valtionosuuspäätös parantaa sitä hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -16,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 tammi-kesäkuun tulos oli noin 5,5 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla. Lisäksi talousjärjestelmien muutoksesta aiheutuneet laskutus- ja kirjausviiveet heikentävät tuloksen vertailukelpoisuutta.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

 

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi seuraavin muutoksin:

Verotulot kohdan viimeinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä:

Kuntaliitto antoi uuden veroennusteen perjantaina 19.8.2022. Kaupungin oma ennuste on päivitetty sen mukaisilla tiedoilla.

 

talousarviossa

ennuste 22.8.2022

ero talousarvioon

Kunnallisvero

308,0 M€

310,0 M€

+ 2,0 M€

Yhteisövero

17,5 M€

20,5 M€

+ 3,0 M€

Kiinteistövero

24,2 M€

25,7 M€

+ 1,5 M€

YHTEENSÄ

349,8 M€

356,2 M€

+ 6,5 M€

Ennuste on 6,5 M€ suurempi mitä on talousarviossa ja ennuste on 1,8 % suurempi kuin talousarvio ja 4,1 % suurempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös.

ja Muut tuloslaskelmaosan erät toinen kappale muutetaan seuraavasti:

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta 10,7 miljoonalla eurolla ja uusi verotuloennuste parantaa sitä noin 6,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi uusi heinäkuussa tehty valtionosuuspäätös parantaa tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -10,2 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

________________

Merkitään, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asia § 492.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi seuraavin muutoksin:

Verotulot kohdan viimeinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä:

Kuntaliitto antoi uuden veroennusteen perjantaina 19.8.2022. Kaupungin oma ennuste on päivitetty sen mukaisilla tiedoilla.

 

talousarviossa

ennuste 22.8.2022

ero talousarvioon

Kunnallisvero

308,0 M€

310,0 M€

+ 2,0 M€

Yhteisövero

17,5 M€

20,5 M€

+ 3,0 M€

Kiinteistövero

24,2 M€

25,7 M€

+ 1,5 M€

YHTEENSÄ

349,8 M€

356,2 M€

+ 6,5 M€

Ennuste on 6,5 M€ suurempi mitä on talousarviossa ja ennuste on 1,8 % suurempi kuin talousarvio ja 4,1 % suurempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös.

ja Muut tuloslaskelmaosan erät toinen kappale kappale muutetaan seuraavasti:

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta 10,7 miljoonalla eurolla ja uusi verotuloennuste parantaa sitä noin 6,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi uusi heinäkuussa tehty valtionosuuspäätös parantaa tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -10,2 miljoonaa euroa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 22.8.2022 § 490.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kaupunginvaltuusto kuuli talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpään alustuksen asiasta.

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Muilta osin konsernipalveluissa ei toistaiseksi ennusteta poikkeamia.

Perusturvalautakunnan 22.9.2022 käsittelemän ennusteen mukaan toimialalle kohdistuu 5 miljoonan euron ylitysuhka johtuen pääasiassa erikoissairaanhoidon ostopalveluista sairaanhoitopiiriltä. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella, minkä lisäksi määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset.

Sivistystoimialan talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspoissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja, ja palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on sen sijaan edelleen jonkin verran laskenut lasten määrän vähentyessä. Mikäli toimintakulujen kehitys jatkuu nykyisellään, sivistystoimialan määrärahat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittymään noin 2,6 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan 0,8 miljoonan euron ylitysarvio on poistettu ennusteesta. Traficom on 21.9.2022 päivätyllä päätöksellä myöntänyt joukkoliikenteelle 840 000 euron perusrahoituksen lisäksi 230 000 euroa ilmastoperusteista rahoitusta ja 750 000 euroa tukea nousseisiin liikennöintikustannuksiin ja koronan vaikutuksiin. Lisätukien ansiosta elinvoima- ja ympäristötoimiala pysyy talousarviossa.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.5. myöntänyt teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovaan erään eli toimintamenoihin 450 000 euron lisämäärärahan. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen 0,3 miljoonan euron ylitysennuste on korvattu Porin pelastustoiminnan kustannusten 0,26 miljoonan euron ylitysennusteella perustuen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksiin (20.9.2022 § 28, § 29).

Palveluliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut osoittavat selkeää heikennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti elintarvikkeiden hinnannousun seurauksena. Liikelaitoksen tulosennustetta on heikennetty aiemmasta 0,5 miljoonalla eurolla eli sen arvioidaan muodostuvan miljoona euroa talousarviota heikommaksi. Ylityksen hillitsemiseksi etsitään kuitenkin jatkuvasti keinoja.

Porin Vesi ei toistaiseksi ennusta talousarviopoikkeamia. 

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kevään jälkeen kuukausittaiset maksut ovat kuitenkin jääneet alemmalle tasolle kuin viime vuonna. Talousarvioylitys tulee olemaan n. 1-1,5 miljoonaa euroa.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Talous- ja hallintoyksikkö on koostanut Sarastia 365 BI Talous -järjestelmän tiedoista liitteenä olevan talousraportin. Talousraportointia kehitetään edelleen loppuvuoden 2022 aikana.

Henkilöstö

Taloushallinnon järjestelmämuutos on aiheuttanut muutoksia myös HR-järjestelmiin ja Sarastia 365 BI -raportointiin. HR-yksikkö on koostanut Sarastia 365 BI Henkilöstöjärjestelmän tiedoista liitteenä olevan henkilöstöraportin. Henkilöstöraportointia kehitetään edelleen loppuvuoden 2022 aikana.

Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vastaavasti määräaikaisia palvelussuhteita on vähemmän. Koko henkilöstön määrä elokuussa oli 6313, joka on lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten. Vakituisten määrä on kasvanut sivistystoimialalla ja Porin Palveluliikelaitoksella.

Tällä henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kehityksellä vuoden 2022 henkilötyövuosikertymä tulee olemaan noin 1,5 prosenttia (= + 80 HTV2) suurempi kuin vuonna 2021.

Kuukausittainen terveysperusteisten poissaolojen määrä on laskenut edeltävän vuoden tasolle. Alkuvuoden erittäin korkeiden poissaolomäärien vuoksi poissaoloja on yhä noin 30 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan mennessä.

Investoinnit

Tekninen toimiala on arvioinut, että tänä vuonna investointimäärärahaa jää käyttämättä seuraavista kohteista: Pohjois-Porin monitoimitalo 3,0 miljoonaa euroa, Isomäen palloiluhalli vähintään 3,0 miljoonaa euroa, Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennus 1,1 miljoonaa euroa, ajoneuvojen hankinta 0,2 miljoonaa euroa sekä Kirjurin matkaparkki 0,1 miljoonaa euroa. Kyseiset määrärahat huomioidaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen sisältyvässä vuoden 2023 investointisuunnitelmassa.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa ja ryhmäosuudet on päivitetty heinäkuussa. Heinäkuun muutos laski kuntien saamaa osuutta merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensaationa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on syyskuun lopussa kertynyt 77,8 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 76,9 % koko vuoden kertymästä. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä. Kunnallisveron suurin muutos koskee kuluvaa vuotta ja johtuu jäännösverojen uudesta arvioidusta kertymärytmistä. Yhteisöveron parantunut ennuste selittyy pääosin varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensaatiolla, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako- osuuksia ja kertymäarvioita ensi vuodesta alkaen. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Kuntaliiton ennustekehikko 9/2022 ja paikalliset tekijät huomioiden verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 9,2 miljoonaa euroa paremmin kuin talousarviossa (349,8 M€) eli vuoden 2022 verotulojen kertymäksi muodostuu 359,0 miljoonaa euroa, mikä on 5,0 % enemmän kuin vuoden 2021 toteutuma (342,0 M€).

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Alkuperäisten valtionosuuspäätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa.  Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Merkittävin muutos on veromenetysten kompensaation lisäys 101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta. Peruspalvelujen valtionosuuteen tuli koko maan tasolla noin 8,6 miljoonan lisäys, kun kuntaliitosavustuksiin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien kuntien kesken. Vaikutukset näkyvät kuntien valtionosuustilityksissä elokuusta alkaen. Uusi päätös lisää Porin kaupungin vuoden 2022 valtionosuuksia 1,37 miljoonalla eurolla.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Päivitetyn arvion mukaan Porin Satama Oy pystyy tekemään kaupungille talousarvion mukaisen 1,5 miljoonan euron tuloutuksen täysimääräisenä, joten rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti aiemmin ennustetun miljoonan euron vajauksen sijaan. Poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta 10,4 miljoonalla eurolla, mutta syyskuun veroennustekehikko parantaa sitä 9,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi heinäkuun valtionosuuspäätös nostaa tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -7,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 tammi-elokuun tulos oli noin 0,7 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.

Koronapandemian jatkumisen ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat nostaneet useiden eri raaka-aineiden ja polttoaineen hintoja sekä aiheuttaneet haasteita logistiikassa. Näiden markkinoilla tapahtuneiden, ennalta arvaamattomien olosuhdemuutosten myötä, joillekin Porin kaupungin sopimuskumppaneille on aiheutunut tilanne, jossa olemassa olevia hankintasopimuksia on mahdotonta toteuttaa sovituilla hinnoilla. Tämän vuoksi Porin kaupungille on esittetty ennakoimattomista olosuhdemuutoksista johtuvia poikkeuksellisia hinnankorotusvaatimuksia tai väliaikaisia lisiä kuten energialisämaksu. Nämä korotukset ja lisät ovat toteutuessaan merkittäviä, mutta niiden euromääräinen vaikutus ei sisälly ennusteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-elokuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

________________

Merkitään, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asia § 602.

Perustelut

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Muilta osin konsernipalveluissa ei toistaiseksi ennusteta poikkeamia.

Perusturvassa erikoissairaanhoidon ylitysennustetta on laskettu viidestä neljään miljoonaan euroon, kun otetaan huomioon erikoissairaanhoidon koronakompensaatioarvio tammi-elokuun suoritteisiin perustuen n. 1 M€. Valtioneuvosto on päättänyt korvata koronan kunnille aiheuttamat kulut koko vuoden 2022 osalta. Avustus noudattaa pääpiirteissään viime vuoden 2021 korvausperiaatteita. Oman toiminnan osalta koronakorvauksen arvioidaan kompensoivan koronakulut. Tammi-elokuun toteutuneisiin suoritteisiin perustuen oman toiminnan koronakorvaus olisi nyt n. 4,2 M€. Lisäksi tulee vielä loppuvuoden osuus korvauksesta, joka perustuu valtion tekemään arvioon. Arvio tulee perustumaan heinä-elokuun valtakunnallisiin suoritetietoihin.

Sivistystoimialan talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspoissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne vaikuttaa erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Sivistystoimialan yksiköistä erityisesti varhaiskasvatusyksikkö on ollut taloudellisesti vaikeassa asemassa. Vaikka lasten määrä on laskenut, ovat lainsäädännön muutokset vaikuttaneet toiminnan järjestelyyn ja resurssitarpeiden kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ja ryhmäkokosäädökset ovat aiheuttaneet merkittävästi lisäkustannuksia, joita ei ole riittävästi pystytty ennalta arvioimaan. Näin ollen sivistyslautakunta (11.10.2022 § 255) on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistystoimialan vuoden 2022 talousarvioon 2,85 miljoonan euron määrärahan lisäystä.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan ennustetta on edelleen parannettu ja toimiala ennustaa nyt alittavansa talousarvion vähintään 0,7 miljoonalla eurolla. Alituksen lopulliseen määrään vaikuttaa vielä muun muassa rakennusvalvonnan lupatuottolaskutuksen loppuvuoden tilanne. Traficom on 21.9.2022 päivätyllä päätöksellä myöntänyt joukkoliikenteelle 840 000 euron perusrahoituksen lisäksi 230 000 euroa ilmastoperusteista rahoitusta ja 750 000 euroa tukea nousseisiin liikennöintikustannuksiin ja koronan vaikutuksiin.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.5. myöntänyt teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovaan erään eli toimintamenoihin 450 000 euron lisämäärärahan. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Porin pelastustoiminnan kustannusten arvioidaan ylittyvän 0,26 miljoonalla eurolla perustuen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksiin (20.9.2022 § 28, § 29).

Palveluliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut osoittavat selkeää heikennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti elintarvikkeiden hinnannousun seurauksena. Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan toteutuvan miljoona euroa talousarviota heikommin. Ylityksen hillitsemiseksi etsitään kuitenkin jatkuvasti keinoja.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt liikelaitoksen taloustilannetta syyskuun toteuman perusteella (18.10.2022 § 66). Johtokunnan päätökseen on merkitty huomautus, että liikelaitoksen tavoitteellista vuosikatetta ei todennäköisesti aivan saavuteta, koska uusien liittymien myynti on voimakkaasti vähentynyt ja laitosyksikön tuotantokustannukset ovat nousseet vuoden toisella puoliskolla. Riippuen muun muassa sähkön hinnan kehityksestä loppuvuonna, voi vuosikate jäädä noin puoli miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kevään jälkeen kuukausittaiset maksut ovat kuitenkin jääneet alemmalle tasolle kuin viime vuonna. Talousarvioylitys tulee olemaan n. 1-1,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus on päättänyt Uudenkoiviston vanhustentalon sopimusjärjestelyistä 6.6.2022 § 390. Päätöksen mukaan sopimusjärjestelyihin käytetään investointiosan yritysjärjestelyihin varattua määrärahaa. Kirjanpidollisesti sopimusjärjestelyn pääoman maksu kuitenkin tehdään tulosvaikutteisesti, ja määräraha siirretään talous- ja hallintojohtajan päätöksellä investointiosasta käyttötalousosaan. Järjestely heikentää kaupungin tulosta 0,5 miljoonalla eurolla.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion top11-prosessien toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportit ovat esityslistan liitteinä.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Talous- ja hallintoyksikkö on koostanut Sarastia 365 BI Talous -järjestelmän tiedoista liitteenä olevan talousraportin. Talousraportointia kehitetään edelleen loppuvuoden 2022 aikana.

Henkilöstö

Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vastaavasti määräaikaisia palvelussuhteita on vähemmän. Koko henkilöstön määrä syyskuussa oli 6397, joka on lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten. Vakituisten määrä on kasvanut sivistystoimialalla ja Porin Palveluliikelaitoksella.

Tällä henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kehityksellä vuoden 2022 henkilötyövuosikertymä tulee olemaan noin 1,5 prosenttia (= + 80 HTV2) suurempi kuin vuonna 2021.

Kuukausittainen terveysperusteisten poissaolojen määrä on laskenut edeltävän vuoden tasolle, mutta takautuvat kirjaukset todennäköisesti nostavat poissaolojen määrää. Alkuvuoden erittäin korkeiden poissaolomäärien vuoksi poissaoloja on yhä noin 27 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan mennessä. Koronatilanteen epävarmuuden vuoksi sairauspoissaolot saattavat myös syksyllä kasvaa viime vuotta korkeammiksi.

Investoinnit

Tekninen toimiala on arvioinut, että tänä vuonna investointimäärärahaa jää käyttämättä seuraavista kohteista: Pohjois-Porin monitoimitalo 3,0 miljoonaa euroa, Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennus 1,4 miljoonaa euroa, ajoneuvojen hankinta 0,3 miljoonaa euroa, Reposaaren palvelumuotoilu 0,2 miljoonaa euroa, Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön 0,2 miljoonaa euroa, Itä-Porin uusi päiväkoti 0,1 miljoonaa euroa sekä Kirjurin matkaparkki 0,1 miljoonaa euroa. Kyseiset määrärahat on huomioitu vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa. Lisäksi Isomäen palloiluhallin hankkeen keskeyttämisestä johtuen hankkeelle varatut määrärahat (3,7 M€) jäävät käyttämättä pois lukien jo kirjatut suunnittelukustannukset (syyskuun loppuun mennessä kirjattu 81 317 euroa). Keskeytetyn hankkeen kustannukset kuluvalta ja edeltäviltä vuosilta alaskirjataan tulosvaikutteisesti tilinpäätöksen yhteydessä.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa ja ryhmäosuudet on päivitetty heinäkuussa. Heinäkuun muutos laski kuntien saamaa osuutta merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensaationa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on lokakuun lopussa kertynyt 86,7 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 84,9 % koko vuoden kertymästä. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä. Kunnallisveron suurin muutos koskee kuluvaa vuotta ja johtuu jäännösverojen uudesta arvioidusta kertymärytmistä. Yhteisöveron parantunut ennuste selittyy pääosin varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensaatiolla, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako- osuuksia ja kertymäarvioita ensi vuodesta alkaen. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Kuntaliiton ennustekehikko 9/2022 ja paikalliset tekijät huomioiden verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 9,2 miljoonaa euroa paremmin kuin talousarviossa (349,8 M€) eli vuoden 2022 verotulojen kertymäksi muodostuu 359,0 miljoonaa euroa, mikä on 5,0 % enemmän kuin vuoden 2021 toteutuma (342,0 M€).

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Alkuperäisten valtionosuuspäätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa.  Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Merkittävin muutos on veromenetysten kompensaation lisäys 101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta. Peruspalvelujen valtionosuuteen tuli koko maan tasolla noin 8,6 miljoonan lisäys, kun kuntaliitosavustuksiin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien kuntien kesken. Vaikutukset näkyvät kuntien valtionosuustilityksissä elokuusta alkaen. Uusi päätös lisää Porin kaupungin vuoden 2022 valtionosuuksia 1,37 miljoonalla eurolla.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Viimeisimmän arvion mukaan Porin Satama Oy pystyy tekemään kaupungille talousarvion mukaisen 1,5 miljoonan euron tuloutuksen täysimääräisenä, joten rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta 9,9 miljoonalla eurolla, mutta syyskuun veroennustekehikko parantaa sitä 9,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi heinäkuun valtionosuuspäätös nostaa tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin alkuperäisen talousarvion tasolla, -6,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 tammi-syyskuun tulos oli noin 5,6 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.

Koronapandemian jatkumisen ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat nostaneet useiden eri raaka-aineiden ja polttoaineen hintoja sekä aiheuttaneet haasteita logistiikassa. Näiden markkinoilla tapahtuneiden, ennalta arvaamattomien olosuhdemuutosten myötä, joillekin Porin kaupungin sopimuskumppaneille on aiheutunut tilanne, jossa olemassa olevia hankintasopimuksia on mahdotonta toteuttaa sovituilla hinnoilla. Tämän vuoksi Porin kaupungille on esittetty ennakoimattomista olosuhdemuutoksista johtuvia poikkeuksellisia hinnankorotusvaatimuksia tai väliaikaisia lisiä kuten energialisämaksu. Nämä korotukset ja lisät ovat toteutuessaan merkittäviä, mutta niiden euromääräinen vaikutus ei sisälly ennusteeseen.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-syyskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.11.2022 § 656.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tammi-syyskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Konsernipalvelujen osalta talousarvio tullaan alittamaan noin 0,5 miljoonaa euroa palvelujen ostojen jäädessä talousarviota pienemmiksi.

Perusturvassa erikoissairaanhoidon ylitysennuste on neljä miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon erikoissairaanhoidon miljoonan euron koronakompensaatioarvio tammi-elokuun suoritteisiin perustuen. Valtioneuvosto on päättänyt korvata koronan kunnille aiheuttamat kulut koko vuoden 2022 osalta. Avustus noudattaa pääpiirteissään viime vuoden 2021 korvausperiaatteita. Oman toiminnan osalta koronakorvauksen arvioidaan kompensoivan koronakulut. Tammi-elokuun toteutuneisiin suoritteisiin perustuen oman toiminnan koronakorvaus olisi noin 4,2 M€. Lisäksi tulee vielä loppuvuoden osuus korvauksesta, joka perustuu valtion tekemään arvioon. Arvio tulee perustumaan heinä-elokuun valtakunnallisiin suoritetietoihin.

Sivistystoimialan talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspoissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne vaikuttaa erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Sivistystoimialan yksiköistä erityisesti varhaiskasvatusyksikkö on ollut taloudellisesti vaikeassa asemassa. Vaikka lasten määrä on laskenut, ovat lainsäädännön muutokset vaikuttaneet toiminnan järjestelyyn ja resurssitarpeiden kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ja ryhmäkokosäädökset ovat aiheuttaneet merkittävästi lisäkustannuksia, joita ei ole riittävästi pystytty ennalta arvioimaan. Kaupunginvaltuusto on muun muassa edellä mainituin perustein kokouksessaan 14.11. myöntänyt sivistystoimialalle 2,85 miljoonan euron määrärahalisäyksen.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan ennustetta on parannettu 0,2 miljoonalla eurolla ja toimiala ennustaa nyt alittavansa talousarvion vähintään 0,9 miljoonalla eurolla. Alituksen lopulliseen määrään vaikuttaa vielä muun muassa rakennusvalvonnan lupatuottolaskutuksen loppuvuoden tilanne. Traficom on 21.9.2022 päivätyllä päätöksellä myöntänyt joukkoliikenteelle 840 000 euron perusrahoituksen lisäksi 230 000 euroa ilmastoperusteista rahoitusta ja 750 000 euroa tukea nousseisiin liikennöintikustannuksiin ja koronan vaikutuksiin.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.5. myöntänyt teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovaan erään eli toimintamenoihin 450 000 euron lisämäärärahan. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valmistus omaan käyttöön -erä tulee jäämään noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviosta alkuperäistä suunnitelmaa vähäisempien omajohtoisten työmaiden vuoksi.

Porin pelastustoiminnan kustannusten arvioidaan ylittyvän 0,26 miljoonalla eurolla perustuen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksiin (20.9.2022 § 28, § 29).

Palveluliikelaitoksen tulosarviota on parannettu 0,3 miljoonalla eurolla edellisestä raportista ja tuloksen arvioidaan nyt toteutuvan 0,7 miljoonaa euroa talousarviota heikommin.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan lokakuussa tekemään päätökseen on merkitty huomautus, että liikelaitoksen tavoitteellista vuosikatetta ei todennäköisesti aivan saavuteta, koska uusien liittymien myynti on voimakkaasti vähentynyt ja laitosyksikön tuotantokustannukset ovat nousseet vuoden toisella puoliskolla. Riippuen muun muassa sähkön hinnan kehityksestä loppuvuonna, voi vuosikate jäädä noin puoli miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kevään jälkeen kuukausittaiset maksut ovat kuitenkin jääneet alemmalle tasolle kuin viime vuonna. Arvioitu talousarvioylitys on tarkentunut 1,15 miljoonaan euroon, mihin haetaan lisämäärärahaa kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta.

Kaupunginhallitus on päättänyt Uudenkoiviston vanhustentalon sopimusjärjestelyistä 6.6.2022 § 390. Päätöksen mukaan sopimusjärjestelyihin käytetään investointiosan yritysjärjestelyihin varattua määrärahaa. Kirjanpidollisesti sopimusjärjestelyn pääoman maksu kuitenkin tehdään tulosvaikutteisesti, ja määräraha siirretään talous- ja hallintojohtajan päätöksellä investointiosasta käyttötalousosaan. Järjestely heikentää kaupungin tulosta 0,5 miljoonalla eurolla.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Talous- ja hallintoyksikkö on koostanut Sarastia 365 BI Talous -järjestelmän tiedoista liitteenä olevan talousraportin. Talousraportointia kehitetään edelleen vuodelle 2023.

Henkilöstö

Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vastaavasti määräaikaisia palvelussuhteita on vähemmän. Koko henkilöstön määrä lokakuussa oli 6448, joka on lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten. Sivistystoimialalla henkilöstön lukumäärä on kasvanut kaikissa yksiköissä. Palveluliikelaitoksella vakinaisten määrä on kasvanut, mutta samanaikaisesti määräaikaiset palvelussuhteet ovat vähentyneet. Perusturvassa erityisesti sijaisten määrä on vähentynyt.

Henkilötyövuosien kertymä on suurempi edeltävään vuoteen verrattuna. Tällä henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kehityksellä vuoden 2022 henkilötyövuosikertymä tulee olemaan noin 1,5 prosenttia (= + 80 HTV2) suurempi kuin vuonna 2021.

Alkuvuonna sairauspoissaoloja oli erityisen paljon, mutta kasvu tasoittui toukokuussa, jonka jälkeen sairauspoissaoloja on ollut vain hieman edeltävää vuotta enemmän. Alkuvuoden erittäin korkeiden poissaolomäärien vuoksi poissaoloja on yhä 27,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan mennessä. Koronatilanteen epävarmuuden vuoksi sairauspoissaolot saattavat kuitenkin loppuvuonna edelleen kasvaa viime vuotta korkeammiksi. 

Investoinnit

Tekninen toimiala on arvioinut, että tänä vuonna investointimäärärahaa jää käyttämättä seuraavista kohteista: Pohjois-Porin monitoimitalo 3,0 miljoonaa euroa, Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennus 1,4 miljoonaa euroa, ajoneuvojen hankinta 0,3 miljoonaa euroa, Reposaaren palvelumuotoilu 0,2 miljoonaa euroa, Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön 0,2 miljoonaa euroa, Itä-Porin uusi päiväkoti 0,1 miljoonaa euroa sekä Kirjurin matkaparkki 0,1 miljoonaa euroa. Kyseiset määrärahat on huomioitu vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa. Lisäksi Isomäen palloiluhallin hankkeen keskeyttämisestä johtuen hankkeelle varatut määrärahat (3,7 M€) jäävät käyttämättä pois lukien jo kirjatut suunnittelukustannukset. Keskeytetyn hankkeen kustannukset kuluvalta ja edeltäviltä vuosilta alaskirjataan tulosvaikutteisesti tilinpäätöksen yhteydessä.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa ja ryhmäosuudet on päivitetty heinäkuussa. Heinäkuun muutos laski kuntien saamaa osuutta merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensaationa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on lokakuun lopussa kertynyt 86,7 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 84,9 % koko vuoden kertymästä. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä. Kunnallisveron suurin muutos koskee kuluvaa vuotta ja johtuu jäännösverojen uudesta arvioidusta kertymärytmistä. Yhteisöveron parantunut ennuste selittyy pääosin varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensaatiolla, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako- osuuksia ja kertymäarvioita ensi vuodesta alkaen. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Kuntaliiton ennustekehikossa 11/2022 verotuloarviot ovat edelleen parantuneet. Päivitetty kehikko ja paikalliset tekijät huomioiden ennustetta on nostettu miljoonalla eurolla ja verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 10,2 miljoonaa euroa paremmin kuin talousarviossa (349,8 M€) eli vuoden 2022 verotulojen kertymäksi muodostuu 360,0 miljoonaa euroa, mikä on 5,3 % enemmän kuin vuoden 2021 toteutuma (342,0 M€).

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Alkuperäisten valtionosuuspäätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa.  Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Merkittävin muutos on veromenetysten kompensaation lisäys 101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta. Peruspalvelujen valtionosuuteen tuli koko maan tasolla noin 8,6 miljoonan lisäys, kun kuntaliitosavustuksiin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien kuntien kesken. Vaikutukset näkyvät kuntien valtionosuustilityksissä elokuusta alkaen. Uusi päätös lisää Porin kaupungin vuoden 2022 valtionosuuksia 1,37 miljoonalla eurolla.

Muut tuloslaskelmaosan erät ja tilinpäätöskirjaukset

Viimeisimmän arvion mukaan Porin Satama Oy pystyy tekemään kaupungille talousarvion mukaisen 1,5 miljoonan euron tuloutuksen täysimääräisenä, joten rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Tiedossa olevina tilinpäätöskirjauksina kirjataan seuraavat vuoden 2022 tulosta heikentävät pakolliset varaukset: jätehuollon yhtiöittämiseen liittyen 1,0 miljoonaa euroa (tekninen toimiala) ja Uudenkoiviston vanhustentalojen sopimusjärjestelyihin liittyen vuoden 2023 maksuosuus 0,46 miljoonaa euroa (toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät). Tulosennusteessa ei näiden lisäksi ole huomioitu muita tilinpäätöskirjauksia esimerkiksi hyvinvointialueen aloittamiseen liittyen, eikä muita tilinpäätössiirtoja, mitkä tulevat vaikuttamaan lopulliseen tilikauden alijäämään.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -10,1 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet ja tiedossa olevat tilinpäätöskirjaukset heikentävät tulosennustetta 8,6 miljoonalla eurolla, mutta marraskuun veroennustekehikko parantaa sitä 10,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi heinäkuussa tehty uusi valtionosuuspäätös nostaa tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -7,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 tammi-lokakuun tulos oli noin 8,7 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.

Koronapandemian jatkumisen ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat nostaneet useiden eri raaka-aineiden ja polttoaineen hintoja sekä aiheuttaneet haasteita logistiikassa. Näiden markkinoilla tapahtuneiden, ennalta arvaamattomien olosuhdemuutosten myötä, joillekin Porin kaupungin sopimuskumppaneille on aiheutunut tilanne, jossa olemassa olevia hankintasopimuksia on mahdotonta toteuttaa sovituilla hinnoilla. Tämän vuoksi Porin kaupungille on esittetty ennakoimattomista olosuhdemuutoksista johtuvia poikkeuksellisia hinnankorotusvaatimuksia tai väliaikaisia lisiä kuten energialisämaksu. Nämä korotukset ja lisät ovat toteutuessaan merkittäviä, mutta niiden euromääräinen vaikutus ei sisälly ennusteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-lokakuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

______

Merkitään, että  Arja Laulainen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.11. Arto Nurmi luovutti puheenjohtajuuden Arja Laulaiselle.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.