Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 711 Talousarviomuutos vuodelle 2022, toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät

PRIDno-2022-6285

Valmistelija

  • Erno Vaurio, talouspäällikkö, talousyksikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Talousarviossa 2022 toimialoille kohdistamattomien erien toimintakate on määritelty valtuustoon nähden sitovaksi eräksi. Tehtäväkohdalle budjetoiduista toimintamenoista merkittävin osa koostuu Kansaneläkelaitokselle maksettavista työmarkkinatuen kuntaosuuksista. 

Kunnan maksuosuuteen vaikuttaa pitkäaikaistyöttömien määrä sekä aktivointiaste. Kunta on velvollinen maksamaan Kelalle 50 prosenttia työmarkkinatuesta niiden työnhakijoiden osalta, joille on maksettu 300 päivää työmarkkinatukea ja 70 prosenttia niiden osalta, joille työmarkkinatukea on maksettu jo yli 1000 päivää. Maksuosuutta ei tarvitse maksaa, jos työnhakija on niin sanotuissa aktiivitoimenpiteissä kuten esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, työvoimakoulutuksessa tai palkkatuetussa työssä. Porissa aktivoinnin taso on hyvä verrattuna vastaaviin kokoisiin kaupunkeihin.

Vuoden 2022 aikana työttömyys on Porissa laskenut myös pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Syyskuussa 2022 Porin työttömyysaste oli 10,9%, kun se edellisenä vuotena samaan aikaan oli 12,7%. Pitkäaikaistyöttömiä Porissa oli syyskuussa 1295 henkilöä ja se on noin 320 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Samoin työmarkkinatuen maksuosuuslistalla oli syyskuussa noin 340 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kelalle maksettavat työmarkkinatuen maksuosuudet olivat tammi-syyskuun osalta vuonna 2022 4 579 264 euroa ja vuonna 2021 5 265 910 euroa. Työttömyys on valtakunnallisesti ollut koko vuoden varsin alhaisella tasolla ja työmarkkinoilla on paljon avoimia työpaikkoja. Tämä heijastuu vain osittain pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työttömyysasteeseen. Pitkäaikaistyöttömistä yli 50 % on yli 55-vuotiaita ja joukossa on paljon eri tavoin osatyökykyisiä. Heidän osaltaan työttömyysasteeseen vaikuttavat enemmänkin palvelut ja Porissa muun muassa kuntakokeilu on lisännyt palvelutasoa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin on talousarviossa varattu 4 950 000 euroa ja tammi-lokakuun kuntaosuudet yhteensä ovat 5 093 435,21 euroa. Keskimääräinen kuntaosuus kuukaudessa on ollut noin 509 000 euroa. Olettaen että marras-joulukuun maksuosuudet pysyvät samalla tasolla, on lopullinen toteuma vuonna 2022 hieman yli kuusi miljoonaa euroa ja ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 1,15 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 kuntaosuus oli keskimäärin noin 581 000 euroa kuukaudessa ja päätyi tilinpäätöksessä lähes 7 miljoonaan euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion kahdella miljoonalla eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää toimialoille kohdistamattomiin eriin vuoden 2022 talousarvioon talousarviomuutoksena 1,15 miljoonan euron määrärahan lisäyksen. Perusteena on työmarkkinatuen kuntaosuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.