Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 723 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

PRIDno-2020-5305

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:


Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.


Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.


Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.


Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.


Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Projektipäällikkö, määräaikainen virkasuhde, Työllisyyspalvelut, PORI-06-39-22

  • Talousarvio- ja henkilöstösuunnittelussa huomioitu lisäresurssi, joka tarvitaan ison palvelu-uudistuksen suunnitteluun. Työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen. Kuntiin tulee uusi iso kokonaisuus ja lakisääteisiä työvoimapalveluita järjestettäväksi, Te-hallinnosta siirtyy henkilöstöä ja taloudellista resurssia. Meneillään olevat kuntakokeilut ovat osaltaan valmistautumista uudistukseen. 

 • Työllisyysasiantuntija, määräaikainen virkasuhde, maahanmuuttajapalvelut, Työllisyyspalvelut, PORI-06-40-22

  • Työllisyyden kuntakokeilu vastaa porilaisten maahanmuuttaja-asiakkaiden työvoimapalveluista jo tällä hetkellä. Vuoden 2023 alusta alkaen asiakasmäärä tulee lisääntymään, koska lakimuutos mahdollistaa tilapäistä suojelua hakeneiden asiakkaiden ohjautuvan työnhakijoiksi kuntakokeiluihin. Tällä hetkellä nämä ukrainalaiset ovat työnhakijoina TE-toimistossa mutta sieltä ei ole luvattu resurssia asiakasjoukon siirtyessä. Maahanmuuttaja-asiakkaiden asiakaspalvelu on vaativaa ja aikaa vievää ja on välttämätöntä saada kuntakokeilun maahanmuuttajapalveluita vahvistettua. TEhtävään saatiin lisärahoitus KH:n käsittelyssä ja se on hyväksytty osana talousarviota vuodelle 2023. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • Projektipäällikkö, määräaikainen virkasuhde, Työllisyyspalvelut, PORI-06-39-22
 • Työllisyysasiantuntija, määräaikainen virkasuhde, maahanmuuttajapalvelut, Työllisyyspalvelut, PORI-06-40-22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.