Kaupunginvaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Tyltty 76. kaupunginosa (osa), asemakaavan muutos 609 1763

PRIDno-2022-722

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Kahelin, Kaavoitusarkkitehti, harri.kahelin@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu Tyltyn kaupunginosaan. Alue sijaitsee noin 22 km kaupungin keskustasta Reposaaren maantien koillispuolella. Suunnittelualueella on pientalo- ja loma-asuntovaltaista asuinaluetta sekä loma-asutusta. Kaava-alue on tasaista aluetta, keskimäärin noin 5 metriä merenpinnasta. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 61,9 ha.

Kaavan tarkoitus on poistaa liikenneturvallisuudeltaan puutteellinen rautatietasoristeys ja osoittaa tonteille ja tiloille uusi kulkuväylä. Nykyisen rautatietasoristeyksen kautta tapahtuva kulku Lyhtykarintien kautta rautatien itäpuolisille asuin- ja vapaa-ajantonteille on todettu määräysten vastaiseksi, joten kulku tiloille, asumuksille ja vapaa-ajan tonteille muutetaan kulkemaan uutta reittiä Porin saaristotieltä.

Suunnittelualueella on rautatiealueella (LR) vartioimaton rautatietasoristeys, joka poistetaan.

Tällä asemakaavamuutoksella ei tehdä muutoksia voimassaoleviin tontti-, tila- tai kiinteistöjakoihin.

Uuden tielinjauksen alue on todettu olevan osittain 1/250a tulvariskialueella. Tulva-alue tulee ottaa huomioon uuden rakennettavan yhteystien korkeusasemassa.

Uuden tielinjauksen lähettyviltä on varattu maankohoamisalueiden metsikköä Metso-alueiksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL § 63) sekä asemakaavan muutosluonnos (MRL § 62) ovat olleet nähtävillä 7.-20.4.2022 (MRA § 30).

Suunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 6.4.2017 sanomalehdissä Satakunnan Kan-sa ja Satakunnan Viikko sekä kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-ma sekä kaavaluonnos on postitettu osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta koskevat mielipiteet on voitu esittää nähtävilläolon aikana kaupunkisuunnitteluun suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu mielipiteitä.

Kaavaluonnoksesta saatiin 1 mielipide.

Asemakaavasta saatiin luonnosvaiheen ennakkolausunnot elinvoima- ja ympäristötoimialalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta ja Väylävirastolta.

Mielipiteet ja ennakkolausunnot on esitetty tiivistettynä kaavaselostuksessa. Mielipiteet ja ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimuksia.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Tyltyn 76. kaupunginosan (osa) muutosasemakaavan 609 1763, päivätty 11.11.2022, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Väylävirastolta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.12.2022 asettaa Tyltyn 76. kaupunginosan (osa) muutosasemakaavan 609 1763, päivätty 11.11.2022, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Väylävirastolta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Toimialan kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa todettiin, että poistettavan rautatietasoristeyksen myötä rautatien itäpuolisten tonttien ja tilojen ajoreiteille määritellään yleiskaava-alueella uusi reitti kaupungin omistamien alueiden kautta Porin saaristotieltä (MT 272). Alue on maannousemarannikkoa, jolla on omia luontoarvoja. Tämä tulee teidensuunnittelussa huomioida.

Lisäksi lausunnossa todettiin, että asemakaavan toteutumisen eli tasoristeyksen todellisen liikennekäytöstä poiston ja uuden tieyhteyden rakentamisen osalta erityisen tärkeää on viranomaisyhteistyö ja viranomaisten välisen tiedonkulun varmistaminen. Tasoristeyksen poisto tuo mukanaan vaikutuksia muun muassa alueen osoitejärjestelmään sekä useisiin kartta-aineistoihin, joiden ajantasaisuus on yleisen turvallisuuden kannalta sangen olennaista.

Ehdotus

Esittelijä

Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa kaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Kaavamuutosalue sisältää ainoastaan tasoristeyksen rautatiealueella. Lautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Harri Kahelin, Kaavoitusarkkitehti, harri.kahelin@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on asettanut Tyltyn 76. kaupunginosan (osa) muutosasemakaavan 609 1763, päivätty 11.11.2022, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytänyt siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Satakuntaliitolta, Varsinais- Suomen ELY- keskukselta ja Väylävirastolta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavaehdotus oli nähtävänä 5.1. – 6.2.2023  ja siitä saatiin 2 muistutusta ja 3 lausuntoa. Lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaselostusta on tarkistettu 4.5.2023 seuraavasti:

Lisätty selostukseen lukuun 6 korvaavan tieyhteyden suunnitelma

Lisätty Liite 12 koskien korvaavan tieyhteyden suunnitelmia.

Kaikki tehdyt muutokset selostukseen ovat kaavamuutoksen kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä, eikä asemakaavaa tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Tyltyn 76. kaupunginosan (osa) muutosasemakaava 609 1763, päivätty 11.11.2022, hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 29.5.2023 § 285.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Tyltyn 76. kaupunginosan (osa) muutosasemakaavan 609 1763, päivätty 11.11.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan maanmittauslaitos ja Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: muut asianosaiset.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
 • rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:               PL 32, 20101 Turku

Käyntiosoite:             Sairashuoneenkatu 2-4

Sähköpostiosoite:     turku.hao@oikeus.fi

Faksinumero:            029 56 42414

Puhelinnumero:         029 56 42400

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori

Käyntiosoite:            Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13

Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi

Faksinumero:           (02) 634 9417

Puhelinnumero:        (02) 623 4470

Vaihde                      (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat

maanantai               10 - 16

tiistai-torstai              8 - 16

perjantai                   8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.