Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Valtuustoaloitteiden raportointi 2021-2025, kevätkausi 2022

PRIDno-2021-3165

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 15 luvussa on määräykset valtuutetun aloite-​ ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön 130 §:n mukaan

"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kukin aloite palaa valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Aloitteet on valmisteltava siten, että ne palaavat valtuuston käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa vireille tulostaan.

Kaupunginhallitus esittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja syksyn ensimmäisessä kokouksessa luettelon valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niidenjohdosta tehdyistä toimenpiteistä kokousta edeltävän vuoden ajalta.”

 Valtuustoaloitteista on laadittu luettelo,​ johon on koottu lukien kaupunginhallitukseen tulleet valtuutettujen aloitteet ja niiden käsittely. Päivitetty raportti (11.8.2022) on asian liitteenä.

Ajanjakso

Tehtyjä valtuusto-aloitteita

Valmis

Kesken

Kesken olleet ennen 1.8.2021 tehdyt aloitteet

11

8

3

1.8.2021-31.12.2021

27

17

10

1.1.2022-31.7.2022 37 6 31

Yhteensä

75

31

44

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että toimialojen ja laitosten tulee huolehtia siitä, että valtuustoaloitteisiin vastataan kaupunginhallituksen antamassa määräajassa.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 22.8.2022 § 486.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Päätös

Merkitiin tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi valtuutettu Kaarina Ranteen jättämän seuraavan toivomusponnen:  "Esitän, että kaupunginhallitus käsittelisi valtuustoaloitekäytäntöjen systematisointia siten, että aloitteiden valmistelulle luotaisiin nykyistä tarkoituksenmukaisemmat käytännöt siten, että kunnallinen demokratia voisi paremmin toteutua. Valtuustoaloitteet ovat merkittävä osuus kunnallista demokratiaa, siksi laajempien aloitteiden käsittelyssä olisi aiheellista esim vuoropuhelu valmistelevien virkamiesten ja aloitteen tehneen ryhmän tai edustajien kesken. Aloitteen käsittelyn saattaminen loppuun puolen vuoden aikana ei kaikissa tapauksissa toteudu ja siinä mielessä esim. kategorinen aikataulutus kaikissa aloitteissa ei ole tarkoituksenmukaista."

Kokouskäsittely

Valtuutettu Kaarina Ranne jätti asiassa seuraavan toivomusponnen: "Esitän, että kaupunginhallitus käsittelisi valtuustoaloitekäytäntöjen systematisointia siten, että aloitteiden valmistelulle luotaisiin nykyistä tarkoituksenmukaisemmat käytännöt siten, että kunnallinen demokratia voisi paremmin toteutua. Valtuustoaloitteet ovat merkittävä osuus kunnallista demokratiaa, siksi laajempien aloitteiden käsittelyssä olisi aiheellista esim vuoropuhelu valmistelevien virkamiesten ja aloitteen tehneen ryhmän tai edustajien kesken. Aloitteen käsittelyn saattaminen loppuun puolen vuoden aikana ei kaikissa tapauksissa toteudu ja siinä mielessä esim. kategorinen aikataulutus kaikissa aloitteissa ei ole tarkoituksenmukaista."


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.