Perusturvalautakunta, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Satakunnan Tulevaisuuden sotekeskus-hanke - kotihoidon liittyminen vertaiskehittämispalveluun

PRIDno-2022-4974

Valmistelija

  • Pirjo Mäkilä, iäkkäiden palveluiden päällikkö, pirjo.makila@porinperusturva.fi

Perustelut

Kotihoidon vertaiskehittämispalvelussa on tällä hetkellä mukana 56 kotihoitoyksikköä 132 kunnasta. Vertaisarviointipalvelu mittaa palveluiden toimintaa tuottavuuden ja laadun näkökulmasta ja vertailee toimintatapoja. Palvelun mittarit on suunniteltu erikoisalakohtaisesti, ja laskentaperiaatteet tehty kaikille osallistuville yksiköille yhdenmukaisiksi luotettavan vertailun tekemiseksi. Vertaiskehittäminen mahdollistaa oman toiminnan tason tunnistamisen, kehitystyön fokusoimisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä kehitystavoitteiden toteutumisen seurannan kustannustehokkaalla tavalla Satakunnan alueen kotihoidossa.

Resursointityökalulla arvioidaan tarvittavia hoitajamääriä sosiaalihuoltolain mukaisen mitoituksen toteuttamiseksi. Resursointityökalu mahdollistaa hoitajaresurssien tasoittamisen eri tiimeihin ja työvuoroihin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Tällä hetkellä NHG Finland Oy vertaiskehittäminen on käytössä Porissa ja Raumalla. Porissa on käytössä myös resursointityökalu.  Tarjous koskee muiden Satakunnan kotihoitoyksiköiden liittämistä vertaiskehittämispalveluun.

Hankinnan arvo Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeesta on 80 000 euroa (vertaiskehittäminen 45 000 euroa ja resursointityökalu 35 000 euroa). Palvelurakenneryhmä on kokouksessaan 9.9.2022 puoltanut vertaispalvelun hankintaa. Hankinta esitetään tehtäväksi suorahankintana hankintalain 40 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan. Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimija voi toteuttaa hankinnan, mikäli järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.  NHG Finland Oy on ainoa toimija, joka tarjoaa kyseessä olevaa useat erikoisalat kattavaa vertaispalvelua markkinoilla.

Hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisesti ilmoituksen aiotusta suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Mikäli asiasta ei valiteta 14 päivän kuluessa, suorahankinnasta tulee lainvoimainen, eikä hankintasopimuksen sitovuuteen voida enää muutoksenhaulla puuttua. Suorahankintailmoituksen perusteluista on ilmettävä selkeästi ja yksiselitteisesti syyt, joiden vuoksi hankintayksikkö on katsonut voivansa tehdä hankintasopimuksen ilman hankintailmoitusta. Ilmeisen puutteellinen tai virheellinen suorahankintailmoitus voi kuitenkin aiheuttaa hankintapäätöksen kumoamisen ja  tehdyn sopimuksen toteamisen pätemättömäksi myös jälkikäteen.

Hankintasopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Hyvinvointialue voi halutessaan vuosittain irtisanoa sopimuksen.  Irtisanomisilmoitus on jätettävä 30.9 mennessä, jolloin sopimus päättyy kyseisen vuoden lopussa.

Hankinnan toteuttaa Porin perusturva osatoteuttajasopimuksensa puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Porin perusturvalautakunta päättää toteuttaa Kotihoidon vertaiskehittämispalvelun ja resursointityökalun  hankinnan edellä esitetysti suorahankintana siten, että julkaistaan suorahankintailmoitus ja mikäli siitä ei valiteta, solmitaan sopimus NHG Finland Oy:n kanssa.

Perusturvalautakunta valtuuttaa iäkkäiden palveluiden palvelujohtajan ja perusturvan lakimiehen tekemään tarvittaessa tilaus-ja sopimusluonnoksen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätös esityksen mukaan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.

Esteellisyys

  • Minka Leino-Holm

Kokouskäsittely

Minka Leino-Holm poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Syy Intressijäävi.

Tiedoksi

Suvi Aho/Porin kaupungin hankintapalvelut, NHG/Mikko Ikivuo ja Antti Niemi, Jaana Männikkö/Hyvinvointialueen iäkkäiden palveluiden toimialuejohtaja