Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Palvelutaso 2021-2025

PRIDno-2020-5543

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslain (2011/379, 29§) mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Satakunnan pelastuslaitoksen nykyinen palvelutasopäätös on ollut laadittu vuosille 2014 - 2017, mutta sen voimassaoloaikaa on jatkettu käynnissä olleen alueuudistuksen johdosta. Sisäministeriö on 18.12.2019 antamassaan ohjeessa todennut, että pelastustoimen palvelutasopäätökset tulisi olla ajantasaiset vuoden 2020 loppuun mennessä.

Satakunnan pelastuslaitos on käynnistänyt palvelutasopäätöksen valmistelun laatimalla riskianalyysin. Varsinaisen palvelutasopäätöksen valmistelu on odottanut pelastuslaitoksen toiminnan ja palveluiden ulkoisen arvioinnin raportin käsittelyä, mikä siirtyi koronatilanteen johdosta huhtikuusta syyskuulle. Muuttuneen palvelutasopäätöksen valmisteluaikataulun myötä esitetään, että palvelutasoesityksen käsittelemiseksi pidetään 10.11.2020 ylimääräinen johtokunnan kokous. Aikataulun mukaan esitys lähetetään ylimääräisen kokouksen jälkeen lausunnolle alueen kuntiin. Kuntien ja muiden lausunta-aika olisi joulukuun puoliväliin. Tavoitteena on, että pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa palvelutasopäätöksen 19.1.2021 pidettävässä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi palvelutasopäätöksen valmistelutilanteen. Esitetään, että palvelutasoesityksen käsittelemiseksi pidetään erillinen kokous 10.11.2020 klo 18.00 alkaen. Kuntien kuuleminen nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisesta on tarkoituksenmukaista tehdä samalla, kun pyydetään kuntien lausunnot palvelutasopäätösehdotuksesta. Pelastuslaitos tiedottaa palvelutasopäätöksen aikataulusta myös Lounais-Suomen aluehallintovirastoa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Käydyssä keskustelussa esitettiin, että johtokunnan jäsenille lähetetään tutustuttavaksi tietopaketti palvelutasopäätöksen valmisteluun liittyvistä ohjeista ja mahdollisesta tausta-aineistosta.

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen nykyinen palvelutasopäätöskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Pelastuslaitos on valmistellut liitteenä olevan esityksen palvelutasosta vuosille 2021 - 2025. Pelastuslain mukaan alueen palvelutasosta päättää alueen pelastustoimi kuntia kuultuaan (2011/379, 29 §). Tulevaan palvelutasopäätöskauteen suurimman epävarmuustekijän tuo käynnissä oleva uudistus, jossa sosiaali-, tervys- ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta perustettaville hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tämän uudistuksen kaikkia vaikutuksia toimintaan ei kyetä vielä ennakoimaan. Myöskään järjestämisvastuun siirtymiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden laajuus ei ole vielä tiedossa, mikä tuo epävarmuutta nyt palvelutasopäätösesityksessä olevien toimenpiteiden resurssointiin.

Palvelutasopäätösesityksen rakenne ja sisältö noudattaa sisäministeriön ohjetta alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelusta. Palvelutasopäätöksen laadinnasta on keskusteltu ennen valmistelun käynnistämistä myös Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Palvelutasopäätöksen valmistelu käynnistettiin vasta pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista laaditun ulkoisen selvityksen julkaisemisen jälkeen, ei uutta palvelutasoa saada voimaan vuoden 2021 alusta. Tämän johdosta alueen pelastustoimi kuulee kuntia nykyisen palvelutasopäätöksen jatkamisesta siihen asti, kun valmistelussa oleva palvelutasopäätös saa lainvoiman.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää pyytää lausunnon alueen kunnilta pelastuslaitoksen palvelutasoesityksestä. Samalla johtokunta pyytää kuntien lausunnon nykyisen palveutasopäätöksen jatkamisesta siihen asti, kun valmistelussa oleva palvelutasopäätös on lainvoimainen. Esitys palvelutasopäätöksestä lähetetään samalla tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Johtokunta kävi keskustelua palvelutasopäätösesitykesta ja keskustelun aikana esitykseen tehtiin pieniä tarkennuksia koskien pelastustoiminnan toimintavalmiutta, tilannekeskuksen roolia sekä pelastuslaitoksen osallistumista kansainvälisen avun antamiseen. Lisäksi kehittämissuunnitelmaan kirjattiin pelastustoimen rahoitusta koskeva kappale.

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Palvelutasoesityksestä saatiin kaikkiaan 19 lausuntoa Satakunnan kunnilta ja edunvalvontajärjestöiltä. Lausunnot ja niistä tehty tiivistelmä ovat liitteinä.

Lausunnoissa on käsitelty pelastuslaitoksen toimintaympäristöä ja sen tuottamaa palvelutasoa ansiokkaan monimuotoisesti. Konkreettisia esityksiä palvelutason muuttamiseksi on joitakin koskien lähinnä omaa kuntaa tai muuta intressipiiriä. Useissa lausunnoissa esitetään toiminnan tehostamista kuitenkin siten, että palvelutaso ei heikkene. Pelastuslaitos on menneinä vuosina tehostanut toimintaansa käytettävissä olevilla keinoilla, jolloin tehostaminen edelleen ja säästöt edellyttäisivät puuttumista palvelutasoon.

Pelastuslaitoksen ulkoisen selvityksen käsittely on käynnissä ja sen myötä saatetaan päätyä ratkaisuihin, jotka tähtäävät niin tehostamiseen ja säästöihin kuin tinkimiseen palvelutasosta. Näitä ei aikataulusyistä kyetä ottamaan huomioon meneillään olevassa päätösprosessissa vaan ulkoisen selvityksen mahdolliset toimenpiteet käsitellään erikseen päätösten edellyttämällä tavalla.

Kaikkia lausunnoissa esitettyjä näkemyksiä ei ole tarkoituksenmukaista ottaa palvelutasopäätökseen mm. niiden yksityiskohtaisuuden vuoksi. Lisäksi jotkut esitykset eivät ota huomioon kaikkia siihen vaikuttavia tekijöitä.

Lausuntojen perusteella palvelutasoesitykseen on tehty muutamia tarkennuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta tekee Satakunnan pelastustoimen palvelutasopäätöksen esitetyllä tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Eräissä lausunnoissa nostettiin esille muuttuneen riskiympäristön huomioiminen palvelutasopäätöksessä. Kokouksessa todettiin, että riskianalyysissä ja myös palvelutasopäätöksessä on tunnistettu jatkuva riskiympäristön muutos. Muutoksilla ei toistaiseksi ole ollut vaikutusta toimintavalmiuden mitoituksen perustana olevaan riskiluokitukseen. Riskiarvio päivitetään vuosittain ja tarvittavat riskiluokkien muutokset ja niiden vaikutukset pelastuslaitoksen palvelutasoon tuodaan palvelutasopäätöksen muutoksena johtokunnan käsittelyyn.

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta päätti 29.3.2022 pyytää kuntien, Satakunnan hyvinvointialueen ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntoa alueen pelastustoimen palvelutason muuttamisesta. Palvelutasopäätöksen muutostarpeeseen oli syynä Lounais-Suomen aluehallintoviraston 18.11.2021 antama määräys alueen pelastustoimessa havaitun puutteen korjaamiseksi. Kuntia pyydettiin toimittamaan lausuntonsa 27.5.2022 mennessä pelastuslaitoksen kirjaamoon. Palvelutason muutosesityksestä annetut lausunnot sekä lausunnoista tehty kooste ovat esityslistan liitteenä. Annetuissa lausunnoissa kahdessa (edustaen 7,8% asukasluvusta) puolletaan palvelutason muutosesitystä. Yhdeksässä lausunnossa (edustaen 83,5% asukasluvusta) esitetään palvelutasopäätöksen muuttamista vasta sen jälkeen, kun aluehallintoviraston päätös on lainvoimainen. Lausunnoissa painotetaan lisäksi kustannusten nousun hillitsemistä ja muiden vaihtoehtojen käyttämistä toimintavalmiuspuutteiden korjaamiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää kuntien lausuntojen perusteella, että päätöstä palvelutason muuttamisesta ei tehdä ennen kuin aluehallintoviraston päätös toimintavalmiuden korjaamisesta (LSAVI/5543/2021) on lainvoimainen.

Päätös

Johtokunta päätti äänestystuloksella 6-2 muuttaa alueen pelastustoimen palvelutasopäätöstä johtokunnan 29.3.2022 hyväksytyn palvelutasoesityksen mukaiseksi.

Kokouskäsittely

Johtokunnalla oli käytössään myös 13.6.2022 saapunut Merikarvian kunnan lausunto sekä 13.6.2022 Nakkilan kunnan verkkosivujen listoilta noudettu lausunto sekä Siikaisten kunnanhallituksen 13.6.2022 kokouksen esityslistassa oleva lausuntoehdotus (ei vielä tiedossa päätöstä).

Asian käsittelyn yhteydessä Jukka Heinonen teki Seija Johanssonin ja Petri Ylikosken kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan johtokunta tekee päätöksen palvelutason muuttamisesta johtokunnan aiemmin tekemän palvelutasoesityksen mukaisesti.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki äänestysesityksen:

Esittelijän päätösehdotus - JAA

Jukka Heinosen muutosesitys - EI

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA ääntä ja kuusi (6) EI ääntä.

Päätösehdotuksen puolesta äänestivät Veera Forsbacka ja Birgitta Kause. Muutosesityksen puolesta äänestivät Petri Ylikoski, Jukka Heinonen, Pertti Mäenpää, Esko Huhtala, Seija Johansson ja Marvin Peasley.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Satakunnan hyvinvointialue

Liitteet