Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävien hoito

PRIDno-2019-4982

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousyksikön yksikönpäällikkö on 27.6.2019 tehnyt päätöksen toimialojen taloudesta vastaavien henkilöiden siirtymisestä konsernihallinnon talousyksikköön 1.7.2019 alkaen. Pelastuslaitoksessa päätös on tarkoittanut hallintopäällikkö Kari Nummen siirtymistä talousyksikköön kuitenkin siten, että hän hoitaa entisiä tehtäviä 31.12.2019 saakka.

Hallintopäällikön muiden kuin taloutta koskevien tehtävien hoitoa on käsitelty useissa eri yhteyksissä ja tavoilla. Voidaan todeta, että hallintopäällikön nykytehtävistä arvion mukaan 30 % on kohdistunut talouteen ja 70 % hallinnon muille osa-alueilla kuten yleishallintoon, asianhallintaan, henkilöstöhallintoon, toiminnan valvontaan ja esimiestehtäviin.

Pelastuslaitos poikkeaa Porin kaupungin muista toimialoista ja laitoksista muun muassa koko maakunnan kattavan ja hajallaan olevan toiminta-alueen, merkittävän kolmannen sektorin eli sopimuspalokuntatoiminnan sekä muun muassa ensihoidon tuoman laajan palvelukirjon myötä. Edelleen laitoksen poikkeusasemaa korostaa pelastuslaitoksen asema Porin kaupungin toimialarakenteen ulkopuolella ja kaikkien maakunnan kuntien yhteistyörakenteena. Lisäksi pelastuslaitokseen kohdistuu vahva kansallinen ohjaus ja se tekee laajaa yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa. Näistä seuraa, että hyvin monissa asioissa Porin kaupungin käytäntöjä pitää tavallaan suodattaa tai täydentää pelastuslaitoksen eri toimijoille tai toimintoihin soveltuviksi.

On tärkeää tunnistaa muiden kuin talouteen liittyvien tehtävien iso osuus pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävissä. Edelleen on tärkeää tunnistaa pelastuslaitoksen poikkeava asema ja toiminta Porin kaupunkiorganisaatiossa. Pelastuslaitoksen hallintopäälliköllä on ollut laaja tehtäväala, jota on puoltanut eri osa-alueiden kokoaminen yhteen yhden luukun periaatetta tavoitellen. Näitä osa-alueita on vaikea osittaa pelastuslaitoksen sisällä. Vastavuoroisesti tavoitteena on ollut, että hallintopäällikkö on eri asioiden yhteyshenkilö Porin kaupunkikonsernin talous- ja hallintoasioissa. Lisäksi on huomattava, että pelastuslaitos on kuntien yhteistoimintaa, jolloin toiminta ja sen aiheuttamat kustannukset tulee olla selkeä, kuntien kustantama kokonaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta toteaa, että pelastuslaitos poikkeaa monin tavoin ja ratkaisevasti Porin kaupungin toimialojen ja muiden laitosten toiminnasta. Tämän myötä pelastuslaitoksen hallintoon kohdistuu muista poikkeavat ja laajemmat odotukset, joihin on vastattu kokoamalla hallintoasiat yhden henkilön vastuulle. Johtokunta pitää välttämättömänä, että hallintoasioiden hoito on jatkossakin selkeästi järjestetty ja riittävästi resursoitu.

Päätös

Johtokunta toteaa, että pelastuslaitos poikkeaa monin tavoin ja ratkaisevasti Porin kaupungin toimialojen ja muiden laitosten toiminnasta. Tämän myötä pelastuslaitoksen hallintoon kohdistuu muista poikkeavat ja laajemmat odotukset, joihin on vastattu kokoamalla hallintoasiat yhden henkilön vastuulle. Johtokunta pitää välttämättömänä, että talous- ja hallintoasioiden hoito pelastuslaitoksella on jatkossakin selkeästi järjestetty ja riittävästi resursoitu.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa johtokunta täsmensi päätösesitystä.

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävien hoitoon on tulossa järjestely, jossa tehtäväkokonaisuutta hoitamaan palkataan määräaikainen henkilö vuosien 2021 - 2022 ajaksi. Rekrytointi toteutetaan Porin kaupungin tämänkaltaisten tehtävien rekrytointikäytäntöjen mukaan. Järjestelyn toteuttamisessa on aikaviivettä, jonka ajaksi tehtävien hoito on järjestettävä.

Esitetään, että Petri Ekbergille tarjotaan hallintopäällikön määräaikaista työsopimussuhdetta 1.1. - 31.3.2021 ajaksi. Porin kaupunkiorganisaatio on ilmaissut järjestelyyn hyväksyvän kannan. 

Petri Ekberg on virkavapaalla Porin toimialueen aluepäällikön virasta. Viransijaisena on toiminut Antti Halmela ja esitetään, että Antti Halmelalle tarjotaan määräaikaista Porin aluepalopäällikön viransijaisuutta 1.1. - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta toteaa, että hallintopäällikön tehtävien hoitoon on tulossa johtokunnan näkemysten mukainen määräaikainen järjestely vuoden 2022 loppuun saakka.

Johtokunta päättää tarjota hallintopäällikön tehtäviä hoitaneelle Petri Ekbergille jatkoa hallintopäällikön työsopimussuhteessa 1.1. - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.

Johtokunta päättää tarjota Porin aluepalopäällikön viransijaisuutta hoitaneelle Antti Halmelalle jatkoa 1.1. - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Petri Ekberg

Kokouskäsittely

Kokouksen sihteeri Petri Ekberg (intressijäävi, hallintopäällikkö määräaikainen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä tämän asian osalta toimi johtokunnan puheenjohtaja Pertti Mäenpää.

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä oli haettavana sisäisellä haulla hallintopäällikön määräaikainen työsopimussuhde 1.1.2021 - 31.12.2022 väliseksi ajaksi. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli viisi (5). Kaikki hakijat olivat päteviä kelpoisuudeltaan. Hakemuksista koulutuksen ja työkokemuksen perusteella valikoitui kolme hakijaa, jotka kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut pidettiin Keskuspaloasemalla ja näihin oli mahdollisuus osallistua myös etänä. Haastatteluun osallistuivat laitoksen johtokunnan edustajat, pelastusjohtaja ja laitoksen henkilöstötoimiston edustaja. Haastattelussa kaikille hakijoille esitettiin samat kysymykset.

Haastattelijat esittävät yksimielisesti tehtävään Petri Ekbergiä koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa esille tulleen kokonaisarvion perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta valitsee Petri Ekbergin hallintopäällikön työsopimussuhteeseen 1.4.2021 - 31.12.2022 väliseksi ajaksi.

Johtokunta päättää maksaa haastatteluun osallistuneille johtokunnan jäsenille hallintosäännön mukainen toimituspalkkio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Petri Ekberg

Kokouskäsittely

Kokouksen sihteeri Petri Ekberg (intressijäävi, hallintopäällikkö määräaikainen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä tämän asian osalta toimi johtokunnan puheenjohtaja Pertti Mäenpää.

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitos on esittänyt Porin kaupungin henkilöstöjohtajalle avoinna olevan aluepalomestarin virkanimikkeen muuttamista hallintopäällikön viraksi. Pelastuslaitoksen hallintopäällikkö toimii tällä hetkellä työsuhteessa, mikä rajoittaa hallintopäällikön tehtäviin kuuluvien asioiden hoitamista niiltä osin kuin tehtävässä edellytetään julkisen vallan käyttöä. Henkilöstöjohtaja on päätöksellään 28.5.2021 (§ 84) päättänyt, että Satakunnan pelastuslaitoksen asemamestarin viran nimike (virkanumero 71903002) muutetaan hallintopäällikön viraksi. 

Porin kaupungin hallintosäännön (§ 34) mukaan pelastuslaitoksen toimialapäälliköiden valinta kuuluu pelastuslaitoksen johtokunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 2.3.2021 (§ 10) valinnut hallintopäällikön määräaikaiseen tehtävään 31.12.2022 asti Petri Ekbergin. Johtokunta päättää, että Petri Ekberg nimitetään avoinna olevaan hallintopäällikön virkaan 31.12.2022 asti. Ekberg on suostunut työsuhteen muuttamiseen virkasuhteeksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Petri Ekberg

Kokouskäsittely

Kokouksen sihteeri Petri Ekberg (intressijäävi, hallintopäällikkö määräaikainen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä tämän asian osalta toimi johtokunnan puheenjohtaja Pertti Mäenpää.

Valmistelija

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Johtokunta on käsitellyt pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävien hoitoa kokouksissaan 22.10.2019 (§ 33), 1.12.2020 (§ 47), 2.3.2021 (§ 10) ja 15.6.2021 (§ 26). Hallintopäällikön tehtäviä ja niiden vaatimaa resurssia on käsitelty edellä luetellusti ja näiden perusteella pelastuslaitoksen hallintopäällikön virkaa hoitaa Petri Ekberg 31.12.2022 saakka.

Hyvinvointialueuudistus ja sen monitahoinen hallinnollinen valmistelu ovat edellyttäneet ja vahvistaneet hallintopäällikön tehtäväkokonaisuutta ja resurssitarvetta. Hyvinvointialueen valmistelutoimet eivät pääty vuoden 2022 lopussa vaan tulevat vuonna 2023 eri tavoin jatkumaan ja kehittymään. Hyvinvointialueen hallinnon järjestelyt ja tehtävien hoito ovat vielä monin tavoin epäselvät, mutta varmana voidaan pitää, että pelastuslaitoksessa tulee vähintään hyvinvointialueen käynnistämisen ajan olla hallintotehtäviä yhteen kokoava ja toteuttava henkilö ja lisäksi selkeä hallintoasioiden yhteyshenkilö sekä muulle hyvinvointialueorganisaatiolle että muille toimijoille.

Hyvinvointialue tulee järjestelemään hallintotehtävien hoidon haluamallaan tavalla, jolloin pelastuslaitoksen hallintotehtävien hoidon tulevaisuus pidemmällä aikavälillä on epäselvä. Esitetään, että pelastuslaitoksen hallintotehtävien hoitoa nykyisillä järjestelyillä jatketaan 30.6.2023 saakka, jonka jälkeisestä ajasta päättää hyvinvointialue.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta toteaa, että pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävät edellyttävät henkilöresurssin ja selkeästi nimetyn henkilön hyvinvointialueen valmistelu- ja käynnistymisvaiheen ajaksi. Johtokunta päättää jatkaa Petri Ekbergin määräaikaista hallintopäällikön viranhoitoa 30.6.2023 saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Petri Ekberg

Kokouskäsittely

Kokouksen sihteeri Petri Ekberg (intressijäävi, hallintopäällikkö määräaikainen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä tämän asian osalta toimi johtokunnan puheenjohtaja Pertti Mäenpää.

Tiedoksi

vt. hallintopäällikkö, henkilöstötoimisto, Satakunnan hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelija