Sivistyslautakunta, kokous 18.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Aloite joukkoliikenneuudistuksen onnistumisen seurannasta

PRIDno-2021-4768

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin perussuomalaisten valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Arto Nurmi jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porissa toteutettiin mittava joukkoliikenneuudistus.  Tämän yhteydessä muutettiin mm. liikennöintisopimusta, lipputuotteet sekä tehtiin konsulttityön pohjalta mittava määrä linjastomuutoksia.    

Aloitteena esitetään, että uudistuksen onnistumisesta sekä tilannekuvan saamiseksi joukkoliikenneuudistuksen linjastomuutosten onnistumisesta suoritetaan kohdennettu asiakaspalvelukysely sekä selvitetään palveluja tuottavalta Porin Linjat Oy:ltä ja joukkoliikenneviranomaiselta miten joukkoliikenneuudistus on vaikuttanut asiakasmääriin ja mahdolliseen heille kohdistuneeseen asiakaspalautteeseen.  Selvityksen pohjalta tulisi laatia mahdolliset parannukset linjastoihin.

Meri-Porin liikenteen osalta lisäksi tulee selvittää mahdollisuus palauttaa Mäntyluodon liikennettä sekä mahdollisuutta ajaa vanhan linjan 37/38 kaltainen viikonloppuihin kohdistuva vuoro. Tämän vuoron toimivuutta myös arki-iltojen asiakaspalveluun tulisi selvittää. 

Perustelut:

Linjastouudistuksessa mm. Meri-Porissa vähennettiin Mäntyluodon vuoroja, aikatauluja muutettiin ja mm. viikonlopun iltavuoroja karsittiin.  Saadun kuntalaispalautteen seurauksena esimerkiksi osalle oppilaista on odotusajat koulumatkojen yhteydessä kasvaneet. Myös kulku Meri-Porista ammattikoulutukseen on hankaloitunut.  

Iltaliikenteessä vanha vuoro 37/38 palveli laajalti mm. Maantiekadun varren, Viikinäisten, Pietniemen, Enäjärven, Kyläsaaren sekä Pihlavan vanhan tien varren asukkaita sen lisäksi että linjalla pääsi myös Yyteri-Kaanaan, Mäntyluodon ja Reposaaren alueille.

Nykyinen iltalinja 34, jonka vuoroajat loppuvat viikonloppuina perjantaina klo 22.30 ja lauantaina klo 21.10, ajaa Hevoshaantien, UIasoorintien ja Mäntyluodon pikatien kautta Yhtenäiskoulun pihaan josta jatkaa edelleen Yyteriin.   Lienee todennäköistä että tämä linja ei palvele kovin monia käyttäjiä koska teollisuus- ja koulualueille ei kohdistu paljon iltaliikennettä.  Lisäksi iltavuorot jotka toteutuivat melko myöhään, mahdollistivat mm. nuorille joilla ei ole ajoneuvoa, turvallisen liikkumistavan paitsi Meri-Porin eri lähiöalueiden välillä, myös kaupunkikeskustasta.   Meri-Porin alue on laaja ja kohtalaisen etäällä kaupungin keskustasta ja perinteisesti sen linjastolla on ollut hyvin käyttäjiä. Mikäli palvelu heikkenee, joukkoliikenteen asiakasmäärät vähenevät, kulkeminen siirtyy toisenlaisiin välineisiin ja myös alueen houkuttavuus asuinalueena saattaa vähentyä. 

Mikäli linjastouudistus ei ole onnistunut, se vähentää käyttäjiä entisestään ja saattaa lopulta johtaa siihen että palvelutarjontaa esitetään jälleen supistettavaksi. Oleellista on että joukkoliikenne palvelee mahdollisimman hyvin niitä joille se on toimiva liikkumismuoto ja että potentiaalinen käyttäjäryhmä saavutetaan. Ei ole myöskään oleellista arvottaa palvelun käyttäjiä sen mukaan millä motiivilla he ovat joukkoliikennettä käyttämässä, vaikka työmatka- ja opiskeluliikenteen mahdollistaminen onkin tärkeää. Koska joukkoliikenteen solmupiste on kauppatorilla, on tällä myös merkitystä keskustan ja torin ympäristön elinvoimalle.

Porin perussuomalaiset valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja

Arto Nurmi (ps.)"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin perussuomalaisten valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Arto Nurmi jätti valtuuston kokouksessa 11.10.2021 § 220 valtuustoaloitteen, joka koskee joukkoliikenneuudistuksen onnistumisen seurantaa. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksesssaan 18.10. § 2021 § 733 aloitteesta joukkoliikennejaoston ja sivistyslautakunnan lausunnon 31.12.2021 mennessä.

Sivistyslautakunta lausuu seuraavaa:

"Joukkoliikennejaoston päätös uusista linja-autoreiteistä ja aikatauluista astui voimaan kesäkuussa 2021.

Muutosten vaikutus koulujen toimintaan koski ensisijaisesti Meri-Porin ja Kyläsaaren koulun aikaisempien vuosien tapaan toteutettuja tiistaivuoroja. Muutoksiin ei kaikilta osin kyetty kouluissa reakoimaan, joten osalle kuljetusoppilaista muodostui odotustunteja. Lukujärjestykset on muokattu kevätlukukaudeksi 2022 siten, että odotustunteja on saatu vähennettyä. Joukkoliikenneuudistus lähtökohtaisesti tavoittelee tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä todennettavia kustannuksia. Joukkoliikennejaoston päätösten valmistelussa on nostettu esille koulukuljetusten kustannukset ja niiden kohdentaminen sivistystoimialalle. Tästä syystä sivistystoimialan kustannukset ovat nousseet ja niihin on saatu tämän vuoden talousarviossa lisärahaa. Liikennereittien suunnittelussa on huomattu, että joissakin julkisissa vuoroissa kulkee lähinnä koululaisia ja nämä linjat haluttaisiin lopettaa. Sivistystoimiala kilpailuttaa tänä kevään erilliset koulukuljetukset ja suunnittelee uusia reitityksiä, jossa mahdolliset linjalopetukset tulee huomioida oppilaiden koulukuljetusten onnistumiseksi.

Sivistyslautakunta näkee tärkeäksi julkisen liikenteen kehittämisen kestävän kehityksen näkökulmasta ja siinä, että kuljetuksilla mahdollistettaisiin myös lasten ja nuorten helppo mahdollisuus käyttää julkista liikennettä. On tärkeätä, että käyttäminen opitaan jo nuorena ja sillä tavalla saadaan lisättyä joukkoliikenteen hyödyntämistä. Asiaa voitaisiin edistää muun muassa lisäämällä huomattavasti lippujen määrä nuorisopasseissa tai antaa esimerkiksi peruskouluikäisille ilmainen mahdollisuus käyttää kaupungin sisäistä joukkoliikennettä."

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa edelle mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.