Ympäristöterveysjaosto, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Lounais-Suomen aluehallintoviraston arviointi- ja ohjauskäynti vuonna 2022

PRIDno-2022-6287

Valmistelija

 • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto suoritti elintarvikelain valvontaa koskeneen arviointi- ja ohjauskäynnin 22.4.2022. Arviointi- ja ohjauskäynnillä käsiteltiin valvonnan riskiperusteisuutta, valvonnanyhtenäisyyttä ja tarkastustoiminnan tukea. Lisäksi arviointi- ja ohjauskäynnillä käsiteltiin valvonnan yleistä toteutumaa ja elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman painopisteiden toteutumista vuosina 2021 ja 2022. Arviointikäynnillä käytiin läpi hyväksyttyjenelintarvikehuoneistojen valvonnan toteumaa vuosina 2019-2021.

Käynnin loppuraportti on valmistunut. Loppuraportissa on koottuna hyviä käytäntöjä, kehittämiskohteita ja korjattavaa seuraavasti.

Valvonnan riskiperusteisuus

Hyvä käytäntö:

 • Yksiköllä on käytössä omia painopisterivejä, joita käytetään jos huomataan että jokin rivi on jäänyt vähäiselle huomiolle.

Kehitettävää:

 • Valvonnan läpinäkyvyyden kannalta tulee varmistua, että kohteiden riskinarvioinnit ovat samanlaiset käytössä olevissa tietokannoissa.
 • Valvontakohteiden todenmukainen riskinarviointimenetelmä tulee avata valvontasuunnitelmassa ja kirjata perusteet Ruokaviraston ohjeesta poikkeamiselle.
 • Tarkastustehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota, jotta valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset saadaan tehtyä.
 • Valvonta ei ole vaikuttavaa, koska riskiperusteinen valvontasuunnitelmaa ei toteudu.

Korjattavaa:

 • Yhdessä hyväksytyssä kala-alan huoneistossa ei oltu suoritettu yhtään tarkastuskäyntiä vuoden 2021 aikana. Hyväksytyissä elintarvikevalvonnan huoneistoissa tulee suorittaa tarkastus vähintään kerran vuodessa.

Valvonnan yhtenäisyys

Hyvä käytäntö:

 • Tarkastajat keskustelevat keskenään tarkastuksilla eteen tulevista tulkinnoista ja omat linjaukset kirjataan. Alueellisesti Satakunnassa on haettu yhtenäisiä valvontalinjauksia.
 • Käytössä on poikkeamataulukko jota koko yksikkö on sitoutunut käyttämään.

Kehitettävää:

 • Valvonnan yhteneväisyyttä tulisi todentaa, jotta voidaan varmistua yksikön yhtenevästä ohjeiden käytöstä ja toimijoiden tasapuolisesta kohtelusta.

Tarkastustoiminnan tuki

Kehitettävää:

 • Virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 12 artiklan mukaan toimivaltaisella viranomaisella tulee olla käytössään valvonnan todentamismenettelyt, joilla se voi varmistaa oman toimintansa olevan vaikuttavaa ja johdonmukaista.
 • Valvontayksikön johdon tulee seurata aktiivisesti toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta vuoden aikana ja reagoida, mikäli toiminnan tavoitteita ei saavuteta.

Valvonnan seuranta

Kehitettävää:

 • Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021-2024 määrittelee yhteiseksi kehitysteemaksi tiedolla johtamisen ja tähän peilaten valvonnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta esittävien mittareiden seuranta tulisi ottaa käyttöön.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista määrää, että elintarvikevalvonnan on oltava suunnitelmallista, sen toimeenpanon dokumentoitujen menettelyidenmukaista, valvonnan tulokset tulee arvioida säännöllisesti ja toimintaa on parannettava aikaisempien tulostenperusteella.
 • Valvontasuunnitelma tulee laatia käytännön työtä ohjaavaksi työkaluksi ja toteutumisen arvioinnin tulisi peilautua suunniteltuun työhön. Yleisesti ottaen toiminnan suunnitelmallisuudessa tulee huomioida toiminnan jatkuvan parantamisen periaate eli PDCA-sykli.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jaosto päättää merkitä tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston arviointi- ja ohjauskäynnin loppuraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.