Ympäristöterveysjaosto, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Oikaisuvaatimus elintarvikevalvonnan perusmaksusta, M&M Kadiu Oy

PRIDno-2022-6161

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

M&M Kadiu Oy (y-tunnus 2343763-5) on 27.10.2022 tehnyt oikaisuvaatimuksen elintarvikevalvonnan perusmaksusta.

Valvonnan perusmaksusta on säädetty elintarvikelain (297/2021) 72 §:ssä. Kyseessä on veroluonteinen maksu, joka kattaa muun valvonnan kuin suunnitelmallisen valvonnan kustannuksia. Perusmaksu peritään ensimmäisen kerran vuonna 2022, ja jatkossa perusmaksu peritään vuosittain. Elintarvikelain 72 §:n mukaisesti maksun määrä on 150 euroa.

Perusmaksu peritään suunnitelmallisen valvonnan ja maksuvelvoitteen piiriin kuuluvilta kohteilta, jotka ovat rekisteröity elintarviketoiminnaksi. Elintarvikelain 10 §:n 2 momentin mukaan rekisteröintiä ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä 

  1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta 
  2. toimija on yksityinen henkilö tai
  3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Valvonnan perusmaksu ei koske alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa. Valvonnan perusmaksusta on lisäksi vapautettu yleishyödyllinen toiminta, kyläkaupat sekä poron lihan ja kuivalihan myynti sekä riistan lihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista.

Elintarvikelain 76 §:n mukaan valvonnan perusmaksuun saa vaatia oikaisua kunnalta, jos:

1)    perusmaksu on peritty aiheettomasti;
2)    perusmaksu on maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt määräämättä.

Kyseessä oleva oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen mukaan lasku on aiheeton, koska toiminta on lopetettu elokuussa 2021.

M&M Kadiu Oy ei ole toimittanut tietoa toiminnan päättymisestä valvontaviranomaiselle. Yrityksen toimintaan liittyvät riskit ovat kuitenkin olleet elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä elintarvikealan toiminta on tapahtunut samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (kirpputori), joten se ei ole kuulunut suunnitelmallisen valvonnan piiriin, minkä vuoksi elintarvikevalvonnan perusmaksu on peritty aiheettomasti. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee hyväksyä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jaosto päättää hyväksyä M&M Kadiu Oy:n oikaisuvaatimuksen elintarvikevalvonnan perusmaksusta.

Perusmaksun palauttamiseksi tulee oikaisuvaatimuksen tekijän ilmoittaa tilinumeronsa osoitteeseen laskutustiimi@pori.fi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

M&M Kadiu Oy, Talousyksikkö/laskutustiimi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyys-päivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon viraston aukio-oloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 029 56 42400
kirjaamo 029 56 42410
fax 029 56 42414
sähköposti turku.hao@oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet