Tekninen lautakunta, kokous 6.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Venepaikkavuokrien ja talvisäilytyspaikkojen vuokrien korottaminen

PRIDno-2024-216

Valmistelija

  • Sanna Välimäki, investointipäällikkö, sanna.valimaki@pori.fi
  • Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi
  • Olli-Pekka Ihalainen, Maastotyöpäälikkö, olli-pekka.ihalainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungilla on Meri-Porissa, Pihlavanlahdella ja Kokemäenjoen varrella, lähellä keskustaa, yhteensä 19 pienvenesatamaa, joissa on tällä hetkellä 1 339 Porin kaupungin ylläpitämää venepaikkaa. Venepaikkojen vuokrat ovat olleet samalla tasolla vuodesta 2014 lähtien (Teknisen lautakunnan päätös 86§/18.03.2014).

Porin kaupungin pienvenesatamaselvitys valmistui tammikuussa 2024. Sen mukaan noin 7 % venepaikoista oli vapaana vuonna 2023 ja noin 6 % venepaikoista oli pois käytöstä sataman mataloitumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Vapaat venepaikat olivat Reposaaressa Santun venesatamassa, Vaakunaviikissä ja Kaupparannassa, jotka ovat kaikki peruskorjauksen tarpeessa. Venepaikkoja oli pois käytöstä muun muassa Uniluodossa ja Kaupparannassa.    

Venepaikoista ja talvisäilytyspaikoista saatu vuokratulo oli vuonna 2023 noin 90 000 € ja vuonna 2022 noin 101 000 €. Venepaikkojen ja veneväylien hoidosta aiheutuneet ylläpitokustannukset (infran kunnossapidon käyttötalous) olivat vuonna 2023 noin 205 000 € ja vuonna 2022 noin 184 000 €. Lisäksi Porin kaupunki investoi pienvenesatamiin ja -väyliin vuosittain keskimäärin 250 000 € vuodessa (kolmen edellisen vuoden keskiarvo). Kaupungin panostus pienvenesatamiin ja väyliin on näin ollen yhteensä noin 440 000 € vuodessa. Venepaikoista ja talvisäilytyspaikoista saatavilla vuokratuloilla katetaan tällä hetkellä noin 22 % menoista. 

Tammikuusta 2014 joulukuuhun 2023 kuluttajahintaindeksi on noussut pisteluvusta 108,46 pistelukuun 132,23 eli nousua on tullut 21,9 %.

Tällä hetkellä venepaikoista peritään kausivuokraa venepaikan leveydestä riippuen seuraavasti:

Luokka              leveys                hinta sis. alv 24 %

1                         4,0 m                 175 €

2                         3,5 m                 145 €

3                         3,0 m                 115 €

4                         2,5 m                 80 €

Lisäksi venepaikoilla, joissa on mahdollisuus vuokranantajan sähköliitynnän saantiin, lisätään vuosivuokraan 20 € (sis. alv24%).

Talvisäilytyspaikkojen nykyinen vuosivuokra on 30 € (sis. alv 24 %).

Vertailukaupungeissa (Rauma, Turku, Vaasa, Tammisaari) venepaikkojen hinnat ovat vähintään kaksinkertaiset ja paikoin yli kolmikertaiset Porin venepaikkojen hintoihin verrattuna (liite 2). 

Infrayksikkö esittää, että venepaikkojen hinnoittelu uudistetaan luokittelemalla pienvenesatamien laiturit neljään maksuluokkaan. Maksuluokkaan vaikuttavat laiturin ja pienvenesataman kunto ja palvelut sekä ylläpitokustannukset.

Liitteessä 1 on esitetty venepaikkojen uusi hinnoittelu. Liitteenä 3 on Porin kaupungin pienvenesatamaselvitys, jossa on esitelty pienvenesatamat.

Hintoihin esitetty korotus on 9-88 % maksuluokasta riippuen ja sillä katetaan noin 30 % pienvenesatamien ja -väylien kustannuksista.

Liite 1: Porin venepaikkataksat 2024

Liite 2: Venepaikkataksat vertailukaupungeissa

Liite 3: Porin pienvenesatamaselvitys 2024        

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä uuden venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen hinnoittelun esityksen mukaisesti. Uudet hinnat astuvat voimaan 1.3.2024 pois lukien Etelärannan laiturien hinnoittelu, joka tulee voimaan 1.1.2025.  

Lautakunta merkitsee tiedoksi Porin kaupungin pienvenesatamaselvityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Toni Haapakoski, Ismo Ahonen, Olli-Pekka Ihalainen, Tero Kaustinen, Erja Haavisto, Elina Tasku 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Porin yhteinen palvelupiste, Yrjönkatu 6
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.