Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 567 Elinvoima- ja ympäristötoimialan selvitys: Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi

PRIDno-2022-5138

Valmistelija

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi
  • Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on  kokouksessaan 15.11.2021 käsitellyt § 229 Porin kaupungin vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024. 

Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 mukaan elinvoima- ja ympäristötoimialalta on pyydetty selvitystä mahdollisuudesta muuttaa vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi Porin kaupungin alueella. Selvitys saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 30.9.2022 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi elinvoima- ja ympäristötoimialan seuraavan selvityksen:

”Porin kaupunki jatkaa vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoitusten muuttamisen mahdollisuuksien selvittämistä vakituisiksi asunnoiksi. Reunaehtojen puitteissa, maankäytön suunnittelun välineillä suunnitteluratkaisuilla ja poikkeamisilla sekä asianmukaisilla lupaprosesseilla ja asiakaslähtöisellä opastuksella Porin kaupunki pyrkii aina löytämään myönteisiä ratkaisuja.

Porin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2021 ja seuraavan uudistuskierroksen valmistelu aloitetaan vuoden 2023 aikana. Valmistelutyössä huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain pykälä 129, jonka mukaan kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen asianmukaista lupaa. Valmistelutyössä huomioidaan myös vaikutukset yhdyskuntarakenteen suunnitelmalliseen toteuttamiseen, palveluverkon järjestämiseen ja kuntatalouteen.”

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian jatkovalmisteluun.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.