Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 560 Etuosto-oikeuden käyttäminen Meri-Porissa, 609-454-1-873 Kaanaankorpi määräala

PRIDno-2022-5084

Valmistelija

  • Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

 

1. Etuosto-oikeuden vireilletulo

Julkinen kaupanvahvistaja on ilmoittanut seuraavasta 5.7.2022 vahvistetusta kiinteistön määräalan luovutuksesta:

Myyjä:           [peitetty]

Ostaja:          [peitetty]                                                                              

Kaupan kohde:

Kiinteistön Kaanaankorpi Rn:o 609-454-1-873 määräala, joka on metsämaata ja vanhaa peltomaata. Määräalalla ei ole rakennuksia. Kohde on merkitty oheisiin liitekarttoihin sinisellä rajauksella.                          

Pinta-ala:      noin 14,4 hehtaaria

Kauppahinta: 64 133 euroa

 

2. Kunnan etuosto-oikeuden yleiset perusteet

Etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Lain 2 §:n mukaan etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä eli etuostolla kunta tulee ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla.

Lain 5 ja 6 §:ssä on säädetty, milloin etuosto-oikeutta ei ole. Etuosto-oikeuden ulkopuolelle jäävät mm. enintään 5.000 m² käsittävät luovutukset, luovutukset eräiden lähisukulaisten kesken, sekä tilanteet, joissa etuostoa, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

 

3. Perusteet etuosto-oikeuden käytölle

Porin kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaan etuosto-oikeutta harkittaessa otetaan huomioon yleiskaavan mukaiset kasvusuunnat. Etuosto-oikeutta käytetään, jos kaupan kohteen hankkiminen kaupungille on maapoliittisten tavoitteiden kannalta tarpeellista ja jos kauppahinta on hyväksyttävissä.

Kaupan kohde sijaitsee Kaanaankorven teollisuusalueen vieressä. Sille on voimassa olevassa Meri-Porin osayleiskaavassa osoitettu pääosin teollisuus- ja varastoaluetta (T) ja vähäiseltä osin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Alueella on vireillä luonnosvaiheessa oleva Yyterinniemen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka korvaa edellä mainitun Meri-Porin osayleiskaavan. Uudessa osayleiskaavassa kaupan kohde on osoitettu kokonaan suojaviheralueeksi (EV), jolla sijaitsee suojelu-/muinaismuistokohteita (SM).

Kaanaankorven teollisuusalue on kaupungin elinkeinoelämän kannalta merkittävää aluetta, jonka toimintaedellytysten säilyttäminen tulee varmistaa huomioiden alueen muut tarpeet ja asukkaat. Kaupan kohde palvellee tätä tarkoitusta parhaiten alueen ollessa kaupungin omistuksessa, esimerkiksi mahdollistamalla teollisuusalueen toimijoiden sujuvammat lupaprosessit.

Toteutunut kauppahinta on noin 0,45 €/m², joka on hyväksyttävissä.

Ostaja on kertonut hankkineensa määräalan maisemanhoidolliseksi kohteeksi, jonka kulttuurihistoriaa ja suojeluarvoja ostajalla on ollut aikomus painottaa yhteistyössä Satakunnan Museon kanssa mm. kunnostamalla muinaisjäännösaluetta.

Infrajohtamisen maapolitiikkatiimi on keskustellut ostajan, kaupungin kasvupalveluiden, kaupunkisuunnittelun, infran kunnossapidon ja Satakunnan Museon kanssa etuosto-oikeuden käyttämisestä ja alueen erityistarpeista. Mahdollisen etuoston toteutuessa alueen kulttuurihistoriaa, maisemanhoidollista näkökulmaa ja suojelutarpeita on mahdollista painottaa mm. alueen metsänhoitosuunnitelmaa laadittaessa. Tällöin alueen ominaispiirteet ja tarpeet selvitetään tarkemmin ja saatujen tulosten perusteella menettelytavoista päätetään erillisenä päätöksentekomenettelynä.

Tässä määräalakaupassa kaupungilla on lain mukainen etuosto-oikeus. Maapolitiikkatiimi ehdottaa, että kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan maan hankkimiseksi Kaanaankorven teollisuusalueeseen rajautuvaa virkistys- ja suojelutarkoitusta varten.

 

4. Määräraha

Maa-alueiden uushankinta -investointitilille on varattu vuodelle 2022 määrärahaa 1 500 000 euroa, josta on 15.9.2022 mennessä käytetty 568 379 euroa. Etuoston toteutumiseen on siten määrärahavalmius.

 

5. Etuosto-oikeusmenettely

Kaupunginhallitus on 24.2.2014 (§91) päättänyt etuostolain 21 §:n nojalla, että jos luovutuksen kohteen hankkimiselle kaupungille ei ole Porin kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisia perusteita, Infrajohtamisen tonttipäällikkö päättää siitä, että etuosto-oikeutta ei käytetä, ja että muissa tapauksissa kaupunginhallitus päättää siitä, käytetäänkö etuosto-oikeutta vai ei. Tässä tapauksessa etuosto-oikeuden käyttämiselle on maapoliittisen ohjelman mukaiset perusteet, joten päätöksenteko kuuluu kaupunginhallitukselle.

Tässä luovutuksessa etuosto-oikeus raukeaa 5.10.2022, mikäli päätöstä etuosto-oikeuden käyttämisestä kaupunginhallituksessa ei ole tehty.

Etuostolain 9 §:ssä säädetään, että jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee ilmoittaa kirjallisesti tästä ostajalle, myyjälle ja kirjaamisviranomaiselle. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen (3) kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle siten, kuin hallintolaissa säädetään.

Etuosto-oikeus katsotaan loppuun saatetuksi, kun kunnan päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä on saanut lainvoiman. Tällöin kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet kustannukset etuostolain 15 §:n mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki käyttää etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan kiinteistön määräalakaupassa, jossa [peitetty] on luovuttanut 5.7.2022 [peitetty] 64 133 euron kauppahinnasta noin 14,4 hehtaarin suuruisen määräalan kiinteistöstä Kaanaankorpi 609-454-1-873.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________________

Merkitään, että Sampsa Kataja poistui kello 16.34 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Myyjä, ostaja, Maanmittauslaitos/kirjaamisasiat, infrajohtaminen/maapolitiikka, infran kunnossapito/ Ahonen, Torniainen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet