Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 557 Isomäen palloiluhallin rakentamishanke

PRIDno-2022-5134

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n 2 mom mukaan valtuusto on kutsuttava koolle kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisenä.

23 valtuutettua on sähköpostitse lähetetyillä viesteillä pyytänyt valtuuston kokoontumista käsittelemään Isomäen palloiluhallin rakennushankkeen keskeyttämistä. Kuntalain 94 §:n edellytykset täyttyvät.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2021 vuoden 2022 talousarviosta. Vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on em. käsittelyn perusteella Isomäen palloiluhallille varattu 25,6 miljoonaa euroa vuosille 2022 - 2024. Talousarvion investointiosassa todetaan mm.:

"Porin kaupunki käynnisti 2019 Urheilukeskuksen alueen yleissuunnittelun vuonna 1996 laaditun yleissuunnittelun päivittämiseksi ja alueen nykyaikaistamiseksi. Yleissuunnitelman yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli löytää paikka tulevalle palloiluhallille. Valtuusto osoitti päätöksellään (KV 11.11.2019) vuoden 2020 talousarvioon 150.000 euron investointimäärärahan uuden palloiluhallin hankesuunnitelman käynnistämiseksi. Valmistuneessa hankesuunnitelmassa on suunniteltu rakentaa kenttäalue kolmeen eri lohkoon siten joko käytettävissä samaan aikaan kokonaisuudessaan tai erotettavissa kolmeen poikittaiseen kenttälohkoon. Palloiluhalli tulee palvelemaan laajaa käyttäjäkuntaa, urheilulajien harrastajien ja kilpaurheilijoiden lisäksi myös tapahtumakäytössä.

Palloiluhalli tulee sijaitsemaan Isomäessä, Porin urheilukeskuksen alueella, jossa on jo puitteet monenlaiselle joukkueurheilulle. Palloilulajien välillä on keskenään samanlaisia toimintoja, joten toimiminen samalla alueella mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä lajien välille. Urheilukeskuksen alueen nykyisiä käyttäjiä ovat mm. jääkiekko, jalkapallo, jääpallo ja pesäpallo. Koko urheilukeskuksen alueelle on laadittu vuonna 2020 yleissuunnitelma, jossa otetaan kantaa myös eri lajien ulko-olosuhteisiin (mm. katukoripallo, lentopallo) sekä erilaisten tapahtumien vaatimiin puitteisiin (mm. katusähly- ja katulätkätapahtumat). Tapahtumakaupunkina Pori haluaa profiloitua myös urheilutapahtumien mahdollistajana.

Urheilutalon peruskorjauksen yhteydessä tapahtuvan toiminnallisen muutoksen seurauksena osa urheilutalon käyttäjistä siirtyisi tulevaan palloiluhalliin. Lajeista salibandy olisi suurin käyttäjä, mutta myös futsal, lentopallo ja koripallo ovat merkittävän kokoluokan liikuttajia kaupungissa.

Kaupunginhallitus päätti 1.11.2021 hyväksyä Isomäen palloiluhallin hankesuunnitelman niin, että pukuhuoneita on 12 kappaletta ja ottaa hankkeen kustannukset huomioon vuoden 2022 talousarvioehdotukseen sisältyvässä investointisuunnitelmassa. Hankkeen investointimenot ja rahoitusosuudet on päivitetty kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen".

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 3.6.2022 myöntänyt Isomäen palloiluhallin rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin valtionavustusta 750.000 euroa käyttöajalle 1.1.2022 - 31.12.2024. Maksatuspyyntö on esitettävä 31.10.2022 mennessä. Ellei maksatuspyyntöä tässä ajassa esitetä, kaupungin on esitettävä selvitys hankkeen aloittamisen valmiudesta. Mikäli hankkeen käynnistyminen myöntämisvuoden aikana vaarantuu, ministeriö voi peruuttaa myönnetyn avustuksen.

Tekninen toimiala on valmistellut Isomäen palloiluhallin uudisrakennushankkeen urakoitsijan valintaa kilpailullisen neuvottelumenettelyn kehitysvaiheeseen. Markkinavuoropuhelujen jälkeen on päädytty toteuttamaan hanketta yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jonka hankinta toteutettaisiin kilpailullisella nuevottelumenettelyllä. Tästä tekninen lautakunta teki päätöksen 8.2.2022.  EU-hankintailmoitus julkaistiin 27.2.2022. Pisteytysvaiheen arviointikriteerit kohdistuivat ehdokkaiden esittämiin, projektihenkilöstön ja suunnittelijoiden kelpoisuusehdot ylittäviin referensseihin sekä referenssihankkeisiin. Tekninen lautakunta päätti 19.4.2022 valita palloiluhallihankkeen kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen eniten pisteitä saaneet urakoitsijat: Astora Rakennus Oy, Hartela L-S Oy ja YIT Suomi Oy.

Ns. neuvottelutyöpajojen jälkeen valmistelijat muokkasivat lopullisen tarjouspyynnön, jossa esitettiin suunnitteluratkaisuille asetettavat lopulliset vaatimukset ja niitä koskevat laatuvertailuperusteet. Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 13.6.2022. Tarkoitus on, että tämän hankintapäätöksen jälkeen tehdään kehitysvaiheen sopimus, ja tästä alkaa hankkeen kehitysvaihe, jonka aikana mm. haetaan hanketta koskeva rakennuslupa. Kehitysvaiheen päätyttyä arvioidaan, saavuttiko kehitysvaihe sille asetetut tavoitteet, tehdään päätös hankkeen toteuttamisesta ja tehdään toteutusvaiheen sopimus.

Kaikki kolme neuvotteluvaiheeseen valittua jättivät määräajassa tarjouksen. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia eikä poissulkemisperusteita ollut. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 40 prosenttia ja laadun 60 prosenttia. Laadulliset arviointikriteerit kohdistuivat ehdotussuunnitelmaan, riskienhallintaan sekä yhteistoimintakyvykkyyteen. Laadullisen arvioinnin jälkeen avattiin hintatarjoukset ja laadittiin tarjousten kokonaispisteytys. Tarjousvertailussa todetaan, että kaikkien tarjousten tarjoushinta lisättynä mahdollisella kannustepalkkiolla alittaa hankkeelle asetetun kattohinnan 25,6 miljoonaa euroa.

Toimialajohtaja esitti tekniselle lautakunnalle, että Isomäen palloiluhallihankkeen kehitysvaiheen KVR-urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisin perustein eniten arviointipisteitä saanut YIT-Suomi Oy.

Tekninen lautakunta päätti 6.9.2022 (äänin 9-4) hylätä kaikki tarjoukset ja esittää hankkeen keskeyttämistä. Tähän teknisen lautakunnan päätökseen kaupunginhallitus päätti 12.9.2022 käyttää kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta. Kaupunginhallitus kumosi teknisen lautakunnan päätöksen 6.9.2022 § 150 ja lähetti asian valmisteltavaksi siten, että asiaa käsitellään seuraavan kerran kaupunginhallituksen kokouksessa 26.9.2022.

Viimeisimpään tarjouspyyntöön tehdyt merkittävimmät hankesuunnitelman sisällön tarkennukset ja muutokset

Hankesuunnitelman tilaohjelman vaatimuksia tarkennettiin seuraavasti: tilat tulee toteutua (+/- 5 % htm2 sisällä), paitsi viitesuunnitelmissa esitetyt pinta-alat liikuntasalin ja siirtokatsomon ja varastointitilojen osalta, joita ei saa alittaa ja tilojen toiminnallisuus pitää toteutua. Tältä osin vaatimuksia muutettiin lopulliseen tarjouspyyntöön aula- ja liikennetilojen osalta seuraavasti: Viitesuunnitelmassa esitetystä neliömäärästä voidaan poiketa suunnitteluratkaisuun sopivalla tavalla ja viitesuunnitelmassa olevaa tilaratkaisua voidaan kehittää huomioiden hankesuunnitelman vaatimukset yleisömäärästä, viranomaismääräyksistä ja käyttäjän toiminnallisista tavoitteista, sekä huomioimalla arvoa rahalle -periaatteen käyttäjälähtöisen toteutuksen kautta.  Suunnitteluratkaisujen toiminnallisuus huomioidaan tarjousten vertailuperusteiden ”Soveltuminen toiminnallisiin tarpeisiin” mukaisin kriteerein. Lisäksi tarkennettiin salin pituusvaatimusta seuraavasti: jos äänieristettyjen väliverhojen vahvuus on 0,6 m, jotta turva-alueet salin pituussuunnassa ovat riittävät niin palloilutilan pituus pitää olla vähintään 73,50 m, tämä vaatimus on 1,5 m enemmän kuin hankesuunnitelman tilaohjelman vaatimus.

Hankesuunnitelmassa katsomokapasiteetti ottelutilanteessa on noin 2600 istumapaikkaa ja tapahtumakäytössä yleisömäärä seisomapaikkoineen on yhteensä noin 3000 henkeä. Katsomoita sijoitetaan kentän kaikille neljälle sivulle ja jokaisella kenttälohkolla on mahdollisuus avata katsomo. Katsomossa on varattu paikat esteettömiä istumapaikkoja pyörätuolia ja muita liikkumisen apuvälineitä käyttäville katsojille. Nämä vaatimukset toteutuvat myös ehdotussuunnitelmassa.

Hankesuunnitelman mukaisia alakattoja ei vaadittu salin osalta, mutta tilojen akustiset vaatimukset tulee täyttyä ja siinä tuli kuitenkin huomioida vaatimukset edustavuudelle ja valaistusolosuhteet, kuten häikäisyn ja heijastusten esto.

Rakennuksen runko ja julkisivujärjestelmät, sekä TATE-järjestelmät on esitetty hankesuunnitelmassa ja niiden osalta suunnittelun tavoitteena on aikaan saada arvoa rahalle, viitesuunnitelmat eivät olleet siis näiltä osin sitovia. Rakennejärjestelmän valinnassa tuli huomioida, että rungon valinnalla lyödään lukkoon rakennuksen tärkeimmät laadulliset ominaisuudet.

Julkisivujen osalta ratkaisuvaihtoehtoja ei rajoitettu ja tarjouksen osalta se noudattanee hankesuunnitelman henkeä, jossa ulkoseinät ovat pääosin betonisandwich elementtejä sekä puurunkoisia elementtejä. Julkisivu verhous puupaneelia ja alimmassa kerroksessa betonia.

Perustamistapaa tarkennettiin hankesuunnitelmasta ja rakennusrunko määrättiin perustettavaksi paaluilla. Paalut ulotetaan moreeniin tukipaaluiksi.  Lattia- ja alapohjarakenne tehdään kantavana ja paalutettuna teräsbetonilaattana maanvastaiseksi rakennettuna. Alapohjarakenteen liitokset ympäröiviin pystyrakenteisiin sekä lattian läpiviennit tehdään ilmatiiviiksi (radon, mikrobit ym.).

Hankesuunnitelmassa Palloiluhallin ympäristörakenteiden suunnittelussa noudatetaan hyvää laatutasoa materiaali- ja kalustevalinnoissa sekä viimeistelyssä. Aukion pintamateriaalina on ajoneuvoliikenteen kestävä betonikivi ja liikennealueilla asfaltti. Aukio- ja liikennepintojen lisäksi tontilla on nurmialueita, jotka jatkuvat saumattomasti ympäröiviin puistoalueisiin. Istutukset, kuten puurivit, toteutetaan Isomäen alueen

yhtenäisen ilmeen mukaisesti. Palloiluhallin eteläpuolelle sijoittuu yleissuunnitelman hulevesisuunnittelussa esitetty ja uuden asemakaavan mukainen hulevesien viivytyspainanne. Hallin

länsipuolisen pysäköintialueen viereen sijoittuu biosuodatusalue. Edellä mainitut toteutuvat myös tarjouksen ehdotussuunnitelmassa.

Hankesuunnitelmassa Stadionin aukion lähiliikuntapuistossa on kaksi pelikenttää ja yksi leikkikenttä, joiden pintamateriaalina on valettava kumiturva-alusta. Leikkikenttä varustetaan liikuntaan kannustavin leikkikenttävälineillä (kiipeilyteline, maatrampoliini). Alueelle toteutetaan ulkovalaistus, yhtenäisesti Isomäen alueen muun valaistussuunnitteluun kanssa. Stadionin aukiolla huomioidaan ulkotapahtumien tarvitsema tehokkaampi ulkovalaistus. Palloiluhallin liikenne- ja pysäköintiratkaisut perustuvat Isomäen yleissuunnitelmissa esitettyihin ratkaisuihin. Nämä vaatimukset toteutuvat ehdotussuunnitelmassa.

Tilaohjelman keskeisten tilojen vertailu hankesuunnitelmaan

   

  ehdotussuunnitelma  

    hankesuunnitelma   

Liikuntatilat

                   3.582 m2

                   3.412 m2

Pesu- ja pukuhuoneet

                      354 m2

                      264 m2

Aula-liikenne ja kahvilatilat                  

                   2.311 m2

                   3.204 m2

Varastotilat ja huolto

                      678 m2

                     325 m2

Kaikki tilat yhteensä

                  7.945 m2

                  8.450 m2

Tilaohjelman vertailun yhteenveto

 Ehdotussuunnitelmaa on kyetty kehittämään tilaratkaisujen osalta tehokkaammaksi tarjouspyynnön vaatimukset huomioiden. Erityisesti jakavan liikenteen sekä aulan tehokkuutta on kyetty merkittävästi parantamaan. Sen sijaan varsinaiseen liikuntaan ja sitä toimintaa suoraan palvelevien tilojen toimivuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja todellinen tilatarve on tunnistettu; esimerkiksi pesu- ja pukutilojen sekä varastotilojen pinta-aloja on kasvatettu toiminnallisista syistä hankesuunnitelman tilaohjelmasta. Ehdotussuunnitelman kokonaispinta-alaa on kyetty pienentämään hankesuunnitelman tilaohjelmasta 505 m2.

Kehitysvaihe

Kehitysvaiheessa on edelleen mahdollisuus kehittää hanketta arvoa rahalle -periaatteen mukaisesti siten, että hanke pysyy vielä samana. Kehitysvaiheessa tavoitehintaa saadaan edelleen tarkistettua tavoitteita kohden. Kehitysvaiheen jälkeen hanke tuodaan uudelleen päätettäväksi.

Palloiluhallin käyttö

Palloiluhallin pääkäyttäjäryhmiä tulevat olemaan eri sisäpalloilulajit: futsal, koripallo, lentopallo ja salibandy. Näiden lisäksi hallin kenttälohkojen pituus sekä korkeus mahdollistavat eri voimistelulajien, kuten esimerkiksi rytmisen voimistelun, joukkuevoimistelun ja cheerleadingin harjoittelemisen ja kilpailemisen. Palloiluhalli soveltuu myös pienpalloilulajien, kuten esimerkiksi pöytätenniksen ja sulkapallon, käyttöön.

Pesäpallo käyttää Karhuhallin ohella lukuisia koulusaleja talvikauden harjoitteluun. Koulusaleista ainoastaan yksi on kokoluokaltaan samankokoinen palloiluhallin yksittäisen kenttälohkon kanssa, joten jatkossa palloiluhalli voisi tarjota harjoitustilaa myös pesäpallolle, mikä vapauttaisi erityisesti pienempiä koulusaleja muiden lajien harjoituskäyttöön.

Palloiluhallin laaja lattiapinta-ala mahdollistaa myös painin ja muiden kamppailulajien käytön erityisesti kilpailutapahtumissa. Isompien kilpailutapahtumien osalta palloiluhalli taipuu useampien sisäurheilulajien tarpeisiin. Hallissa on mahdollista järjestää esimerkiksi eri ammunta-, voimailu-, kamppailu- ja voimistelulajien eri kokoisia kilpailu- ja liikuntatapahtumia.

Arkiaamuisin yksi hallin pääkäyttäjäryhmä on Satakunnan Urheiluakatemia, sekä toinen aste että yläkouluvaihe. Palloiluhalli mahdollistaa nuorten porilaisten urheilijoiden aamuharjoittelun toteuttamisen entistä laadukkaampana. Akatemian painopistelajeista sekä salibandy että yleisurheilu tulevat hyödyntämään säännöllisesti palloiluhallia, lisäksi hallin olosuhteita on mahdollisuus hyödyntää yksilölajien edustajille järjestettävään monipuolisuusvalmennukseen. Akatemian painopistelajeista jääpallo hyödyntää sisäliikuntaolosuhteita erityisesti jääharjoittelukauden ulkopuolella. Satakunnan Urheiluakatemian näkökulmasta myös se, että akatemiaurheilijoita saadaan koottua yhteen harjoittelemaan lisää akatemian yhtenäisyyttä, kun eri lajien toimijat ja urheilijat ovat säännöllisesti tekemisissä toistensa kanssa. Tämä edistää myös akatemiaurheilijoille suunnattujen asiantuntijapalveluiden saavutettavuutta ja kohdentamista.

Ammattimaistuva urheiluseurakenttä mahdollistaa koko ajan enenevässä määrin harjoittelun välittömästi koulupäivän jälkeen. Iltapäivän harjoitusajat jo klo 14 alkaen mahdollistavat sen, että nuoren urheilijan harjoitus on tehty heti iltapäivän päätteeksi. Tämä jättää tilaa arki-iltoihin koulutehtävien ja opiskelun hoitamiselle, perheen yhteiselle ajalle sekä sosiaaliselle elämälle.

Päiväajat aamuharjoittelun sekä iltapäivätoiminnan ulkopuolella ovat urheiluseuratoiminnan näkökulmasta hiljaisinta aikaa. Liikkumisen polarisoituminen (osaa liikkuu aktiivisesti, osa liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa näkökulmasta liian vähän) korostaa erityisryhmien liikuttamisen tärkeyttä. Palloiluhalli tarjoaa puitteet esimerkiksi ikäihmisten ja muiden työ- tai opiskeluelämän ulkopuolella olevien ryhmien liikuttamiseen päiväaikaan.

Päiväaikana palloiluhallin olosuhteet ovat myös kaupungin koulujen ja päiväkotien käytössä. Koulut ja päiväkodit käyttävät jo tällä hetkellä kaupungin liikkumisolosuhteita aktiivisesti. Sivistystoimialan Liikuntapolku-tapahtumien tavoitteena on liikuttaa koko ikäluokkaa, joten palloiluhalli mahdollistaa myös erilaisten liikkumiseen kannustavien massatapahtumien järjestämisen sekä koululaisille että päiväkotilaisille. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Isomäen palloiluhallin rakennushanketta ei keskeytetä, koska rakennushanke on edennyt kaupunginvaltuuston päätöksen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, kilpailutus on suoritettu EU-hankintaa koskevien säännösten mukaisesti ja kaikki tässä vaiheessa saadut tarjoukset ovat alittaneet kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisen kattohinnan.

Päätös

Äänestystuloksella 9-2 kaupunginhallitus hyväksyi pohjaesityksen.

________________

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui kello 15.22 tämän asian käsittelyn aikana.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Jari Hakala teki Sampsa Katajan kannattamana muutosesityksen, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Isomäen palloiluhallihankkeen keskeyttämistä.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, niin oli äänestettävä. Pohjaesitys on JAA ja Jari Hakalan muutosesitys EI.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-2.

Äänestystulokset

  • Kyllä 9 kpl 82%

    Arto Nurmi, Timo Aro, Laura Pullinen, Ismo Läntinen, Aila Haikkonen, Bia Kaski, Arja Laulainen, Tuomas Koivisto, Sinikka Alenius

  • Ei 2 kpl 18%

    Jari Hakala, Sampsa Kataja

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.