Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 570 KÄPPÄRÄN 22. Kaupunginosa, kadun nimen muutos 609 1767

PRIDno-2022-4787

Valmistelija

  • Harri Kahelin, Kaavoitusarkkitehti, harri.kahelin@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunkisuunnittelu tuo esille Käppärän (22.) kaupunginosassa osoitenumeroinnissa ilmenneen tarpeen katujen nimeämisessä.

Käppärän ja Musan kaupunginosissa kulkevan Eteläväylän osoitenumerointi ei enää vastaa alueen tarpeita uuden rakentamisen johdosta. Nykyinen osoite Musan kaupunginosassa Prisman kiinteistölle (609-23-33-5) on Eteläväylä 2. Eteläväylän alkupäähän rakennettava Käppärän kaupunginosassa sijaitseva pikaruokaketjun ja ST1-ketjun kylmäaseman kiinteistö (609-22-54-1) ei kuitenkaan sekaannusten välttämiseksi voi käyttää samaa osoitenumeroa, eikä myöskään numeroa 0 (nolla).

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 § 4. mom. mukaan asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelien numerot. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalain 90 § säädetään kunnan päätöksenteosta ja Porin kaupungin hallintosäännön mukaan.

Kaupunkisuunnittelu toteaa, että kyseinen kohta eli Eteläväylän alkupää on tarpeen nimetä asemakaava-, opas- ja osoitekarttoihin uudelleen osoitejärjestelmän selkiyttämiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Kadun uudelleen nimeämisellä on vähäinen vaikutus Eteläväylän alkupään kiinteistöjen osoitenumerointiin.

Alueen maapohja on kaupungin omistuksessa. Rakennusvalvonta ei ole ehdotettua uutta nimeä vastaan, se on yksilöivä, eikä sekaantumisen vaaraa ole. Viranomaiset saavat kiinteistöjen uudet katuosoitteet tietojen päivityttyä järjestelmiin.

Kaupunkisuunnittelu ehdottaa, että uudelleen nimettävä katu on Käppärän (22.) kaupunginosassa sijaitseva Eteläväylän alkuosa, jonka osoitenumerointi on päällekkäinen edellä mainitun Prisman kiinteistön kanssa. Osoitekartassa ja asemakaavakartassa nimenä näkyy Eteläväylä. Sekaannuksen välttämiseksi osoitenumeroinnissa Eteläväylän alkuosa olisi nimettävä uudelleen.

Kaupunkisuunnittelun ehdotus uudeksi kadun nimeksi on Musanportti. Muutoksella osoite Eteläväylä 2a muutetaan osoitteeksi Musanportti 4.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Käppärän 22. kaupunginosassa olevan Eteläväylän pohjoisosan osoitenumeroinnissa esiintyvän päällekkäisyyden poistamiseksi ja nimetä kyseisen kadun uudelleen nimellä Musanportti, edellämainituin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus ja erillisen listan mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.