Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 554 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 19.9.2022

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 19.9.2022. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin neljä valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Toivomusponsi:

§ 129
Lentoliikenne 1.1.2023 eteenpäin
Asian diaarinumero PRIDno-2022-4833
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmän jättämän seuraavan toivomusponnen:
 ”Kaupunginhallituksen tulee toimia aktiivisesti sen puolesta, että lentoliikenteen kustannukset jakautuvat tasaisemmin alueen lentoliikenteestä hyötyvien toimijoiden kesken. Alueen muiden kuntien sekä liike-elämän toimijoiden tulee osaltaan osallistua Satakunnan elinvoiman kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Kaupunginhallituksen tulee myös huomioida lippujen ostohinta lentoliikenteen rahoituksessa. Lentoliikenteen käyttäjien tulee osallistua kustannuksiin nykyistä suuremmalla panostuksella.”
Kaupunginhallitus päättää merkitä toivomusponnen tiedoksi.

Valtuustoaloitteet:

§ 141
Lukio-opintojen erikoistumismahdollisuuksien lisääminen, valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Raija Koskiranta
Asian diaarinumero PRIDno-2022-5129
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 31.12.2022 mennessä.

§ 142
Palveluliikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden asusteisiin suojajalkineet kaupungilta, valtuustoaloite, Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Milka Tommila
Asian diaarinumero PRIDno-2022-5130
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan ja HR-yksikön lausunnot 31.12.2022 mennessä.

§ 143
Pori-Helsinki-reittilentoliikenteen aiheuttamat päästöt kompensoitava täysimääräisesti, valtuustoaloite, useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Laura Pullinen
Asian diaarinumero PRIDno-2022-5132
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnon 31.12.2022 mennessä.

§ 144
Osallistamisen ohjelma, valtuustoaloite, valtuutettu Viliina Välimäki
Asian diaarinumero PRIDno-2022-5133
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta talous- ja hallintoyksikön lausunnon 31.12.2022 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lausunnon antajat, nimetyt tahot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.