Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 564 Kipsikorven kaatopaikan toiminnan muuttaminen/ympäristölupa / YVA-ohjelma / AVI:n päätös

PRIDno-2021-151

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä L&T Teollisuuspalvelut Oy:n Kipsikorven loppusijoitus- ja jätteenkäsittelyalueen laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ohjelmasta pyydetään kaupungin lausuntoa. Määräaikaa on on pidennetty päättymään 28.6.2022.

Tavoittena on perustaa Peittoon teollisuusalueelle materiaalinkäsittelykeskus. Materiaalinkäsittelykeskuksen toimintoihin kuuluu erilaisten materiaalien ja jätteiden vastaanotto, käsittely sekä jatkojalostus. Keskuksen toiminnan ensisijaisena tavoitteena on jätteiden prosessointi materiaaleiksi ja niiden toimittaminen edelleen kierrätykseen tai hyötykäyttöön alueen ulkopuolelle. Hyödyntämiskelvottomat jätejakeet sijoitetaan keskuksen alueelle rakennettaville loppusijoitusalueille.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Kipsikorven materiaalinkäsittelyalueen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta elinvoima- ja ympäristötoimialan valmistelun mukaisen lausunnon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 9.9.2022 myöntänyt L & T Teollisuuspalvelut Oy:lle ympäristöluvan Kipsikorven kaatopaikan toiminnan olennaiselle muutokselle. Lupa koskee olemassa olevaa kaatopaikka- ja jätteenkäsittelytoimintaa, kaatopaikalle loppusijoitettavan kipsisakan määrän kasvattamista sekä muutoksia vastaanotettavissa, käsiteltävissä ja loppusijoitettavissa jätejakeissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 9.9.2022 nro 263/2022 L & T Teollisuuspalvelut Oy:lle myönnetystä Kipsikorven kaatopaikan ympäristöluvasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.