Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 565 Stena Recycling Oy: Peittoonkorven maa-aineslupa, kaksi ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupa

PRIDno-2020-434

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 1.9.2022 myöntänyt Stena Recycling Oy:lle määräaikaisen 31.12.2025 asti voimassa olevan maa-aineslain 4a §:n ja ympäristönsuojelulain 47a §:n mukaisen yhteisluvan maa-ainesten ottamiseen sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueella. Luvan saajalle on vakuutta vastaan myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 1.9.2022 nro 250/2022 Stena Recycling Oy:n Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvasta ja maa-ainesluvasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.