Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 572 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

PRIDno-2020-5305

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:


Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.


Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.


Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.


Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.


Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Ympäristötarkastajan virka, vakituinen virkasuhde, Ympäristönvalvonta, PORI-06-34-22

  • Jätelainsäädännön uudistuksen myötä jätelain mukaiset kunnan  
   valvontaviranomaisen tehtävämäärät tulevat entisestään kasvamaan. Jätelaki  esimerkiksi velvoittaa jatkossa kiinteistökohtaiseen biojätteen erilliskeräykseen.  Erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla,josta on tehtävä  ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksia koskevat valvontatehtävät kuuluvat  ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
   Nykyisellä henkilöstöresurssilla ei jätelain mukaisten valvontatehtävämäärien kasvuun  pystytä kohtuullisesti vastaamaan. 

   Valvontatehtäviin jouduttaisiin osoittamaan ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisiin lupa-ja valvontatehtäviin varattua  henkilöresurssia,mikä todennäköisesti aiheuttaisi viiveitä erityisesti lupien ja  ilmoitusten käsittelyssä. Nyt perustettavaksi esitettävällä viralla varmistetaan,että  jätelain uudistuksen myötä lisääntyvät tehtävät pystytään hoitamaan kohtuullisesti ja, että ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisiin lupa-ja valvontatehtäviin varattu  resurssi on riittävä. Tämä sujuvoittaa viranomaismenettelyä,mikä omalta osaltaan  tukee elinvoimaa. 

   Ympäristö-ja terveysvalvontayksikkö hoitaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten  perusteella Eurajoen kunnan,Harjavallan kaupungin, Pomarkun kunnan ja Ulvilan  kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä. Tehtävät ovat  viranomaistoimintaa, jota hoitavan henkilön tulee olla virkasuhteessa. Sopimusten  mukaisten viranhaltijatehtävien hoitamiseksi tulee ympäristö-ja  terveysvalvontayksiköllä olla tarvittava viranhaltijaresurssi. Ympäristötarkastajan viran  palkkakustannus sivukuluineen on vuosittain noin 50 000 euroa,josta Porin kaupungin maksuosuus on varattuna ympäristö-ja terveysvalvontayksikön vuoden  2023 talousarvioon.  Uusi virka.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • Ympäristötarkastajan virka, vakituinen virkasuhde, Ympäristönvalvonta, PORI-06-34-22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.