Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 577 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Porin Vesi

PRIDno-2021-2086

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:


Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.


Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.


Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.


Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.


Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.


Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Käytönvalvoja, talousveden tuotanto, vakituinen työsuhde, Porin Vesi, PORI-08-13-22

  • Porin Veden talousveden tuotannon viidestä katkeamattomassa kolmivuorotyössä työskentelevistä yksi henkilö on ollut oppisopimuskoulutuksessa määräaikaisessa työsuhteessa, täyttölupa KH 31.8.2020 §456. Työntekijä on ilmoittanut, että hän ei halua jatkoa työsopimukseensa. Työsopimus päättyy 31.12.2022.

   Tehtäväjärjestelyistä johtuen oppisopisuhteessa oleva henkilö on laitosmiestehtävän sijaan toiminut käytönvalvojana keskeytymättömässä kolmivuorotyössä ja yksi käytönvalvojista on ollut laitosmiestehtävissä päivävuorossa. Tämä järjestely on ollut toimiva.

   Käytönvalvojat hoitavat tekopohjavesilaitoksen vedenpuhdistusprosessia ja veden jakelua. Lisäksi he osallistuvat varavesilaitosten koekäyttöihin ja tarvittaessa varalaitosten tuotantokäyttöihin.

   Irtisanoutumisen vuoksi syntyy 20%:n vajaus käytönvalvojan työtä tekevään henkilöstöön. Jatkuvaa henkilökunnan paikallaoloa edellyttävän valvomon toimivuus edellyttää käytönvalvojan rekrytointia.

   Ilman uuden käytönvalvoja rekrytointia syntyy jatkuva vajaus toimintaan ja käytönvalvojan sijaisena toimivista laitosmiehistä yksi joudutaan siirtämään vuoroon. Tämä aiheuttaa vajauden laitosmiesten hoitaman kunnossapitotyön tekemiseen sekä käytönvalvojien sijaisuuksien hoitamiseen.

   Uuden henkilön riittävän osaamisen varmistamiseksi valittava henkilö työskentelee ensimmäiset 3kk laitosmiehenä ja seuraavat 3-4kk aikana hänet koulutetaan parityöskentelyssä käytönvalvojaksi. Tehtävän luonteesta johtuen oppisopimusmenettelyä ei tässä rekrytoinnissa sovelleta.

Porin Veden johtaja puoltaa rekrytoinnin aloittamista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 • Käytönvalvoja, talousveden tuotanto, vakituinen työsuhde, Porin Vesi, PORI-08-13-22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, Porin Vesi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.