Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 568 Ylimääräisen avustushaun avaaminen ruoka-aputoimijoille

PRIDno-2022-4964

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ruoka-apua jakavilta järjestöiltä on tullut viestejä, että järjestöjen edellytykset ruoka-avun jakamiseen ovat heikentyneet kasvavien kustannusten vuoksi. Lisäksi järjestöjen on pitänyt järjestellä toimintaansa uudelleen esimerkiksi lisäämällä jakopäiviä, koska lukuisa joukko Ukrainan pakolaisia on liittynyt ruoka-avun hakijoihin. Tämä vaikuttaa myös jaettavan ruuan riittävyyteen. Ruoka-avun piirissä olevien henkilöiden määrän odotetaan edelleen kasvavan tulevan talven aikana.

Porilaiset ruoka-aputoimintaa harjoittavat järjestöt toimivat pääasiassa kaupungin myöntämän toiminta-avustuksen turvin. Vuoden 2023 toiminta-avustukset tulevat hakuun marraskuussa ja päätökset avustusten myöntämisestä tehdään helmikuussa, jolloin avustukset saadaan maksuun arviolta maaliskuussa. Ruoka-avun parissa toimiville järjestöille suunnatulla ylimääräisellä avustushaulla voidaan varmistaa järjestöjen toimintaedellytykset ja ruoka-aputoiminnan häiriöttömyys vuodenvaiheen yli.

Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry on toimittanut kaupungille avustushakemuksen, jonka mukaan järjestön taloudellinen tilanne on kriittinen ja ruoka-aputoiminta on vaarassa katketa. Järjestölle ehdotetaan myönnettäväksi 10 000 euroa toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tämä otetaan huomioon lisäavustuksia myönnettäessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää avata ylimääräisen avustushaun ruoka-aputoimintaa Porin alueella harjoittaville järjestöille. Avustusta voi hakea 12.10.2022 klo 15:00 mennessä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ja tilikohtaisen tuloslaskelman ajalta tammi-elokuu 2022 osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää myöntää heti 10 000 euroa Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry:lle. Avustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ruoka-apua jakavat järjestöt, kirjaamo, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.